Archiwum

Status prawny

Uniwersytet Pedagogiczny  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest uczelnią publiczną. Uniwersytet działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jedn.: Dz. U. 2018 r. poz. 1668), a także Statutu Uczelni obowiązującego od dnia 24 kwietnia 2017 roku. Zwierzchni nadzór nad Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.