Archiwum

Uchwała Senatu nr 2/18.12.2017

  • access_time Styczeń 24, 2018
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Uchwała Senatu nr 2/18.12.2017

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pn. ”PRO UNIVERSITATIS”

Na podstawie § 54 ust. 2 lit. d) tiret 2 w zw. z § 110 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na utworzenie Fundacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
”PRO UNIVERSITATIS”.

§ 2

  1. Fundacja będzie działać na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie Statutu Fundacji stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.
  2. Fundacja z chwilą uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną i działa niezależnie od Uniwersytetu Pedagogicznego
    z uwzględniłem zapisów Statutu Fundacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 24.01.2018 10:39