Archiwum

Uchwała Senatu nr 3/20.11.2017

  • access_time Listopad 23, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Uchwała nr 3/20.11.2017

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie: doprecyzowania podstawy prawnej i zapisów Uchwały nr 3/27.03.2017 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie z dnia 27 marca 2017 roku

§ 1

1.W podstawie prawnej Uchwały nr 3/27.03.2017 dodaje się poniższe zapisy:

„… w brzmieniu wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr R/Z.0201-17/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 czerwca 2015 roku…”

oraz

„….w związku z art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o  szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1198 z  późniejszymi zmianami),art. 11 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842 z późniejszymi zmianami)…”

2.Podstawa prawna po zmianie uzyskuje brzmienie:

„Na podstawie § 55 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w brzmieniu wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr R/Z.0201-17/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie z dnia 22 czerwca 2015 roku, w związku z art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późniejszymi zmianami), art. 11 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016, poz. 64), zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w  sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596) i  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w  sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1594) Senat Uczelni postanowił, co następuje:”

§ 2

1. W związku z § 1, § 1 przedmiotowej uchwały uzyskuje brzmienie:

㤠1

  1. W celu dostosowania programów kształcenia oraz w związku z koniecznością wdrożenia przepisów wynikających z wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Senat Uczelni dokonał korekty w opisie zakładanych efektów kształcenia kierunków i poziomów studiów, a także dokonał zmiany profilu studiów na kierunku Informatyka, studia I stopnia, z ogólnoakademickiego na praktyczny (studia inżynierskie).
  2. Efekty kształcenia, uwzględniające zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały a ich wykaz zawiera § 2 niniejszej uchwały.

§ 3

Zgodnie z zapisem § 1-2 zostanie przygotowany tekst jednolity Uchwały nr 3/27.03.2017.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 23.11.2017 07:02