Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-108/2019

 • access_time Grudzień 23, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

DNWO.0131-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-108/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych oraz § 16 ust. 5 Statutu Uczelni, w zw. z uchwałami Senatu nr 8/24.06.2019 oraz 2/30.09.2019 postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się wzory następujących dokumentów publicznych:

 1. wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, stanowiący załącznik nr 1
  do niniejszego zarządzenia;
 2. wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 3. wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 3
  do niniejszego zarządzenia;
 4. wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia
 5. wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 6. wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich z wyróżnieniem, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Dyplomy, o których mowa w § 1 są drukowane na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2, z zastosowaniem poniższych zabezpieczeń:
 • bieżący dwutonowy znak wodny,
 • papier niewykazujący luminescencji w promieniach UV,
 • zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów,
 • włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym,
 • włókna zabezpieczające jednokolorowe niewidoczne w świetle dziennym, aktywne w świetle UV (kolory),
 • włókna zabezpieczające dwukolorowe niewidoczne w świetle dziennym, świecące w promieniach UV,
 • ramka giloszowa,
 • tło giloszowe,
 • mikrodruk,
 • druk irysowy,
 • element graficzny wykonany farbą świecącą w promieniach UV,
 • element graficzny wykonany farbą irydyscentną.
  2. Dyplomy są drukowane z systemu informatycznego Uczelni zgodnie z narzuconymi parametrami bez możliwości dokonywania zmian czy modyfikacji.
  3. Dyplomy przechowywane w miejscu ich wydawania zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zgodnie z zapisami ustawy o dokumentach publicznych.

§ 3

Wzory dyplomów, o których mowa w § 1, wydawane będą absolwentom roku akademickiego 2019/20 i w latach kolejnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

Załącznik nr 1 – Dyplom I st

Załącznik nr 2 – Dyplom I st z wyróżnieniem

Załącznik nr 3 – Dyplom II st

Załącznik nr 4 – Dyplom II st z wyróżnieniem

Załącznik nr 5 -Dyplom jedn.mgr

Załącznik nr 6 – Dyplom jedn.mgr z wyróżnieniem

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.12.2019 12:17