Archiwum

Pozostałe Uchwały Senatu 2016

 • access_time czerwiec 20, 2016
 • person Aneta Wojcik
 • printer

 

Uchwała Senatu z dnia 18 stycznia 2016 roku

 • w sprawie: przyjęcia planu remontów i inwestycji na rok 2016
 • w sprawie: przyjęcia kalendarza wyborczego
 • w sprawie: recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa

 

Uchwała Senatu z dnia 21 marca 2016 roku

 • w sprawie: wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2015 rok
 • w sprawie: wyodrębnienia Wydziału Politologii
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
 • w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów:

– komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa, studia II stopnia – profil ogólnoakademicki,
– logopedia – studia I stopnia – profil ogólnoakademickii,
– zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, studia I i II stopnia – profil ogólnoakademicki,
– monitoring środowiska przyrodniczego, studia I stopnia – profil ogólnoakademicki

 • w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2016
 • Aneks do Uchwały Senatu Nr 1/3.07.2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany w wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia programów dla studiów III stopnia rozpoczynajacych się od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Senatu z dnia 18 kwietnia 2016 roku

 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie: warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018-2020/2021
 • w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2016/2017
 • w sprawie: wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • w sprawie: procentowego podziału obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uchwała Senatu z dnia 20 czerwca 2016 roku

 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok
 • w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok
 • w sprawie: utworzenia Funduszu Rozwoju Uczelni
 • w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok
 • w sprawie: umorzenia zadłużenia jednostek dydaktycznych powstałego na koniec 2015 roku
 • Aneks nr 1 do uchwały Senatu Nr 4/26.01.2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: zasad finansowania działalności dydaktycznej w Uniwersytecie Pedagogicznym od dnia 1 stycznia 2015 roku.
 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa prof. Bogdanowi Walczakowi
 • w sprawie: wzoru umowy o warunkach odpłatności za naukę na studiach wyższych niestacjonarnych
 • w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej
 • w sprawie: korekty efektów kształcenia dla kierunków studiów
 • w sprawie: wniosku Uczelnianej Komisji Wyborczej

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: Senat

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 20.06.2016 10:13