Archiwum

Status prawny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest uczelnią publiczną. Uniwersytet działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85), a także Statutu Uczelni obowiązującego od dnia 29 kwietnia 2019 roku z późniejszymi zmianami. Zwierzchni nadzór nad Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.