Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-109/2019

  • access_time grudzień 23, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

KB.011-17/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-109/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Informacji

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm), zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 48 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W strukturze Instytutu Nauk o Informacji powołuje się następujące redakcje czasopism naukowych:

  1. Redakcję czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” (RSBSP),
  2. Redakcję czasopisma naukowego „Rocznik Historii Prasy Polskiej” (RHPP).

§ 2

Redaktorzy naczelni redakcji czasopism naukowych, o których mowa w § 1, zostaną powołani zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu.

§ 3

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od 1 grudnia 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.12.2019 12:19