Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-105/2019

  • access_time Grudzień 20, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

DSP.150-158/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-105/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia wykazu dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni oraz § 18 ust. 4 Regulaminu Pracy, w związku z art. 129 oraz 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz.1040, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dla bibliotekarzy dyplomowanych wprowadzam:
a) wykaz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
b) dodatkowe dni wolne od pracy w 2020 r., których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pracownikom wykonującym pracę na podstawie harmonogramów, terminy dni wolnych od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy ustalane są przez bezpośredniego przełożonego i ujmowane w harmonogramie na dany okres rozliczeniowy.

§ 3

  1. Kanclerza Uczelni zobowiązuje się do wyznaczenia dyżurów pracowników niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu w dniach ustalonych jako dodatkowo wolne od pracy.
  2. Pracownikom pełniącym dyżur udzielony zostanie dzień wolny w innym terminie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia_R_105_2019

Załącznik nr 2 do zarządzenia_R_105_2019

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 20.12.2019 07:39