Archiwum

Uchwała nr 1/17.07.2019

 • access_time Lipiec 18, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

Uchwała nr 1/17.07.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 17 lipca 2019 roku

w sprawie: zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 4/29.04.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacyjnych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

§ 1

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r., wprowadza następujące zmiany w w/w załączniku do Uchwały Senatu:

Po punkcie XI dodaje się punkt XII w następującym brzmieniu:

XII. Dyscyplina: NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

1. Wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub równoważnego z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

2. Tematyka przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć następujących pól badawczych:

 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • bezpieczeństwo informacyjne,
 • bezpieczeństwo społeczne,
 • bezpieczeństwo militarne,
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością,
 • edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:

a. Projekt badawczy zgłaszany przez kandydata, który może być w przyszłości tematem jego pracy doktorskiej. Maksymalna ocena projektu badawczego to 15 pkt. Projekt powinien być napisany w  języku polskim lub angielskim i mieć objętość nie mniejszą niż 10 tysięcy oraz nie większą niż 18 tysięcy znaków bez spacji. Projekt ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, spośród pracowników naukowych posiadających uprawnienia do promowania doktorów reprezentujących dyscyplinę naukową, w której oferowany jest projekt badawczy. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów w następujących kategoriach:

 • sformułowanie celu badania (0–3 pkt.),
 • znajomość aktualnego stanu badań (0–3 pkt.),
 • proponowana metodologia (0–3 pkt.),
 • nowatorstwo i wartość poznawcza (0–3 pkt.),
 • możliwości realizacji proponowanego projektu badawczego (0–3 pkt.).

b. Rozmowa kwalifikacyjna (0–20 pkt.), której celem jest sprawdzenie przygotowania i  zainteresowań naukowych kandydata w oparciu o złożony projekt badawczy oraz wiedzę ogólną z danej dyscypliny naukowej. Rozmowa może być przeprowadzona w języku polskim lub angielskim (w sytuacjach szczególnych, wyłącznie za zgodą przewodniczącego komisji rekrutacyjnej). Końcową ocenę rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków komisji w poszczególnych kategoriach:

 • umiejętność ustnej prezentacji projektu badawczego (0–5 pkt.),
 • umiejętność uzasadnienia/obrony swojego projektu (przesłanek, celu badań, wybranej metodologii, oryginalności rozwiązania problemu badawczego) (0–5 pkt.),
 • umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej (0–5 pkt.),
 • ogólna wiedza w zakresie danej dyscypliny (0–5 pkt.).

c. Ocena aktywności naukowej z ostatnich 5 lat (0–7 pkt.):

 • publikacja w czasopiśmie naukowym, autorstwo monografii lub rozdziału w monografii w  wydawnictwie uwzględnionym w wykazie MNiSW (0–2 pkt.),
 • udział w konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym z wygłoszonym referatem (0–2 pkt.),
 • staż krajowy, zagraniczny lub stypendialny, co najmniej 7 dni (0–1 pkt.),
 • wybitne osiągnięcia w pracy w kole naukowym lub projekty naukowe zrealizowane w ramach działalności zawodowej (0–1 pkt.),
 • nagrody lub wyróżnienia naukowe (0–1 pkt.).

Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń, a w przypadku publikacji – wydruk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 aż do zakończenia rekrutacji.

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 18.07.2019 13:36