Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-113/2019

 • access_time styczeń 21, 2020
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

KB.011-23/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-113/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 47 ust. 1 i 2, § 48 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii powołuje się Centrum badań prawnych nad dzieckiem i rodziną (CBPDR), zwane dalej: „Centrum”.
 2. W strukturze Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii powołuje się następujące zespoły badawcze:
  1) „Trybunał Konstytucyjny – badania z zakresu socjologii prawa” (ZBTK),
  2) „Tworzenie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym i rola unijnych funduszy w tym procesie” (ZBTGN),
  3) „Analiza ewolucji ustrojowej w państwie o długiej tradycji demokratycznej” (ZBAED),
  4) „Ochrona danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki” (ZBODO),
 3. W strukturze Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii powołuje się redakcję czasopisma naukowego „Rocznik Administracji Publicznej”.

§ 2

 1. Dyrektor Centrum, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie powołany zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu.
 2. Kierownicy zespołów badawczych, o których mowa w § 1 ust. 2 zostaną powołani zgodnie z § 47 ust. 3 Statutu.
 3. Redaktor naczelny redakcji czasopisma naukowego, o której mowa w § 1 ust. 3, zostanie powołany zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu.

§ 3

Regulamin Centrum, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od 1 grudnia 2019 roku.

Zarządzenie_R_113_2019_załącznik

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 21.01.2020 07:20