Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • access_time Styczeń 21, 2021

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista informatyk

Jednostka: Centrum Obsługi Informatycznej

Numer ogłoszenia: 81506

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2021-03-14T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne, ewentualnie student kierunku technicznego
Doświadczenie zawodowe Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w dziale informatyki lub zespole wsparcia IT
Umiejętności zawodowe Wymagane:
-doświadczenie ze wsparciem i konfiguracją systemów klasy ERP, preferowane -doświadczenie z systemem Simple ERP,
-dobra znajomość technologii baz danych MS SQL Server od strony administracyjnej, wersje 2008-2017,
-doświadczenie w wykorzystaniu narzędzia MS SQL Management Studio,
-znajomość języków SQL oraz T-SQL, umiejętność tworzenia i analizy zaawansowanych zapytań, funkcji i procedur SQL.

Mile widziane:
-dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows Server,
-doświadczenie w administracji Active Directory,
-umiejętność pisania skryptów Powershell.

Zakres obowiązków Obsługa zgłoszeń serwisowych
Administracja systemami informatycznymi Uczelni
Uczestnictwo w realizacji nowych projektów

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacja techniczną
Inne • dyspozycyjność,
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie,
• koncentracja na realizacji zadań/celów,
• poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, samodzielność,
• wysoka kultura osobista,
• zdolności interpersonalne.

 

 • access_time Styczeń 12, 2021

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Jednostka: Dział Zamówień Publicznych i Umów

Numer ogłoszenia: 130744

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-01-20T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Staż pracy minimum 5 lat w tym minimum 2 lata na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi.
Umiejętności zawodowe Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy,
Dobra znajomość obsługi komputera,
Praktyczna znajomość pakietu MS Office 2010.
Zakres obowiązków a. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
b. Opracowywanie i przygotowywanie pełnej dokumentacji przetargowej w szczególności SWZ oraz istotnych postanowień umowy.
c. Publikacja ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej: www.up.krakow.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
d. Pomoc przy opracowaniu planu zamówień publicznych w oparciu o przekazane do Działu Zamówień Publicznych i Umów plany poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.
e. Prowadzenie rejestrów w zakresie: prowadzonych postępowań, archiwizacji dokumentacji przetargowej (w czasie ustawowym) oraz wydanych opinii i pism wychodzących.
f. Opiniowanie wniosków – zleceń na: zakupy, dostawy, usługi, roboty budowlane pod względem formalno – prawnym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
g. Prowadzenie ewidencji i opiniowanie bieżących zamówień, których wartość nie przekracza kwoty zgodnej z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
h. Przygotowanie umów do podpisu po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
i. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
j. Pomoc w przygotowaniu rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych.
k. Doskonalenie wiedzy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów związanych z problematyką zamówień publicznych.
l. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
m. Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie jak najlepszego wizerunku jednostki.
n. Informowanie przełożonych o wizytach zewnętrznych organów kontroli.
o. Dbałość o zapewnienie prawidłowej ochrony i zabezpieczenia dokumentacji i powierzonego mienia Uczelni.
p. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu trudności występujących w pracach na zajmowanym stanowisku.
q. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych w niniejszym zakresie, a zleconych przez przełożonego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski w stopniu komunikatywnym.
Inne Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole,
Dokładność, staranność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
Posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

 • access_time Grudzień 22, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Kanclerz

Jednostka: Stanowisko samodzielne

Numer ogłoszenia: 129823

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2021-01-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie
 • wyższe magisterskie (preferowane ekonomiczno-finansowe, techniczne lub w zakresie zarządzania)
Doświadczenie zawodowe
 • minimum 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym (preferowane w szkolnictwie wyższym),
 • udział w zespołach eksperckich, projektowych lub procesowych,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków zewnętrznych.
Umiejętności zawodowe
 • znajomość podstaw prawnych oraz zasad ekonomiczno-finansowych, w tym funkcjonowania publicznych szkół wyższych,
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o Finansach publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość procesów wewnątrz Uczelni,
 • umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem i zarządzania procesami,
 • umiejętność przekładania strategii na cele operacyjne oraz skutecznego zarządzania celami, projektami i zmianą organizacyjną.
Zakres obowiązków
 • kierowanie administracją i gospodarką Uczelni w zakresie niezastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz podejmowanie decyzji dotyczących mienia Uczelni z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd;
 • reprezentowanie Uczelni, w szczególności w sprawach administracyjnych i gospodarczych w zakresie określonym przez Rektora;
 • organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej w obszarze przydzielonych kompetencji;
 • koordynowanie i nadzór nad zamówieniami publicznymi oraz kontrola funkcjonalna i kontrola przestrzegania przez jednostki organizacyjne dyscypliny finansów publicznych;
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury Uczelni;
 • udział w opracowaniu strategii rozwoju Uczelni;
 • nadzór administracyjno-gospodarczy nad nieruchomościami i rzeczowymi składnikami majątkowymi Uczelni;
 • nadzór w sprawach dotyczących ochrony mienia Uczelni;
 • podejmowanie decyzji w sprawach lokalowych;
 • nadzór nad sprawami BHP i P.POŻ;
 • kształtowanie polityki kadrowej i zarządczej w stosunku do podległych pracowników administracji i obsługi;
 • dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do podległych pracowników administracji i obsługi;
 • wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji w sferze działań administracyjnych, gospodarczych i usługowych;
 • tworzenie systemu wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji zadań w jednostkach administracyjnych oraz nadzór nad ich zastosowaniem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość

języków obcych

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne
 • kompetencje osobiste i społeczne:
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • zdolności menadżerskie,
  • asertywność w zarządzaniu,
  • myślenie analityczne,
  • umiejętność koncentracji,
  • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
  • komunikatywność,
 • inne:
  • posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • nieposzlakowana opinia.