Archiwum

Uchwała Senatu nr 7/26.03.2018

  • access_time kwiecień 18, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała nr 7/26.03.2018

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Logopedia

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych
w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy
6–8
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1594), w związku z uchwałą Senatu nr 6/26.03.2018, Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§ 1

1. Określa się zakładane efekty kształcenia dla kierunku Logopedia, studia II stopnia, kończące się tytułem zawodowym magistra, profil ogólnoakademicki.

2. Opis zakładanych efektów kształcenia, o których w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – efekty kształcenia na kierunku logopedia

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 18.04.2018 12:41