Archiwum

Uchwała nr 2/22.04.2020

 • access_time kwiecień 28, 2020
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

Uchwała nr 2/22.04.2020

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022

W oparciu o art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) Senat Uczelni ustalił następujące warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022:

§ 1

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

1) rekrutację,

2) potwierdzenie efektów uczenia się,

3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2. Sposób przyjęcia na studia w drodze ust. 1 punkt 2 i 3 regulują odrębne przepisy.

3. Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w drodze rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być osoba posiadająca:

 1. świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty,
 4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz.1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z  2019 r. poz. 730)
 5. świadectwo lub inny dokument lub dyplom o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 3,
 6. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
 7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 8. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 9. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie reguluje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uwaga dla absolwentów roku 2020/2021:

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na podstawie zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

§ 2

 1. Rekrutację na studia prowadzą komisje rekrutacyjne.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji jednostki organizacyjnej.
 3. Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.
 4. Komisje rekrutacyjne dokonują przyjęć na studia według list rankingowych wyników postępowania kwalifikacyjnego do ustalonego limitu miejsc.
 5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Prorektora ds. Kształcenia z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc.
 6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane będą zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 7. Postępowanie rekrutacyjne na wybrane przez kandydata kierunki studiów przeprowadzane jest w jednostkach prowadzących studia.

§ 3

 1. Podstawowa rekrutacja na studia zostanie przeprowadzona w terminie od 1 czerwca do 30 września 2021 roku.
 2. Rekrutacja śródroczna zostanie przeprowadzona w terminie od 17 stycznia do 25 lutego 2022 roku.
 3. Szczegółowe terminy rejestracji na studia, przeprowadzenia egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia wyników, wpisów na listę studentów ustali kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 4

Warunki rekrutacji na I rok studiów dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2020/2021 – 2023/2024 reguluje odrębna Uchwała Senatu z dnia 22 kwietnia 2020 r.

§ 5

Kandydaci na studia, którzy ukończyli szkołę średnią realizującą program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate – IB) oraz Matury Europejskiej (European Baccalaureate – EB) , przyjmowani będą na I rok studiów zgodnie z zasadami przyjęć ustalonymi przez Senat dla maturzystów „nowej matury”.

§ 6

Kandydaci, o których mowa w § 5 zobowiązani są do złożenia – wraz z kompletem dokumentów – zaświadczenia wydanego przez szkołę, o wynikach uzyskanych na maturze, a oryginalny dyplom IB lub EB w przypadku matury europejskiej, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego dostarczą do Uniwersytetu Pedagogicznego bezpośrednio po jego otrzymaniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego kierunkowej komisji rekrutacyjnej.

§ 7

Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty oraz wewnętrznych zarządzeń Rektora.

§ 8

W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, obywatelom polskim kończącym szkołę średnią za granicą, obywatelom z krajów Unii Europejskiej, obywatelom z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy nie zdawali na maturze języka polskiego, komisje rekrutacyjne w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnią wynik z języka ojczystego kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.

§ 9

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, a nie zostaną przyjęci z braku miejsc limitowych, otrzymają informację o miejscu na liście rankingowej i możliwości przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc, pod warunkiem złożenia oświadczenia o gotowości podjęcia studiów. Decyzję o przyjęciu podejmie komisja rekrutacyjna.

§ 10

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Prorektor ds. Kształcenia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

§ 11

Decyzje w sprawie nieprzyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

§ 12

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna w toku instancji i podlega jedynie zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 13

Kierunek/specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych może zostać uruchomiony w przypadku gdy spełnia warunki wskazane przez Rektora w odrębnych regulacjach dotyczących ustalonych limitów niezbędnych do uruchomienia kierunku/specjalności.

§ 14

Warunki przyjęć na kierunki i specjalności studiów zawiera załącznik nr 1 do Uchwały, który Uczelnia ogłosi bezpośrednio po przyjęciu przez Senat.

§ 15

Zasady punktowania „nowej matury”, „matury międzynarodowej” (International Baccalaureate – IB), „matury europejskiej” (European Baccalaureate – EB), ”matury dwujęzycznej” oraz zasady przeliczania „starej matury” zawiera załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 16

Wykaz wymaganych dokumentów, zasady wypełniania innych formalności związanych z przyjęciem na studia zostaną ogłoszone w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu dot. warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021_2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu dot. warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021_2022

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 28.04.2020 11:49