Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  • access_time czerwiec 28, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: malarz

Jednostka: Dział Inwestycji i Remontów

Numer ogłoszenia: 329813

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 20.07.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, preferowany profil: malarz

Doświadczenie zawodowe doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: 1 rok w zawodzie malarza
Umiejętności zawodowe 1. Umiejętność wykonywania prac malarskich w pomieszczeniach różnego rodzaju budynków;
2. Umiejętność wykonywania wypraw gipsowych, szpachlowanie, przyrządzanie i mieszanie farb oraz zapraw malarskich, reperacja powłok malarskich i podłoża;
3. Umiejętność naklejania tapet,
4. Umiejętność posługiwania się różnego rodzaju sprzętami oraz urządzeniami typu: drabina, podesty, rusztowania, mieszalniki, sprężarki, pistolety natryskowe itp.,
5. Dokładność;
6. Umiejętność dobierania i komponowania kolorów do rodzaju i przeznaczenia wnętrz.
Zakres obowiązków 1. Zabezpieczanie pomieszczenia do malowania poprzez usunięcie mebli, osłonięcie podłóg, drzwi, okien i wszelkich sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu folią malarską;
2. Przygotowywanie starych i nowych podłoży pod malowanie (naprawa, oczyszczenie, usunięcie starej powłoki malarskiej oraz gruntowanie podłoża);
3. Wykonywanie wyżej wymienionych prac na wysokości w tym powyżej 3m;
4. Wykonywanie lekkich ścianek działowych;
5. Przygotowywanie stolarki budowlanej do malowania (szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie) oraz malowanie stolarki okiennej i drzwiowej;
6. Malowanie farbą antykorozyjną elementów metalowych oraz malowanie farbą olejną lub lakierowanie elementów metalowych, oszklonych świetlików, okien stalowych, itp.;
7. Malowanie tynków wewnętrznych farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach jasnych, półpełnych i pełnych oraz malowanie farbą olejną ścian i cokołów;
8. Tapetowanie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana
Inne znajomość najnowszych technologii malarskich i posługiwania się różnymi technikami i metodami pracy z zakresu malowania


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

  • access_time czerwiec 28, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 348603

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 08.07.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe: licencjackie, inżynierskie lub magisterskie
Doświadczenie zawodowe Min. 2 lata na stanowisku administratora nieruchomości lub inspektora technicznego
Umiejętności zawodowe 1. Doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku pracy,
2. Znajomość prawa budowlanego oraz przepisów ogólnych i resortowych,
3. Wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami lub ekonomiczne, lub techniczne, lub co najmniej 5 letnie doświadczenie w administrowaniu budynkami,
4. Co najmniej dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych (MS Word i MS Excel),
5. Samodzielność, zdecydowanie i efektywność w działaniu,
6. Znajomość zasad komunikacji społecznej, wysoka kultura osobista i odporność na stres,
7. Mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub uprawnień budowlanych.
Zakres obowiązków 1. Świadczenie pracy określonej zakresem i umową.
2. Pełna znajomość przepisów ogólnych, resortowych oraz wewnętrznych Uczelni w zakresie pełnionych obowiązków służbowych
3. Staranne i sumienne wykonywanie pracy i poleceń przełożonych dotyczących pracy.
4. Organizowanie własnego stanowiska pracy i pracowników podległych.
5. Terminowe i sumienne wykonywanie pracy określonej niniejszym zakresem.
6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
7. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Pracy i Kodeksie Pracy.
8. Przestrzeganie przepisów P-POŻ. i BHP.
9. Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw.
10. Przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy.
11. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Administrowanie powierzonymi obiektami budowlanymi.
13. Bezpośredni nadzór nad pracownikami obsługi zatrudnionymi w administrowanych budynkach.
14. Bezpośredni nadzór nad firmami wykonującymi usługi w administrowanych budynkach.
15. Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami do prac transportowych w tym prace związane z przygotowaniem sal i ich otoczenia, będących w zarządzie Działu, na wypadek zjazdów, konferencji, itp.
16. Bieżąca kontrola stanu sanitarnego i technicznego obiektów administrowanych
17. Sprawdzanie porządku w obrębie posesji. W okresie zimowym – zwracanie uwagi na usuwanie śniegu, lodu z chodników i parkingów. W okresie letnim stan trawników, żywopłotów, obsadzanie kwietników kwiatami, itp.
18. Sporządzanie zapotrzebowani na środki czystości zgodnie z przyznanym limitem finansowym, odbiór ich od dostawcy oraz wydawanie pracownikom obsługi.
19. Przydzielanie zastępstw w trybie poleceń służbowych.
20. Przedkładanie planu urlopów Kierownikowi Działu do końca I kwartału każdego roku.
21. Sporządzanie wniosków do planu remontów na rok następny.
22. Bezpośrednie uczestniczenie w odbiorze wszelkiego rodzaju prac wykonywanych w administrowanym obiekcie. Na dowód odbioru składanie podpisu na zleceniu, protokole lub fakturze.
23. Bieżąca współpraca z wykonawcami usług zew. w danych obiektach: konserwacja czujek p.poż., przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja dźwigów, konserwacja szlabanów, konserwacja drzwi rozsuwanych, konserwacja monitoringu.
24. Prowadzenie, bieżące aktualizowanie dokumentacji dotyczącej administrowanych obiektów.
25. Przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników przy pilnowaniu w zakresie obowiązujących zasad postępowania w przypadku awarii wod-kan, c.o. i p.poż.
26. Współpraca z sekretariatami Instytutów i innych jednostek.
27. Uczestnictwo w kontrolach Sanepidu oraz dopilnowanie wykonania ew. zaleceń.
28. Tworzenie pism na zewnątrz, np. zlecenie na usługi.
29. Wykonywanie innych zadań w zależności od potrzeb, zlecanych przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Angielski, niemiecki, ukraiński – mile widziane
Inne Umowa na zastępstwo do 1.10.2022 r. z możliwością przedłużenia.


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

  • access_time czerwiec 27, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Biuro Współpracy Międzynarodowej

Numer ogłoszenia: 346385

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 15.07.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych.
Umiejętności zawodowe 1. Znajomość programów Word i Excel;
2. Dobra organizacja pracy;
3. Systematyczność;
4. Dokładność;
5. Odpowiedzialność;
6. Zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Prowadzenie działań związanych z realizacją programu Erasmus+, w szczególności w zakresie partnerstw strategicznych (projekty wielostronne);
2. Prowadzenie działań związanych z realizacją programów: Fundusz Wyszehradzki, NAWA, CEEPUS, DAAD, oferty stypendialnej Rządu RP;
3. Redagowanie materiałów informacyjnych w języku polskim oraz w języku angielskim.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie minimum B2.
Inne Umowa na zastępstwo


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

  • access_time czerwiec 14, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Nauki

Numer ogłoszenia: 339468

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 30.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy,
– mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność i dokładność,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– umiejętności analityczne,
– rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
– wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
– współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
– wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
– współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
– prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
– monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
– przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
– udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
– udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych,
– udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych,
– współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, otwartość na zmiany, chęć rozwoju zawodowego


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

  • access_time czerwiec 10, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 338835

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 30.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku w dziale księgowym
Umiejętności zawodowe 1. Praktyczna znajomość zasad rachunkowości;
2. Znajomość przepisów podatkowych;
3. Dobra organizacja pracy;
4. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);
5. Umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Wprowadzanie dokumentów księgowych zaliczkowych, przedpłaconych, zapłaconych kartą, zapłaconych z własnych środków, ryczałtów samochodowych oraz dokonywanie zwrotów środków dla płatności ze środków własnych pracowników;
2. Procesowanie i rozliczanie zaliczek stałych i jednorazowych pracowników i księgowanie na kontach księgowych;
3. Analiza i bilansowanie kont rozrachunkowych z pracownikami, kontakt z pracownikiem, przygotowanie ewentualnych potrąceń dla Działu Płac;
4. Dokonywanie przedpłat na podstawie proform i poleceń przelewu – na konferencje, noclegi i inne;
5. Dekretowanie i księgowanie delegacji zagranicznych;
6. Kompletowanie i księgowanie wyciągów bankowych przydzielonych kont bankowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie jest wymagana
Inne


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

  • access_time czerwiec 6, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik sekretariatu

Jednostka: Biuro Rektora

Numer ogłoszenia: 334570

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 30.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w sekretariacie;
– mile widziane doświadczenie w pracy w uczelni wyższej.
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
– umiejętność pracy w zespole;
– bardzo dobra organizacja pracy;
– sumienność i dokładność;
– komunikatywność, asertywność;
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju;
– umiejętność pracy pod presją czasu.
Zakres obowiązków – obsługa organizacyjna i biurowa sekretariatu Rektora i Prorektora ds. Nauki;
– prowadzenie terminarza spotkań, organizacja podróży służbowych;
– prowadzenie dokumentacji, przyjmowanie i ewidencja korespondencji zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej (w tym EOD);
– redagowanie i przygotowywanie projektów pism;
– współdziałanie według kompetencji z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych – język angielski w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie);
– mile widziany inny język obcy.
Inne Możliwość aplikowania również przez adres e-mail: kinga.pietrzyk@up.krakow.pl


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.