Archiwum

Uchwała Senatu nr 4/26.09.2016

 • access_time Wrzesień 26, 2016
 • person Aneta Wojcik
 • printer

W sprawie: wzorów umów zawieranych z uczestnikami kursów dokształcających

UCHWAŁA nr 4/26.09.2016

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Z DNIA 26 września 2016 roku

W sprawie : wzorów umów zawieranych z uczestnikami kursów dokształcających

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na podstawie § 96 ust.1 pkt e statutu Uczelni, jednomyślnie zaakceptował wzory umów dotyczących:

 • uczestnictwa w kursach krótkoterminowych,
 • uczestnictwa w kursach długoterminowych.

W głosowaniu uczestniczyło 46 członków Senatu.

Wyżej wymienione wzory umów stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ

UCZELNI: www.up.krakow.pl W DNIU…………. 2016 ROKU

UMOWA NR………………………………..

o warunkach odpłatności za uczestnictwo w kursie dokształcającym z dnia roku

Strony umowy:

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z siedzibą główną w Krakowie, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, zwany dalej Uczelni,

reprezentowany przez ………………………………………….. , upoważnioną/ego do podpisywania

umów w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora…………………………………………..

 1. Pani/Pan………………………………………………………………………………………………………………..

PESEL…………………………………………………………………………………………………………………

nr dowodu osobistego………………………………………………………………………………………………

adres zam.:……………………………………………………………………………………………………………

adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji:…………………………………………………………………………………………..

zwana/-y dalej Kursantem.

§1

 1. Umowa dotyczy uczestnictwa i warunków odpłatności za kurs dokształcający (dalej:

„kurs”)………………………………………………………………………………………………………………………..

(określenie nazwy kursu oraz czasookres prowadzenia).

 1. Kurs organizowany jest przez …………………………………………………………………………………….

(jednostka Uniwersytetu Pedagogicznego, dalej zwany Jednostką”).

 1. Kurs obejmuje………………….. godzin lekcyjnych/warsztatowych

§2

 1. Uczelnia oświadcza, że prowadzi określony w § 1 kurs zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zrn).
 2. Uczelnia oświadcza, iż posiada:
 3. kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
 4. sale dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji programu kursu.

 

 1. Do podstawowych obowiązków uczestnika kursu należy:
 2. uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych;
 3. uzyskiwanie wymaganych zaliczeń i złożenia egzaminów (jeśli zakłada je program kursu);
 4. przestrzeganie obowiązującego w Uczelni Statutu oraz innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących dydaktyki.
 5. Kursant zobowiązuje się do dokonania opłaty za naukę na konto bankowe wskazane przez

Uczelnię w wysokości……………………………………….. brutto.

 1. Regulowanie odpłatności za naukę następuje w ustalonym przez jednostkę terminie, który podany jest do wiadomości Kursanta na wskazany przez Niego adres e-mail. Decyzją jednostki opłata może być rozłożona na raty.
 2. Od nieterminowo wnoszonych wpłat mogą być naliczane odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
 3. Kursant oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z jej treścią oraz zapoznał się z terminami i wysokością należnej opłaty, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, a same postanowienia umowne są dla Niego zrozumiałe.
 4. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Kursanta opłaty za kurs w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Kursant może zostać skreślony z listy uczestników kursu, zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy.

§4

 1. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku:
 2. ukończenia kursu przez Kursanta;
 3. złożenia przez Kursanta rezygnacji z Kursu w formie pisemnej pod rygorem braku skutków prawnych; w przypadku złożenia przez Kursanta pisemnej rezygnacji z Kursu, zobowiązany jest On ponosić pełne koszty kształcenia określone Umową za okres obowiązywania Umowy.
 4. Uczelnia może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Kursant nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności opóźnia się w zapłacie opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 (w całości lub w części, także w zakresie raty, jeśli płatność została rozłożona na raty) o jeden miesiąc. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia, Kursant zobowiązuje się ponosić pełne koszty kształcenia określone Umową za okres obowiązywania Umowy oraz ewentualne koszty poniesione przez Uczelnię związane z przygotowaniem materiałów dydaktycznych.

§5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym. Wszelkie spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni.

§6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Uczelnia                                                                 Kursant

 

………………………………………..                                     ………………………………………

 

+ NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ

UCZELNI: www.up.krakow.pl W DNIU……………………. 2016 ROKU

UMOWA NR……………………………….

o warunkach odpłatności za uczestnictwo w kursie dokształcającym

z dnia…………………………….. roku

Strony umowy:

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z siedzibą główną w Krakowie, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, zwany dalej Uczelnią,

reprezentowany przez ……………………………………………..  upoważnioną/ego do podpisywania

umów w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora……………………………………….

 1. Pani/Pan…………………………………………………………………………………………………………….

PESEL………………………………………………………………………………………………………………

nr dowodu osobistego…………………………………………………………………………..

adres zam.:…………………………………………………………………………………………………………

adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………….

zwana/-y dalej Kursantem.

§1

 1. Umowa dotyczy uczestnictwa i warunków odpłatności za kurs dokształcający (dalej: „kurs”) {określenie nazwy szkolenia oraz czasookres prowadzenia).
 2. Kurs organizowany jest przez ……………… (jednostka Uniwersytetu Pedagogicznego, dalej

zwany „jednostką”).

 1. Kurs obejmuje…….. godzin lekcyjnych/warsztatów/………

§2

 1. Uczelnia oświadcza, że prowadzi określony w § 1 kurs zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm).
 2. Uczelnia oświadcza, iż posiada:
 3. kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
 4. sale dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji programu kursu.

§3

 1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do dokonania opłaty za naukę na konto bankowe wskazane

przez Uczelnię w wysokości……………………………………….. brutto.

 1. Regulowanie odpłatności za kurs następuje w ustalonym przez jednostkę terminie, który podany jest do wiadomości Kursanta na wskazany przez Niego adres e-mail.
 2. Kursant oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z jej treścią oraz zapoznał się z terminami i wysokością należnej opłaty, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, a same postanowienia umowne są dla Niego zrozumiałe.
 3. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Kursanta opłaty za kurs w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Kursant może zostać nie dopuszczony do udziału w kursie.

§4

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym. Wszelkie spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni.

§5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Uczelnia                                                                      Kursant

………………………………………………                         …………………………………………….

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 26.09.2016 04:00

Wielkość czcionki
Kontarst