Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-116/2019

 • access_time styczeń 21, 2020
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

BO.011-9/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-116/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 49 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. „Ośrodek Badań nad Mediami” (OBM) działający dotychczas w strukturze Wydziału Filologicznego zostaje włączony w strukturę Instytutu Filologii Polskiej.
 2. W strukturze Instytutu Filologii Polskiej powołuje się następujące centra:
  1) „Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla dzieci i młodzieży” (CBLKDiM),
  2) „Centrum Badań nad Kulturą i Edukacją Regionalną” (CBKER),
  3) „Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego” (CNJPjO).
 3. W strukturze Instytutu Filologii Polskiej utrzymuje się „Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów” (CBnEiIM).

§ 2

 1. Kierownik Ośrodka, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie powołany przez Rektora na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.
 2. Dyrektorzy centrów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, zostaną powołani zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu.

§ 3

  1. Regulamin Ośrodka, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Regulamin centrów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 stanowią załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/2014 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Badań nad Mediami.
 2. Traci moc § 2 i § 3 oraz załącznik do Zarządzenia Nr R/Z.0201-15/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów.

§ 5

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 roku.

Zarządzenie_ R_116_2019_załącznik_1

Zarządzenie_ R_116_2019_załącznik_2

Zarządzenie_ R_116_2019_załącznik_3

Zarządzenie_ R_116_2019_załącznik_4

Zarządzenie_ R_116_2019_załącznik_5

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 21.01.2020 08:08