Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-107/2019

  • access_time Grudzień 20, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

KU.030-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-107/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie: zasad i odpowiedzialności w zakresie przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Na podstawie art. 342-350 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2019, poz. 496), zarządzam co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzam Zasady dotyczące realizacji obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (dalej: Zasady) stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

  1. Zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni do zapoznania podległych pracowników z niniejszym Zarządzeniem.
  2. Wszyscy pracownicy Uniwersytetu zobligowani są do bezwzględnego stosowania Zasad.
  3. Jednostki i osoby wskazane w załączniku nr 1 do Zasad są w szczególności zobowiązane do prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania danych i informacji
    do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/2016 Rektora z dnia 1 czerwca 2016 roku oraz wszelkie inne uregulowania wewnętrzne w przedmiotowym zakresie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia_R_107_2019

Zarządzenie_R_107_2019_załącznik_Z1

Zarządzenie_R_107_2019_załącznik_Z2

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 20.12.2019 07:56