Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Status prawny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest uczelnią publiczną. Uniwersytet działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 574), a także Statutu Uczelni obowiązującego od dnia 1 października 2019 roku z późniejszymi zmianami. Zwierzchni nadzór nad Uniwersytetem Pedagogicznym im.  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie sprawuje Minister Edukacji i Nauki.