Archiwum

Uchwała Senatu nr 9/26.03.2018

  • access_time kwiecień 18, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała nr 9/26.03.2018

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów I i II stopnia Bezpieczeństwo państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1594), w związku z uchwałą Senatu nr  8/26.03.2018, Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§ 1

1. Określa się zakładane efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo państwa, profil ogólnoakademicki.

2. Studia I stopnia kończą się tytułem zawodowym licencjata. Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów I stopnia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Studia II stopnia kończą się tytułem zawodowym magistra. Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów II stopnia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik 1 – efekty kształcenia na kierunku BP I stopień

Załącznik 2- efekty kształcenia na kierunku BP II stopień

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 18.04.2018 12:55