Archiwum

 • access_time Wrzesień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-70/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-108/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 • access_time Wrzesień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-69/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-41/2020 r. Rektora z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych z późn. zm.

 • access_time Wrzesień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-68/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

 • access_time Wrzesień 14, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-67/2020

w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024

 • access_time Wrzesień 14, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-66/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin

 • access_time Wrzesień 14, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-65/2020

w sprawie: wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Wrzesień 11, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-64/2020

w sprawie: zmiany nazwy Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą na Dział Kształcenia i Współpracy z Oświatą

 • access_time Wrzesień 11, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-63/2020

w sprawie: zmiany nazwy jednostki administracji centralnej Radcy Prawni na Radcowie Prawni

 • access_time Wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-62/2020

w sprawie: przekształcenia Galerii Wydziału Sztuki w Galerię Podbrzezie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-61/2020

w sprawie: czasowego zawieszenia działalności uczelnianego radia internetowego Spektrum

 • access_time Wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-60/2020

w sprawie: przekształcenia Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutu Politologii i utworzenia w strukturze Uczelni Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytutu Prawa i Ekonomii

 • access_time Wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-59/2020

w sprawie: przekształcenia Wydziału Nauk Społecznych i podziału na dwie jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Nauk Społecznych

 • access_time Wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2020

w sprawie: likwidacji w strukturze Uczelni Akademickiego Centrum Konferencyjno-Noclegowego

 • access_time Wrzesień 4, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-57/2020

w sprawie: utworzenia w strukturze Uczelni samodzielnego stanowiska Dyrektora ds. finansowych i strategii

 • access_time Wrzesień 4, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-56/2020

w sprawie: zasad działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1 września 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • access_time Sierpień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-28/2018 Rektora w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Sierpień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-54/2020

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od 1 października 2017 roku wprowadzonego w życie na podstawie uchwały Senatu UP nr 6/24.04.2017 zarządzeniem nr R/Z.0201-21/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 czerwca 2017 roku

 • access_time Lipiec 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-53/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Lipiec 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-52/2020

w sprawie: utworzenia Centrum Badań Młodzieży Instytutu Filozofii i Socjologii oraz zmiany struktury Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time Lipiec 10, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-51/2020

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)