Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-111/2019

  • access_time Grudzień 23, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

KB.011-13/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-111/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informatyki

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W strukturze Instytutu Informatyki powołuje się zespół badawczy Cognitive and Transformative Computing (ZBCTC).

§ 2

Kierownik zespołu badawczego, o którym mowa w § 1 zostanie powołany zgodnie z § 47 ust. 3 Statutu.

§ 3

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.12.2019 12:25