Archiwum

Uchwała Senatu nr 2/29.01.2018

  • access_time luty 20, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

UCHWAŁA nr 2/29.01.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

z dnia 29 stycznia 2018 roku

W sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2018

Działając na podstawie:

  • § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U z 29 grudnia 2012 r. poz.1533.),

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2018 roku przyjął narzuty kosztów pośrednich w następującej wysokości :

  1. Narzut kosztów na Domy Studenckie

1. Narzut kosztów ( z uwzględnieniem remontów ) na Dom

Studencki „ Zaułek ‘’ 15 %

2. Narzut kosztów ( z uwzględnieniem remontów ) na Dom

Studencki „ Atol ‘’ 15 %

3. Narzut kosztów ( z uwzględnieniem remontów ) na Dom

Studencki „Za Kolumnami ‘’ 15 %

4. Narzut kosztów ( z uwzględnieniem remontów ) na Dom

Studencki „ Krakowiak ‘’ 18 %

  1. Narzut kosztów na badania i projekty
1 Narzut kosztów pośrednich przy realizacji badań naukowych w ramach działalności statutowej 30%
2 Narzut kosztów pośrednich na SPUB (kwota narzutu pozostaje w dyspozycji jednostki, która otrzymała SPUB) 30%
3 Narzut kosztów pośrednich przy realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 30%
4 Narzut kosztów pośrednich w projektach w trakcie realizacji zgodnie z umową;
5 Narzut kosztów pośrednich dla projektów badawczych w konkursach ogłaszanych w trakcie roku budżetowego maksymalna stawka jak w warunkach konkursu
6 Narzut kosztów pośrednich w projektach w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej 20%
7 Narzut kosztów pośrednich na projekty z funduszu MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę (dotyczy samodzielnych projektów UP; nie dotyczy projektów obejmujących organizacji konferencji) zgodnie z wnioskiem i/lub umową
8 Narzut kosztów pośrednich w projektach finansowanych z funduszy UE zgodnie z wytycznymi konkursu
9 Narzut kosztów na konferencje (nie dotyczy wydatków finansowanych przez jednostki Uczelni ze środków własnych ani z badań statutowych, lub innych wydatków obciążonych narzutem wcześniej) 10%
10 Narzut kosztów na konferencje organizowane przez Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów 0%
11 Narzut kosztów pośrednich dla projektów zgłaszanych do konkursów, których wytyczne nie określają maksymalnej stawki kosztów pośrednich Ustala Rektor w formie decyzji
12 Narzut kosztów pośrednich na usługi komercyjne do 15%

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 20.02.2018 13:36