Archiwum

 • access_time październik 31, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-79/2019

w sprawie: zasad zawierania umów i wynagradzania osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych oraz kierowników studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020

 • access_time październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-78/2019

w sprawie: przekazania właściwym radom dyscyplin uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

 • access_time październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-77/2019

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

 • access_time październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-76/2019

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr R/Z.0201-3/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

 • access_time październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-75/2019

w sprawie: włączenia Brygady Remontowej do Działu Administracyjno-Gospodarczego

 • access_time październik 11, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-74/2019

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time październik 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-73/2019

w sprawie: przekształcenia Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń z jednostki wydziałowej w jednostkę ogólnouczelnianą

 • access_time październik 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-72/2019

w sprawie: zmian w strukturze Biblioteki Głównej

 • access_time październik 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-71/2019

w sprawie: ustanowienia nowej struktury Kwestury

 • access_time październik 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-70/2019

w sprawie: wzorów umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych oraz cudzoziemcami, a także wprowadzenia wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time październik 2, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-69/2019

w sprawie: wysokości stawek za godzinę dydaktyczną dla Programu Erasmus w roku akademickim 2019/2020

 • access_time październik 2, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-68/2019

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach doktoranckich/w szkole doktorskiej w roku akademickim 2019/2020

 • access_time październik 2, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-67/2019

w sprawie: ustanowienia nowej struktury Biura Kanclerza oraz wyodrębnienia w strukturze administracji Uczelni Biura Organizacyjnego

 • access_time wrzesień 26, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-66/2019

w sprawie: likwidacji Wydziałowego Centrum Humanistyki Cyfrowej

 • access_time wrzesień 26, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-65/2019

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Psychologii

 • access_time wrzesień 16, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-64/2019

w sprawie: wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 16, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-63/2019

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 10, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-62/2019

w sprawie: zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni

 • access_time wrzesień 10, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-61/2019

w sprawie: wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących zatrudniania na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych

 • access_time sierpień 28, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-60/2019

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA CRP)