Archiwum

Uchwała Senatu nr 14/17.12.2018

  • access_time styczeń 11, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała nr 14/17.12.2018

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Chemia # nauczanie chemii i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz zgodnie z § 54 ust. 1 lit. g Statutu Uczelni, Senat postanowił co następuje:

§ 1

1.W Uczelni tworzy się kierunek studiów: Chemia # nauczanie chemii – studia I stopnia o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

2. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem uzyskania uprawnienia do ich prowadzenia.

§ 2

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Efekty kształcenia dla chemii, nauczanie chemii (studia I stopnia)

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 11.01.2019 12:31