Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  • access_time listopad 23, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: ślusarz – spawacz

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 408738

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 02.12.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, preferowany profil: ślusarz -spawacz
Doświadczenie zawodowe doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: 1 rok w zawodzie ślusarz
Umiejętności zawodowe – wykonywanie prac ślusarskich takich jak: konserwacja sprzętu mechanicznego, roboty konstrukcyjno-spawalnicze, naprawa i wykonawstwo elementów maszyn, urządzeń, narzędzi;
– cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą skręcania, nitowania lub spawania;
– umiejętność posługiwania się różnego rodzaju sprzętami oraz urządzeniami typu: spawarki, nożyce, piły;
– umiejętność regulacji okien i osadzania drzwi.
Zakres obowiązków – dokonywanie napraw, wymiany, montażu i demontażu oraz regulacji wszelkiego rodzaju zawiasów, zamków, zamknięć, okuć stolarki okiennej, samozamykaczy itp.;
– naprawa rynien i elementów oblachowania dekarskiego, wentylacyjnego itp.;
– wykonywanie, naprawa, demontaż i montaż różnego rodzaju metalowych i stalowych mebli, ram, konstrukcji, stelaży itp.;
– bieżąca naprawa i konserwacja mocowania rzędów pulpitów i siedzeń w salach wykładowych;
– zawieszanie szaf, tablic, obrazów, uchwytów, gablot, karniszy, tablic informacyjnych, itp. we wskazanych pomieszczeniach lub salach;
– regulacja okien i osadzania drzwi;
– naprawy ślusarskie drzwi, bram i ogrodzeń, itd.;
– wykonywanie prac konstrukcyjno-spawalniczych oraz spawalniczych w zakresie spawania elektrycznego w robotach instalacyjnych;
– naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń, narzędzi i instalacji, cięcie, piłowanie, wiercenie, nitowanie, lutowanie;
– wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych na wysokości, w tym powyżej 3 m.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana
Inne mile widziany ukończony kurs spawacza elektrycznego

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

  • access_time wrzesień 27, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Starszy Specjalista – Inspektor nadzoru robót budowlanych

Jednostka: Dział Inwestycji i Remontów

Numer ogłoszenia: 372021

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 12.12.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne – budownictwo (ewentualnie średnie techniczne – budownictwo)
Doświadczenie zawodowe 1. Posiadanie stosownych (zgodnie z obowiązującym prawem) uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby zawodowej umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu, nadzorowaniu robót budowlanych lub 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych.
Umiejętności zawodowe 1. Dobra organizacja pracy;
2. Umiejętność pracy w zespole;
3. Praktyczna znajomość Prawa Budowlanego;
4. Znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
5. Komunikatywność;
6. Dyspozycyjność;
7. Praktyczna znajomość programów MS Office oraz MS Excel;
8. Praktyczna znajomość programów do kosztorysowania (preferowany BIMestiMate);
Zakres obowiązków 1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym, realizacją inwestycji, prowadzeniem robót i ich nadzorowaniem.
2. Samodzielne rozwiązywanie problemów natury technicznej i formalnej związanych z wykonywanymi obowiązkami Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży budowlanej – wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym.
3. Dokonywanie uzgodnień, co do zakresu, terminu i warunków wykonywania robót inwestycyjnych i remontowych, nadzorowanie tych robót.
4. Bieżące kontrolowanie jakości wykonywanych robót, jakości wbudowanych materiałów i przestrzeganie prawidłowej technologii robót.
5. Przygotowanie materiałów do postępowań przetargowych (lub innych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych) na roboty remontowe i inwestycyjne, a w szczególności opracowanie warunków technicznych łącznie z terminami realizacji zlecanych robót; opracowanie przedmiarów i obmiarów zlecanych robót; przygotowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przetargów.
6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w sprawie przygotowania niezbędnej dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji warunków zamówienia.
7. Weryfikacja materiałów przetargowych w tym kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów powykonawczych, rozliczanie finansowe prowadzonych robót w zakresie swojej specjalności.
8. Współpraca z biurami projektowymi w zakresie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.
9. Przygotowanie wytycznych i założeń do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a dla robót niewymagających jej sporządzania tylko dokumentacji kosztorysowej.
10. Kontrola stanu technicznego obiektów Uczelni (kontrole bieżące, roczne, pięcioletnie) w zakresie budowlanym (konstrukcja, wykończenie).
11. Dokonywanie częściowych i końcowych odbiorów robót.
12. Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne wraz z ich wstępną wyceną.
13. Sporządzanie protokołu z komisyjnego odbioru inwestycji lub remontu.
14. Dopilnowanie terminowego i właściwego usunięcia stwierdzonych w protokole odbioru usterek i niedoróbek oraz wykonania robót dodatkowych.
15. Załatwianie wszelkich spraw związanych z ujawnieniem i usunięciem wad w okresie rękojmi i gwarancji.
16. Współpraca z Brygadą Remontową Uczelni podczas wykonywania przez Brygadę robót.
17. Uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych wykonywanych przez Brygadę Remontową.
18. Przyjmowanie i analizowanie zleceń na usługi budowlane w zakresie rzeczowym robót, możliwości ich wykonania oraz szacowanie ich wartości, wykonywanie kosztorysów robót.
19. W przypadku awarii organizowanie i bezpośrednie dozorowanie prac związanych z ich usunięciem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych mile widziana
Inne

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu, nadzorowaniu robót obiektów zabytkowych

Zasadnicze wynagrodzenia (w okresie próbnym 3 miesięcznym): 4 452 zł brutto + 20 % premii zgodnie z regulaminem + stażowe

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

  • access_time czerwiec 10, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 338835

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 30.11.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku w dziale księgowym
Umiejętności zawodowe

1. Praktyczna znajomość zasad rachunkowości;

2. Znajomość przepisów podatkowych;

3. Dobra organizacja pracy;

4. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);

5. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

1. bieżąca analiza,  monitoring i uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami,

2. analiza i bilansowanie kont rozrachunkowych z pracownikami, kontakt z pracownikiem, przygotowanie ewentualnych potrąceń dla Działu Płac,

3. generowanie i wysyłanie potwierdzeń sald oraz wezwań do zapłaty,

4. konsultacja, przygotowywanie i przekazywanie spraw spornych do Kancelarii Prawnego,

5. ewidencja faktur w rejestrze zakupu oraz prowadzenie rejestru przedpłat i bieżące pozyskiwanie brakujących faktur,

6. sporządzanie wewnętrznych zestawień i raportów,

7. kompletowanie i księgowanie wyciągów bankowych przydzielonych kont bankowych,

8. bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie jest wymagana
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.