Archiwum

 • access_time Grudzień 1, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020

w sprawie: wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Grudzień 1, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-99/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Listopad 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-98/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

 • access_time Listopad 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-97/2020

w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Listopad 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-96/2020

w sprawie: wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Listopad 10, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-95/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Listopad 10, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-94/2020

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Październik 30, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-93/2020

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku

 • access_time Październik 30, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-92/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Październik 30, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-91/2020

w sprawie: zmiany Regulaminu Centrum Kształcenia Nauczycieli stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-81/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia w strukturze Uczelni Centrum Kształcenia Nauczycieli

 • access_time Październik 23, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-90/2020

w sprawie: zasad dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Październik 23, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-89/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time Październik 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-88/2020

w sprawie: wprowadzenia trzech stopni poziomu bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • access_time Październik 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-87/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-9/2018 Rektora z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Październik 13, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-86/2020

w sprawie: zasad składania przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej

 • access_time Październik 8, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-85/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Technicznych

 • access_time Październik 8, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-84/2020

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

 • access_time Październik 8, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-83/2020

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Prawa i Ekonomii

 • access_time Październik 5, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-82/2020

w sprawie: protokołów konieczności zawarcia umów cywilno-prawnych z pracownikami oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Październik 2, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-81/2020

w sprawie: utworzenia w strukturze Uczelni Centrum Kształcenia Nauczycieli