Archiwum

Uchwała Senatu nr 5/17.12.2018

  • access_time styczeń 11, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała nr 5/17.12.2018

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Filologia germańska i  zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 

Zgodnie z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawęPrawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz zgodnie z § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uczelni, Senat postanowił co następuje:

§ 1

W Uczelni tworzy się kierunek studiów: Filologia germańska – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

§ 2

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Efekty kształcenia dla filologii germańskiej ( studia II stopnia)

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 11.01.2019 12:08