Archiwum

 • access_time marzec 11, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.20.2021

w sprawie: stawek wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz opiekunów dydaktycznych pedagogicznych praktyk zawodowych i kierowników tych praktyk z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.19.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa i Ekonomii

 • access_time marzec 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.18.2021

w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

 • access_time marzec 4, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.17.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Geopolityka – studia II stopnia

 • access_time marzec 4, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.16.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Geopolityka – studia I stopnia

 • access_time luty 25, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.15.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time luty 25, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.14.2021

w sprawie: zmiany w systemie biblioteczno-informacyjnym

 • access_time luty 25, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.13.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii

 • access_time luty 25, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.12.2021

w sprawie: wprowadzenia Zasad określających kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą

 • access_time luty 19, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.11.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-33/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie: Regulaminu studiów

 • access_time luty 19, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.10.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-67/2020 Rektora w sprawie podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024

 • access_time luty 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.9.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time luty 5, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.8.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

 • access_time styczeń 28, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.7.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-3/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

 • access_time styczeń 26, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.6.2021

w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy o dzieło dla studiów I stopnia, studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 26, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.5.2021

w sprawie: powołania Zespołu ds. Promocji Wydziału Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 22, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.4.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-9/2018 Rektora z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 14, 2021

Zarządzenie nr R.Z.0211.3.2021

w sprawie: obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych

 • access_time styczeń 14, 2021

Zarządzenie nr R.Z.0211.2.2021

w sprawie: utworzenia w strukturze Uczelni samodzielnego stanowiska Głównego Specjalisty ds. Planowania i Sprawozdawczości

 • access_time styczeń 11, 2021

Zarządzenie nr R.Z.0201.1.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-29/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych z funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego