Archiwum

Uchwała Senatu nr 4/29.04.2019

  • access_time Maj 13, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 4/29.04.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.), art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), a także § 54 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Uczelni, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2019/2020.

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

2) Szkoła Doktorska – prowadzona przez UP zorganizowana forma kształcenia doktorantów, przygotowującą do uzyskania stopnia doktora i kończącą się złożeniem rozprawy doktorskiej,

3) Rektor – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

4) Dyrektor – Dyrektor Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez UP,

5) Rada Szkoły Doktorskiej – Rada Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez UP,

6) kandydat – osoba ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez UP,

7) komisja rekrutacyjna – komisja rekrutacyjna w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez UP, powołana do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie dyscypliny,

8) ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

9) ustawa wprowadzająca – ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 2

1. Przyjęcie kandydatów do Szkoły Doktorskiej następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

2. Celem postępowania rekrutacyjnego jest zweryfikowanie predyspozycji kandydatów do kształcenia w Szkole Doktorskiej poprzez ocenę ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. Rekrutacja ma charakter konkursowy i jest prowadzona w ramach dyscyplin.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

5. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określają załączniki do uchwały.

6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone w trybie specjalnym. Tryb dotyczy osób będących beneficjentami programów finansowych ze środków zewnętrznych, w szczególności Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

§ 3

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej prowadzone jest w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora, rekrutacja może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję w czasie rzeczywistym.

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej składa się z następujących etapów:

1) złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów,

3) postępowania kwalifikacyjnego,

4) wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne w zakresie danej dyscypliny przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej. Komisja rekrutacyjna składa się z przewodniczącego oraz co najmniej 3 członków mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

2. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest członek Rady Szkoły Doktorskiej reprezentujący daną dyscyplinę.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

1) proponuje pozostałych członków komisji rekrutacyjnej,

2) kieruje pracami komisji,

3) zwołuje posiedzenia komisji,

4) rozdziela zadania pomiędzy poszczególnych członków komisji,

5) ustala zasady obowiązujące w trakcie prac komisji.

3. Sekretarza komisji rekrutacyjnej powołuje się spośród pracowników Biura Szkoły Doktorskiej. Sekretarz bierze udział w pracach komisji rekrutacyjnej bez prawa głosu.

4. Organ samorządu doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu doktorantów, może wyznaczyć swojego przedstawiciela, który uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora.

Obserwator:

1) pozostaje bezstronny podczas realizacji swoich obowiązków,

2) może zgłaszać przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej uwagi dotyczące prac komisji rekrutacyjnej,

3) może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rekrutacyjnej,

4) nie jest członkiem komisji rekrutacyjnej i bierze udział w jej pracach bez prawa głosu.

5. Skład komisji rekrutacyjnej jest jawny.

6. Komisja rekrutacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji rekrutacyjnej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Uchwałę podpisują wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.

7. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i przewodniczy jej obradom upoważniony przez przewodniczącego członek komisji. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 6

Do zadań komisji rekrutacyjnej, należy w szczególności:

1) wysłanie zawiadomienia do kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem,

2) kompletowanie dokumentacji kandydatów,

3) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

4) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

5) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym,

6) sporządzenie w formie uchwały listy rankingowej dla danej dyscypliny (ranking wszystkich kandydatów: liczba punktów za każdy element oceny łącznie z wynikiem końcowym).

§ 7

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinna złożyć:

1) podanie,

2) kwestionariusz osobowy, którego wzór opracowuje i udostępnia Szkoła Doktorska,

3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w danej dyscyplinie,

4) życiorys,

5) kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,

6) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, ewentualnie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 181 ustawy wprowadzającej,

7) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów wyższych, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów wyższych (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów pierwszego i drugiego stopnia ),

8) opis projektu naukowego lub artystyczno-badawczego (portfolio),

9) udokumentowane potwierdzenie aktywności naukowej, w szczególności takiej jak: publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych z referatem, posterem, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia, w przypadku sztuki – wystawy indywidulane i zbiorowe, publiczne prezentacje dorobku artystycznego, udział w grantach,

10) w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kopia tego orzeczenia.

2. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:

1) dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,

2) zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym– o ile są wymagane w przepisach.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

4. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

§ 8

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UP, na zasadach określonych w tych umowach,

3) decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów,

5) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,

6) decyzji administracyjnej Rektora.

2. Postępowanie kwalifikacyjne dla cudzoziemców przyjmowanych do Szkoły Doktorskiej w trybie, o  którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, prowadzone jest na podstawie weryfikacji dokumentów wymienionych w § 7. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów komisja rekrutacyjna kwalifikuje cudzoziemców spełniających stosowne wymagania.

§ 9

1. Postępowanie rekrutacyjne polega na ustaleniu przez komisję rekrutacyjną liczby punktów, które przyznaje się kandydatowi za każdy element oceny.

Punkty przyznaje się zgodnie z zasadami, które zawiera załącznik 1.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów ustalając kolejność według liczby łącznie uzyskanych punktów.

3. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

1) W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna ocenia projekt badawczy. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pierwszym etapie wynosi 15. Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu jest uzyskanie powyżej 50% maksymalnej liczby punktów, jaką można uzyskać w tej części postępowania rekrutacyjnego.

2) W drugim etapie komisja rekrutacyjna ocenia przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w drugim etapie wynosi 20.

3) W trzecim etapie komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za osiągnięcia określone w § 7 ust. 1, pkt 9. Maksymalna liczba punktów do zdobycia z tego etapu wynosi 7.

4. Minimalna ogólna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym wymagana do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wynosi 22 punkty.

5. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów ustalając kolejność według liczby łącznie uzyskanych punktów.

6. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, na podstawie listy, o której mowa w ust. 2 następuje w formie wpisu na listę doktorantów, z zastrzeżeniem osiągnięcia minimalnego pułapu punktów wskazanych w ust. 4.

7. Wpisu na listę doktorantów w ramach limitu miejsc dokonuje Dyrektor. Wpis następuje po otrzymaniu od Kandydata potwierdzenia o chęci podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Brak potwierdzenia uznaje się za rezygnację z podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

8. Przyjęcie cudzoziemca do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora.

9.W przypadku rezygnacji z podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, na miejsca przez nich zwolnione przyjmowani są według listy rankingowej, kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, lecz z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

10. Decyzję w sprawie odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydaje z upoważnienia Rektora – Dyrektor.

11. Decyzję, o której mowa w ust. 10 doręcza się na piśmie, w siedzibie UP, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

12. Decyzję, o której mowa w ust. 10 wydaje się z pouczeniem o prawie wniesienia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia oraz o prawie do zrzeczenia się środka zaskarżenia i jego skutkach w postaci ostateczności decyzji. Podstawą złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może być jedynie naruszenie zasad rekrutacji określonych w niniejszej uchwale lub ustawie.

13. Decyzja Rektora wydana na skutek rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Rektora.

§ 10

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół, który odzwierciedla istotne elementy postępowania rekrutacyjnego.

2. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i pozostałych członków komisji rekrutacyjnej.

3. Protokół wraz z listą rankingową przyjętą w formie uchwały, przewodniczący komisji rekrutacyjnej, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przekazuje Dyrektorowi.

§ 11

Dyrektor w terminie uzgodnionym z Rektorem, udostępnia w formie elektronicznej:

1) wzór kwestionariusza osobowego oraz innych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 uchwały,

2) informacje o terminach składania dokumentów o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej,

3) informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego,

4) skład komisji rekrutacyjnych w zakresie dyscyplin.

§ 12

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej jest prowadzone zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora w drodze zarządzenia.

2. Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej ogłasza Rektor w drodze zarządzenia, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

3. Zarządzenie Rektora, o których mowa w ust. 1 i 2 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej UP i Szkoły Doktorskiej.

4. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów określonych w harmonogramie rekrutacji.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale do postępowania rekrutacyjnego mają zastawanie przepisy ustawy, ustawy wprowadzającej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Senatu numer 4/29.04.2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 13.05.2019 14:37