Archiwum

Uchwała Senatu nr 5/29.09.2017

  • access_time Wrzesień 29, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Uchwała Senatu nr 5/29.09.2017

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 29 września 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Na podstawie art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U.2016, poz. 1842), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U.2017, poz. 279) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U., 2016, poz. 1022 z późn. zm), Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie postanowił, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zatwierdza następujące wzory dyplomów ukończenia studiów (i odpowiadające im wersje z wyróżnieniem) stanowiące załącznik do niniejszej uchwały:

  1. wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z odpisem i odpisem przeznaczonym do akt;
  2. wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia wraz z odpisem i odpisem przeznaczonym do akt;
  3. wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich wraz z odpisem i odpisem przeznaczonym do akt.

§ 2

Dyplomy będą drukowane z systemu informatycznego Uczelni zgodnie z narzuconymi parametrami według wzorów o których mowa § 1 bez możliwości dokonywania zmian czy modyfikacji.

§ 3

1. Wzory dyplomów, o których mowa w § 1, obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018.

2. Absolwenci roku akademickiego 2016/2017 i lat ubiegłych otrzymują dyplomy według wzoru dotychczasowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załączniki:

Załącznik – Wzór dyplomu

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 29.09.2017 12:44