Archiwum

Uchwała Senatu nr 3 /29.09.2017

  • access_time Wrzesień 29, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Uchwała nr 3 /29.09.2017

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: korekty zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Administracja

Na podstawie § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w związku z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.
z 2016, poz. 64) oraz zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1596)
i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1594) Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§ 1

  1. W celu doskonalenia programów kształcenia oraz w związku z koniecznością ich dostosowania do przepisów wynikających z wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Senat Uczelni dokonał korekty w opisie zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Administracja, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki w ramach dopuszczalnego limitu 30 %.
  2. Opisy zakładanych efektów kształcenia, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 29.09.2017 12:29