Archiwum

Uchwała Senatu nr 2/26.03.2018

 • access_time kwiecień 17, 2018
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

Uchwała nr 2/26.03.2018

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, działając zgodnie z art. 187a ust.1 i art. 196 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz §94 i §104 Statutu Uczelni, uchwala, co następuje:

§ 1

W roku akademickim 2018/2019 zostanie przeprowadzona rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie w następujących dyscyplinach naukowych:

– literaturoznawstwo

– językoznawstwo

– historia

– filozofia

– biologia

– geografia

– matematyka

– fizyka

– sztuki piękne

– nauki o polityce

§ 2

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby, które posiadają kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny) lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant” oraz spełniają warunki rekrutacji ustalone przez Senat Uczelni.

§ 3

Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” zobowiązani są do udziału w rekrutacji na studia według zasad określonych w załączniku do niniejszej Uchwały z wyłączeniem obowiązku posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego

§ 4

Kandydaci na studia doktoranckie posiadający status beneficjenta programu „Diamentowy Grant” otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji na liście rankingowej.

§ 5

 1. Szczegółowe warunki przyjmowania na studia doktoranckie określa załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Termin i miejsce prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2018/2019 zostaną ustalone przez dziekanów wydziałów lub kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie i podane do publicznej wiadomości.

§ 6

Limit miejsc dla poszczególnych dyscyplin wynosi:

– literaturoznawstwo – 6

– językoznawstwo – 6

– historia – 6

– filozofia – 6

– biologia – 6

– geografia – 6

– matematyka – 6

– fizyka – 6

– sztuki piękne – 6

– nauki o polityce – 6

§ 7

Decyzję o zwiększeniu limitu miejsc może podjąć Rektor na wniosek komisji rekrutacyjnej – po uzyskaniu opinii właściwego dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

§ 8

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • podania o przyjęcie na studia (na ustalonym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Uczelni),
 • kwestionariusza osobowego,
 • ankiety kandydata,
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (tegoroczni absolwenci studiów mogą przedłożyć zaświadczenie właściwego dziekanatu o uzyskaniu tytułu magistra lub równorzędnego); osoba przyjęta na studia doktoranckie jest zobowiązana do dostarczenia kserokopii dyplomu przed złożeniem ślubowania,
 • 4 zdjęcia

oraz dodatkowych dokumentów i materiałów, których szczegółowy wykaz ogłaszają jednostki na swoich stronach internetowych.

§ 9

Obywatele polscy, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie pod warunkiem, że posiadany przez nich dyplom umożliwia podjęcie studiów doktoranckich na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub

w trybie nostryfikacji.

§ 10

Obywatele innych państw mogą podjąć studia doktoranckie na zasadach określonych w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 190 poz. 1406 ze zm.).

§ 11

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna, której członkowie są powoływani przez dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie na wniosek kierownika studiów doktoranckich. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

 1. Decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia doktoranckie podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej i wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.
 2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 3. Postępowanie rekrutacyjne może polegać na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawieniu: prezentacji, publikacji, portfolio, doświadczenia dydaktycznego, przeprowadzeniu egzaminu pisemnego lub ustnego itp. Elementami, które mogą być również brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej, są między innymi: dotychczasowe wyniki uzyskane na studiach, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe poparte odpowiednią dokumentacją itp.
 4. O wynikach postepowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni w formie decyzji komisji rekrutacyjnej wydanej w trybie administracyjnym.

§ 12

 1. Komisje rekrutacyjne dokonają przyjęć na studia według list rankingowych wyników postępowania rekrutacyjnego.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 13

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatom prawo złożenia odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.
 2. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 17.04.2018 12:21