Archiwum

 • access_time marzec 11, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time marzec 5, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

 • access_time luty 26, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/2020

w sprawie: Zasad i trybu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą, a także wysokości opłat z tytułu przeprowadzenia nostryfikacji

 • access_time luty 26, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-2/2020 Rektora w sprawie Zasad określających kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą

 • access_time luty 26, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii

 • access_time luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/2020

w sprawie: wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/2020

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/2020

w sprawie: wprowadzenia wzorów umów w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

 • access_time luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki

 • access_time luty 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością lub ograniczeniami zdrowotnymi odbywających kształcenie w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 3, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-86/2019 Rektora w sprawie Zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego

 • access_time luty 3, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/2020

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 3/2001 Rektora Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 marca 2001 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów egzaminów wstępnych z późn. zm.

 • access_time luty 3, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-97/2019 Rektora w sprawie zasad podpisywania porozumień o współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

 • access_time luty 3, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/2020

w sprawie: powołania Rady dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku oraz zmiany Zarządzenia Nr R/Z.0201-32/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia rad dyscyplin

 • access_time luty 3, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informatyki

 • access_time luty 3, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/2020

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23.59

 • access_time styczeń 23, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/2020

w sprawie: Zasad określających kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą

 • access_time styczeń 23, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/2020

w sprawie: dostosowania uczelnianej tabeli wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku