Archiwum

Uchwała Senatu nr 6/28.01.2019

  • access_time Luty 8, 2019
  • person Magdalena Froń
  • printer

Uchwała nr 6/28.01.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

 

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, działając na podstawie § 54 ust.1 lit. l Statutu UP z dnia 24 kwietnia 2017 r., a także na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), uwzględniając stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, wyrażone w pismach: z dnia 2 października 2018 r. (sygnatura DBF.WFSN.74.112.2018.HŻ) i z dnia 18 stycznia 2019 r. (sygnatura DBF.WFSN.5013.1.2019.KK) ustala, co następuje:

§ 1

Pracownikom, którzy w ramach stosunku pracy zobowiązani są tworzyć utwory podlegające ochronie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługuje prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu w związku ze stworzeniem takich utworów w czasie pełnienia swoich obowiązków pracowniczych i przeniesieniem na Uniwersytet Pedagogiczny autorskich praw majątkowych do tych utworów, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

§ 2

Przyjmuje się, że począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, z tytułu przeniesienia na Uniwersytet Pedagogiczny autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w trakcie obowiązków pracowniczych w ramach działalności, o której mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, może wynosić:

  1. dla nauczycieli akademickich 100% całości wynagrodzenia;
  2. dla pozostałych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego maksymalnie do 45% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Postanowienia niniejszej Uchwały stanowią podstawę do ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

§ 4

Szczegółowe zasady ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich określi zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 5

Traci moc uchwała nr 2 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2018 r.

§ 6

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Magdalena Froń

Data opublikowania: 08.02.2019 11:21

Wielkość czcionki
Kontarst