Archiwum

Uchwała Senatu nr 1/23.04.2018

  • access_time maj 7, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

 

Uchwała Senatu nr 1/23.04.2018

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

W oparciu o art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) Senat Uczelni ustalił na wniosek Rad Wydziałów następujące warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020:

§ 1

Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym może być osoba posiadająca:

  1. świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych (wymagany stopień i rodzaj ukończonych studiów reguluje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Uwaga dla absolwentów roku 2018/2019:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

§ 2

  1. Komisje rekrutacyjne dokonają przyjęć na studia według list rankingowych wyników postępowania kwalifikacyjnego.

2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane będą zgodnie z art.169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 3

Podstawowa rekrutacja na studia zostanie przeprowadzona w terminie od 1 czerwca do 30 września 2019 roku. Rekrutacja śródroczna zostanie przeprowadzona w terminie od 13 stycznia do 28 lutego 2020 roku. Szczegółowe terminy składania dokumentów, przeprowadzenia egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia wyników, wpisów na studia ustali dziekan w ramach wydziału.

§ 4

Warunki rekrutacji na I rok studiów dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018 – 2020/2021 regulują odrębne Uchwały Senatu z dnia 18 kwietnia 2016 r., z dnia 27 marca 2017 r. oraz z dnia 23 kwietnia 2018 r.

§ 5

Kandydaci na studia, którzy ukończyli szkołę średnią realizującą program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate – IB) oraz Matury Europejskiej (European Baccalaureate – EB) , przyjmowani będą na I rok studiów zgodnie z zasadami przyjęć ustalonymi przez Senat dla maturzystów „nowej matury”.

§ 6

Kandydaci, o których mowa w § 5 zobowiązani są do złożenia – wraz z kompletem dokumentów – zaświadczenia wydanego przez szkołę, o wynikach uzyskanych na maturze, a oryginalny dyplom IB lub EB w przypadku matury europejskiej, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego dostarczą do Uniwersytetu Pedagogicznego bezpośrednio po jego otrzymaniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego kierunkowej komisji rekrutacyjnej.

§ 7

Kandydaci na studia, kończący szkołę średnią za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub, w przypadku braku umowy w trybie nostryfikacji. Odpowiednie dokumenty winny być przedłożone w oryginale, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 8

W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, obywatelom polskim kończącym szkołę średnią za granicą, obywatelom z krajów Unii Europejskiej, obywatelom z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy nie zdawali na maturze języka polskiego, komisje rekrutacyjne w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnią wynik z języka ojczystego kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.

§ 9

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, a nie zostaną przyjęci z braku miejsc limitowych, otrzymają informację o miejscu na liście rankingowej i możliwości przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc, pod warunkiem złożenia oświadczenia o gotowości podjęcia studiów. Decyzję o przyjęciu podejmie komisja rekrutacyjna.

§ 10

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Prorektor ds. Kształcenia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

§ 11

Decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie.

§ 12

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatom przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Po rozpatrzeniu wniosku decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i podlega jedynie zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§ 13

Kierunek lub specjalność na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia może zostać uruchomiony pod warunkiem wpisania się na dany kierunek/specjalność co najmniej 20 studentów, a na studiach stacjonarnych drugiego stopnia przez co najmniej 15 studentów – nie dotyczy specjalności wybieranych przez studentów po pierwszym semestrze lub po pierwszym roku studiów. W przypadku studiów niestacjonarnych decyzję o uruchomieniu cykli podejmowane są na podstawie przedstawionego preliminarza.

§ 14

Warunki przyjęć na kierunki i specjalności studiów zawiera zał. nr 1 do Uchwały, który Uczelnia ogłosi bezpośrednio po przyjęciu przez Senat.

§ 15

Zasady punktowania „nowej matury”, „matury międzynarodowej” (International Baccalaureate – IB), „matury europejskiej” (European Baccalaureate – EB), ”matury dwujęzycznej” oraz zasady przeliczania „starej matury” zawiera załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 16

Wykaz wymaganych dokumentów, zasady wypełniania innych formalności związanych z przyjęciem na studia zostaną ogłoszone w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 07.05.2018 11:09