Archiwum

Uchwała Senatu nr 4/25.06.2018

  • access_time lipiec 19, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

UCHWAŁA NR 4/25.06.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

z dnia 25 czerwca 2018 roku

 

w sprawie: podziału dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2018 roku

Działając na podstawie:

  • art. 94.ust.1 pkt.1 i 11 oraz art.151.ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
  • pkt.III.2 Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-2/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zasad finansowania i rozliczania działalności dydaktycznej w Uniwersytecie Pedagogicznym od dnia 1 stycznia 2015 roku,
  • pisma MNiSW nr DBF.WFSN.74.76.2018.MP.1 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie planu dotacji podmiotowych na 2018 rok (dotacja podstawowa),

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku jednogłośnie zatwierdził zaopiniowany pozytywnie przez Senacką Komisję Budżetową

Podział dotacji podmiotowej na 2018 rok

(stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały)

Łączna kwota dotacji do podziałów wynosi: 108 524 300 zł w tym:

  • 108 049 500 zł – dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni (w tym na remonty),
  • 474 800 zł – dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

W głosowaniu uczestniczyło 32 członków Senatu.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 19.07.2018 12:04