Archiwum

 • access_time wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2020

w sprawie: likwidacji w strukturze Uczelni Akademickiego Centrum Konferencyjno-Noclegowego

 • access_time wrzesień 4, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-57/2020

w sprawie: utworzenia w strukturze Uczelni samodzielnego stanowiska Dyrektora ds. finansowych i strategii

 • access_time wrzesień 4, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-56/2020

w sprawie: zasad działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1 września 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • access_time sierpień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-28/2018 Rektora w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time sierpień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-54/2020

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od 1 października 2017 roku wprowadzonego w życie na podstawie uchwały Senatu UP nr 6/24.04.2017 zarządzeniem nr R/Z.0201-21/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 czerwca 2017 roku

 • access_time lipiec 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-53/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time lipiec 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-52/2020

w sprawie: utworzenia Centrum Badań Młodzieży Instytutu Filozofii i Socjologii oraz zmiany struktury Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time lipiec 10, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-51/2020

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

 • access_time lipiec 10, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-50/2020

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time lipiec 1, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-49/2020

w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time czerwiec 30, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-48/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-41/2020 Rektora z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 • access_time czerwiec 30, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-47/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time czerwiec 26, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-46/2020

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23.59

 • access_time czerwiec 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-45/2020

w sprawie: wprowadzenia wzorów umów oraz zasad zawierania umów i wynagradzania osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych oraz kierowników studiów podyplomowych

 • access_time czerwiec 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-44/2020

w sprawie: ustanowienia struktury organizacyjnej Instytutu Filologii Angielskiej

 • access_time czerwiec 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-43/2020

w sprawie: Regulaminu udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time czerwiec 9, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-42/2020

w sprawie: zmian zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time maj 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2020

w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 • access_time maj 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

 • access_time maj 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/2020

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz do Szkoły Doktorskiej wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2020/2021