Archiwum

Archiwum - Oferty pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • access_time wrzesień 7, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: pracownik biurowy

Jednostka: Centrum Obsługi Studenta

Numer ogłoszenia: 214947

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2021-09-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Ukończone studia I stopnia lub wyższe
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie związane na podobnym stanowisku pracy.
Umiejętności zawodowe znajomość obsługi komputera, pakietu office, sporządzanie pism urzędowych, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, komunikatywność
Zakres obowiązków 1. Bieżąca obsługa (bezpośrednia, pośrednia, on-line) spraw studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów.
2. Zakładanie, prowadzenie i weryfikacja dokumentacji związanej z procesem kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
3. Obsługa administracyjna wznowień, przeniesień, urlopów i studiów równoległych.
4. Sporządzanie zleceń na wydruk kart ELS.
5. Wydawanie kodów dostępu do Wirtualnej Uczelni i kart ELS.
6. Wprowadzanie informacji o przebiegu kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych do systemu Uczelnia XP (zaliczeń semestru, warunków, skreśleń z listy studentów, przeniesień), aktualizowanie danych personalnych studentów.
7. Przyjmowanie podań, wniosków i przekazywanie ich do instytutów.
8. Wystawianie zaświadczeń studentom, słuchaczom i absolwentom oraz uprawnionym organom (ZUS, KRUS, Bank, PEFRON i innych).
9. Przygotowanie, weryfikacja i wysyłanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich.
10. Weryfikacja danych wprowadzonych do aplikacji dyplomowanie przy rejestracji prac dyplomowych, możliwości przystąpienia przez studenta do egzaminu dyplomowego (potwierdzanie: dokonanych opłat, statusu, zaliczeń, uzyskanych punktów ECTS).
11. Przygotowywanie dokumentów koniecznych do realizacji egzaminów dyplomowych, wydruk oraz wydawanie dyplomów i suplementów oraz świadectw studiów podyplomowych.
12. Weryfikacja oraz wprowadzanie naliczeń opłat związanych z tokiem studiów oraz bieżące przekazywanie studentom informacji o opłatach dotyczących wpisu warunkowego, powtarzania semestru, różnic programowych.
13. Przygotowanie dokumentów dla innych jednostek Uczelni i współpraca przy prowadzeniu spraw (między innymi Kwestura, Biuro Spraw Studenckich, Kancelaria Prawna, Archiwum, Biuro Rektora i innych w miarę potrzeb).
14. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji wewnątrz Uczelni oraz z instytucjami zewnętrznymi.
15. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
16. Przygotowywanie wykazów średnich ocen dla celów socjalnych.
17. Przygotowanie dokumentów dotyczących toku studiów do przekazania do Archiwum Uczelnianego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych podstawowa znajomość języka angielskiego
Inne Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 21, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. podatków

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 198340

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2021-07-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczeniem VAT w analogicznej jednostce

Umiejętności zawodowe

– praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
– znajomość przepisów podatkowych (VAT, CIT, itp.)
– dobra organizacja pracy,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
– umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

1. Rozliczanie podatku VAT.
3. Rozliczanie podatku u źródła, podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Rozliczanie podatku od nieruchomości i rolnego.
4. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
5. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zakupowych.
6. Kwalifikacja dokumentów zakupowych pod kątem prawa do odliczeń w podatku VAT.
7. Prowadzenie i weryfikacja rejestrów VAT, sporządzanie JPK;
8. Ustalanie wysokości wskaźnika i preproporcji dla celów podatku VAT;
9. Wystawianie dokumentów sprzedaży.
10. Księgowanie dokumentów sprzedaży.
11. Opiniowanie umów zawieranych przez Uczelnię pod kątem podatkowym.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych

nie

Inne

 • access_time czerwiec 18, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. projektów badawczych

Jednostka:Dział Nauki – Biuro Badań i Projektów

Numer ogłoszenia: 202118

Wymiar etatu: pełen etat

Termin składania dokumentów: 2021-06-25T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe (minimum licencjat)

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy. Mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.

Umiejętności zawodowe

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i dokładność,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętności analityczne
• rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
• otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju,

Zakres obowiązków

• kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
• wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
• współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
• wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
• współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
• prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
• monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
• przygotowanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
• udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
• udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub
w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych.
• udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych

znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Inne

• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
• otwartość na zmiany
• chęć rozwoju zawodowego

 • access_time czerwiec 15, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista

Jednostka: Centrum Obsługi Studenta

Numer ogłoszenia: 199044

Wymiar etatu: pełny etat, umowa na zastępstwo

Termin składania dokumentów: 2021-06-21T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie co najmniej licencjat
Doświadczenie zawodowe doświadczenie związane z podobnym stanowiskiem pracy
Umiejętności zawodowe znajomość obsługi komputera, pakietu office, sporządzanie pism urzędowych, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,, komunikatywność
Zakres obowiązków 1. Bieżąca obsługa (bezpośrednia, pośrednia, on-line) spraw studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów.
2. Zakładanie, prowadzenie i weryfikacja dokumentacji związanej z procesem kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
3. Obsługa administracyjna wznowień, przeniesień, urlopów i studiów równoległych.
4. Sporządzanie zleceń na wydruk kart ELS.
5. Wydawanie kodów dostępu do Wirtualnej Uczelni i kart ELS.
6. Wprowadzanie informacji o przebiegu kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych do systemu Uczelnia XP (zaliczeń semestru, warunków, skreśleń z listy studentów, przeniesień), aktualizowanie danych personalnych studentów.
7. Przyjmowanie podań, wniosków i przekazywanie ich do instytutów.
8. Wystawianie zaświadczeń studentom, słuchaczom i absolwentom oraz uprawnionym organom (ZUS, KRUS, Bank, PEFRON i innych).
9. Przygotowanie, weryfikacja i wysyłanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich.
10. Weryfikacja danych wprowadzonych do aplikacji dyplomowanie przy rejestracji prac dyplomowych, możliwości przystąpienia przez studenta do egzaminu dyplomowego (potwierdzanie: dokonanych opłat, statusu, zaliczeń, uzyskanych punktów ECTS).
11. Przygotowywanie dokumentów koniecznych do realizacji egzaminów dyplomowych, wydruk oraz wydawanie dyplomów i suplementów oraz świadectw studiów podyplomowych.
12. Weryfikacja oraz wprowadzanie naliczeń opłat związanych z tokiem studiów oraz bieżące przekazywanie studentom informacji o opłatach dotyczących wpisu warunkowego, powtarzania semestru, różnic programowych.
13. Przygotowanie dokumentów dla innych jednostek Uczelni i współpraca przy prowadzeniu spraw (między innymi Kwestura, Biuro Spraw Studenckich, Kancelaria Prawna, Archiwum, Biuro Rektora i innych w miarę potrzeb).
14. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji wewnątrz Uczelni oraz z instytucjami zewnętrznymi.
15. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
16. Przygotowywanie wykazów średnich ocen dla celów socjalnych.
17. Przygotowanie dokumentów dotyczących toku studiów do przekazania do Archiwum Uczelnianego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych podstawowa znajomość języka angielskiego
Inne
 • access_time marzec 31, 2021

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista informatyk

Jednostka: Dział Obsługi Informatycznej

Numer ogłoszenia: 158655

Wymiar etatu: 1/1

Termin składania dokumentów: 2021-04-07T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Minimum 10 lat
Umiejętności zawodowe – Administracja systemami informatycznymi
– Administracja sieciami komputerowymi
– Umiejętności krytycznego myślenia
– Umiejętność pracy pod presją czasu
– Cyberbezpieczeństwo
Zakres obowiązków – Obsługa zgłoszeń serwisowych
– Administracja systemami informatycznymi Uczelni
– Uczestnictwo w realizacji nowych projektów
– Kontrola i usprawnianie poziomu zabezpieczeń systemów i urządzeń informatycznych

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Angielski na poziomie B2
Inne Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time luty 22, 2021

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik Działu Finansowo-Księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 139105

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-03-19T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczeniem VAT
Umiejętności zawodowe – praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
– znajomość przepisów podatkowych (VAT, CIT, itp.)
– dobra organizacja pracy,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
– umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Rozliczanie podatku VAT.
3. Rozliczanie podatku u źródła, podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Rozliczanie podatku od nieruchomości i rolnego.
4. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
5. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zakupowych.
6. Kwalifikacja wszystkich dokumentów zakupowych pod kątem prawa do odliczeń w podatku VAT.
7. Prowadzenie i weryfikacja rejestrów VAT, sporządzanie JPK;
8. Ustalanie wysokości wskaźnika i preproporcji dla celów podatku VAT;
9. Wystawianie dokumentów sprzedaży.
10. Księgowanie dokumentów sprzedaży.
11. Opiniowanie umów zawieranych przez Uczelnię pod kątem podatkowym.
12. Rozliczanie domów studenckich.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie
Inne

 

 • access_time luty 22, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik Działu Finansowo-Księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 139108

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-03-19T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku w służbach księgowych
Umiejętności zawodowe Praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
Dobra organizacja pracy,
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
Umiejętność pracy pod presją czasu
Umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Księgowanie dokumentów zakupowych.
2. Wprowadzanie do ewidencji „Środki trwałe-niskocenne” zbiorów bibliotecznych.
3. Prowadzenie ewidencji i księgowanie dowodów magazynowych.
4. Zamykanie i uzgadnianie kont ewidencji magazynowej z kontami FK.
6. Analiza i rozliczanie konta przyjęć magazynowych.
7. Uzgadnianie stanów magazynowych

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych
Inne

 

 • access_time luty 19, 2021
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. controllingu

Jednostka: Zespół ds. Budżetowania i Controllingu

Numer ogłoszenia: 147630

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-03-19T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe ekonomiczne lub równoważne.
Doświadczenie zawodowe Co najmniej dwa lata na stanowisku związanym z finansami i rachunkowością.
Umiejętności zawodowe Znajomość zasad księgowych, znajomość obsługi komputera zwłaszcza pakietu office.
Szybkie przyswajanie wiedzy, komunikatywność, dokładność.
Zakres obowiązków – Opracowywanie projektów oraz bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych związanych z realizacją zadań merytorycznych,
– Opracowanie wzorów druków związanych z problematyką zadań zespołu,
– Organizacja i realizacja zadań w zakresie wewnętrznego podziału subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na poszczególne ośrodki odpowiedzialności zgodnie z przyjętymi w Uczelni zasadami finansowania,
– Sporządzanie zestawień i analiz związanych z podziałem subwencji.
– Przygotowanie prowizorium dla subwencji dydaktycznej i badawczej,
– Sporządzanie okresowej analizy stopnia realizacji planu wynagrodzeń osobowych w Uczelni,
– Zestawienie planowanych i zrealizowanych wypłat wynagrodzeń osobowych na podstawie planu wynagrodzeń sporządzonego przez Sekcję Płac oraz danych dotyczących wykonania kosztów wynagrodzeń osobowych w podziale na źródła finansowania,
– Weryfikacja rozliczeń środków pozabudżetowych jednostek badawczo-dydaktycznych, opracowanie planu wpływów pozabudżetowych,
– Ustalanie kosztów jednostkowych do obliczania limitu kosztów dla poszczególnych ośrodków.
– Wsparcie jednostek w zakresie sporządzania planów finansowych oraz planów wydatków,
– Przekazanie materiałów pomocniczych, Kompletowanie oraz weryfikacja planów. Sporządzanie raportów zbiorczych,
– Prowadzenie rozliczeń finansowych jednostek w ramach subwencji dydaktycznej w odniesieniu do jednostek badawczo-dydaktycznych oraz do pozostałych jednostek organizacyjnych wskazanych przez Kwestora stosownie do postanowień zawartych w aktach regulujących zasady ich funkcjonowania, Sporządzanie okresowych raportów wynikowych oraz raportu zbiorczego dla jednostek organizacyjnych wskazanych przez Kwestora,
– Sporządzanie okresowych raportów wynikowych dla poszczególnych jednostek badawczo-dydaktycznych oraz raportu syntetycznego,
– Prowadzenie pozabilansowej ewidencji wpływów i wydatków realizowanych z Funduszu Stabilizacyjnego Rektora oraz bieżące rozliczanie Funduszu,
– Prowadzenie pozabilansowej ewidencji wpływów i wydatków realizowanych z Rezerwy Subwencyjnej Rektora oraz bieżące rozliczanie Rezerwy,
– Prowadzenie okresowej ewidencji wykorzystania Funduszy Osobowych,
– Prowadzenie rozliczenia Szkoły Doktorskiej w ramach budżetu zadaniowego,
– Kontrola wykonania budżetów,
– Sporządzenie analiz zbiorczych w zakresie wykonania budżetów.
– Sporządzanie i przekazywanie rocznych raportów wynikowych jednostek badawczo-dydaktycznych,
– Sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów planistyczno-sprawozdawczych na potrzeby podmiotów zewnętrznych,
– Analiza programu SIMPLE ERP pod względem sprostania możliwościom sprawozdawczym wraz z przygotowywaniem propozycji zmian i udoskonaleń,
– Bieżący monitoring zmian w sprawozdawczości dotyczącej uczelni wyższych oraz przygotowywanie propozycji zmian w programie,
– Bieżąca analiza zmian w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości oraz przygotowywanie propozycji zmian w programie jak i pracy w Dziale Finansowo-Księgowy,
– Ścisła współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie realizowanych zadań.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski – stopień komunikatywny.
Inne

 

 • access_time luty 19, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 147434

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-04-16T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe Co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w zakresie finansów i rachunkowości.
Umiejętności zawodowe Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, VAT, itd) znajomość obsługi komputera i programów księgowych, komunikatywność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem osób. Dodatkowym atutem będzie znajomość funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.
Zakres obowiązków -Ścisła współpraca z Kwestorem i zastępowanie go w pracach bieżących oraz podczas nieobecności.
-Organizacja pracy i nadzór nad realizacją zadań w dziale.
– Prowadzenie polityki kadrowej w dziale (obsada etatowa – potrzeby, braki; ustalanie systemu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji; składanie wniosków nagrodowych i awansowych).
– Nadzór nad funkcjonującymi i wdrażanymi programami i procesami w dziale.
– Analiza współpracy programu SIMPLE ERP z innymi programami z którymi następuje wymiana danych – SIMPLEX, Simple Dziekanaty, Uczelnia XP, inne aplikacje; wraz z przygotowywaniem procesów zmian i udoskonaleń.
– Organizowanie we współpracy z właściwymi Jednostkami i nadzorowanie procesów rozliczeń i ewidencji w poszczególnych obszarach działalności UP, w szczególności: Sekcji ds. Płac, Sekcji ds. Inwentaryzacji i Ochrony Mienia, Wydawnictwa Naukowego, Zespołu Poligrafii, działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, inwestycyjnej, Brygady Remontowej, transportu i zaopatrzenia.
– Alokacja środków finansowych na rachunkach bankowych zgodnie z zapotrzebowaniem.
– Monitorowanie spływu subwencji i dotacji.
– Nadzór nad rozliczaniem inwestycji.
– Bieżąca analiza zmian w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości i wprowadzanie tych zmian na bieżąco do wykonywania przez pracowników.
– Nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych.
– Udzielanie jednostkom Uczelni porad w zakresie prawa finansowego oraz wewnętrznych uregulowań Uczelni w tym zakresie.
– Przygotowywanie wniosków do Banku.
– Realizacja prac bilansowych.
– Uzgadnianie Funduszu Stypendialnego poprzez analizę kont i uzgadnianie z wydzielonymi rachunkami bankowymi.
– Uzgadnianie Funduszu Osób Niepełnosprawnych poprzez analizę kont i uzgadnianie z wydzielonym rachunkiem bankowym.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski w stopniu komunikatywnym.
Inne Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń itp w powyżej wskazanym zakresie.

 

 • access_time luty 18, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonistka/ta

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 146277

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-03-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane
Umiejętności zawodowe – dobra organizacja pracy,
– komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
– umiejętność pracy w zespole,
– dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
– rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem.
2. Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej.
3. Obsługa komputera – w tym programu finansowo – księgowego i hotelarskiego.
4. Wystawianie faktur VAT za usługi: noclegu, wynajmu pomieszczeń i inne.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS.
6. Sporządzanie wymaganych przez Kwesturę sprawozdań i raportów.
7. Prowadzenie raportów finansowych, służbowych – z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca.
8. Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych.
9. Prowadzenie czynności związanych z meldowaniem gości i studentów.
10. Wydawanie i odbieranie kluczy do pokoi.
11. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
12. Udzielanie gościom informacji związanych z ich pobytem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne

 

 • access_time luty 11, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik techniczny

Jednostka: Instytut Sztuki Mediów

Numer ogłoszenia: 131693

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-02-22T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie lub wyższe.
Doświadczenie zawodowe Praca w instytucjach kultury, firmach o profilu reklamowym, fotograficznym, filmowym, wystawienniczym.
Umiejętności zawodowe

– Doświadczenie w dziedzinie multimediów wykorzystywanych w realizacjach artystycznych w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu audio, projektorów, telewizorów itp.

– doświadczenie w pracy ze sprzętem foto-wideo, zarówno analogowym jak i cyfrowym,

– znajomość technik wystawienniczych w zakresie oprawy prac plastycznych, montażu wystaw i oświetlenia galeryjnego,

– umiejętność pracy w systemach operacyjnych Windows i Mac OS.

Zakres obowiązków

– Odpowiedzialność merytoryczna i techniczna za realizację działań w Galerii Podbrzezie i mediatece, mieszczącej się w budynku UP przy ul. Podbrzezie 3,

– opieka nad sprzętem fotograficznym i wideo, będącym na wyposażeniu pracowni Instytutu Sztuki Mediów, w tym udział w rozbudowie infrastruktury Instytutu, realizacja zamówień sprzętu, konserwacja i zlecanie napraw,

– nadzór nad ciemnią, studiem fotograficznym, pracownią wideo, konserwacja sprzętu, będącego na wyposażeniu pracowni,

– wsparcie procesu dydaktycznego, działań artystycznych i naukowych realizowanych przez pracowników ISM oraz komercjalizacji badań,

– dyspozycyjność w wybrane weekendy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne

 

 • access_time styczeń 27, 2021

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Psycholog

Jednostka: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Numer ogłoszenia: 135621

Wymiar etatu: 0,5 (etat czasowy: na czas realizacji projektu do 30.09.2023 r.)

Termin składania dokumentów: 2021-02-05T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe psychologiczne
Doświadczenie zawodowe • Doświadczenie w pracy konsultanta ds. studentów psychicznych w centrach Uczelnianych wspierających studentów w kryzysach psychicznych
• Doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia (warsztatów dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego)
• Doświadczenie w pracy z asystentami zdrowienia wspierającymi procesy peer support
• Doświadczenie w prowadzeniu wykładów/webinariów na temat higieny psychicznej, pomocy osobom w kryzysach psychicznych
Umiejętności zawodowe Umiejętności komunikacyjne, mentorskie
Mile widziane kwalifikacje pedagogiczne
Zakres obowiązków * wsparcie psychologiczne studentów w oparciu o podejście Otwartego Dialogu (wg Jaakko Seikkuli) oraz emotional eCPR (emocjonalna resuscytacja wg dr Daniela Fishera)
* prowadzenie grup wsparcia – implementacja działań peer support
*koordynacja działań psychologicznych Centrum Wsparcia „Peer Support”,
* wypracowanie modelu wsparcia, będącego przykładem dobrych praktyk dla innych uczelni wyższych,
*opieka merytoryczna nad Asystentami Zdrowienia, rozwijanie ich umiejętności, prowadzenie indywidualnych spotkań z Asystentami Zdrowienia celem stworzenia przestrzeni do refleksji i możliwości zwiększania samoświadomości w pracy zawodowej, co w konsekwencji wpłynie na jakość udzielanego wsparcia studentom w kryzysach psychicznych
* spotkania z pracownikami Uczelni dotyczące szeroko pojętej higieny psychicznej, metod wsparcia studentów oraz sposobów nawiązywania dialogów z osobami w potencjalnym kryzysie,
*działania mające na celu przeciwdziałaniu dyskryminacji osób w kryzysach psychicznych

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski komunikatywny
Inne Wymagane kursy (zaświadczenia lub certyfikaty):
• Kurs w podejściu Otwartego Dialogu
• Kurs emotional eCPR
• Kurs trenerski asystentów zdrowienia
• Mile widziane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

 • access_time styczeń 27, 2021

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

 

Nazwa stanowiska pracy: Asystent Zdrowienia

Jednostka: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Numer ogłoszenia: 135619

Wymiar etatu: 0,5 (etat czasowy: na czas realizacji projektu do 30.09.2023 r.) 

Termin składania dokumentów: 2021-02-05T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe min. 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub w kryzysach psychicznych
Umiejętności zawodowe potwierdzenie posiadania kompetencji asystenta zdrowienia i doświadczenia w pracy peer support
Zakres obowiązków * pomoc w zakresie tworzenia Modelu Wsparcia osób w kryzysach psychicznych,
* przygotowywanie treści merytorycznych do materiałów informacyjnych i mediów społecznościowych,
* pomoc w tworzeniu grup samopomocowych dla studentów w kryzysie psychicznym,
* pomoc w procesie edukacyjnym dla studentów,
* pomoc w poszukiwaniu specjalistów, poradni psychologicznych,
* działania informacyjne przeciwdziałające stygmatyzacji, dyskryminacji,
* stały kontakt ze studentami objętymi wsparciem w projekcie,
* prowadzenie bazy danych studentów w kryzysach,
* stały kontakt ze studentami, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie,
* bieżące wsparcie w działaniach CW.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Wymagane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Znajomość języków obcych język angielski komunikatywny
język migowy komunikatywny
Inne Mile widziane:
• doświadczenie w pracy na uczelni wyższej,
• umiejętność obsługi, montażu oraz edycji programów do edycji filmów,
• bardzo dobra znajomość Microsoft Office, edycji i montażu filmów, obsługa stron internetowych w oparciu o CMS, obsługa kalendarzy i innych narzędzi Google.

 

 • access_time styczeń 21, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Informatyk

Jednostka: Dział Obsługi Informatycznej

Numer ogłoszenia: 81506

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2021-03-14T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne, ewentualnie student kierunku technicznego
Doświadczenie zawodowe Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w dziale informatyki lub zespole wsparcia IT
Umiejętności zawodowe Wymagane:
-doświadczenie ze wsparciem i konfiguracją systemów klasy ERP, preferowane -doświadczenie z systemem Simple ERP,
-dobra znajomość technologii baz danych MS SQL Server od strony administracyjnej, wersje 2008-2017,
-doświadczenie w wykorzystaniu narzędzia MS SQL Management Studio,
-znajomość języków SQL oraz T-SQL, umiejętność tworzenia i analizy zaawansowanych zapytań, funkcji i procedur SQL.

Mile widziane:
-dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows Server,
-doświadczenie w administracji Active Directory,
-umiejętność pisania skryptów Powershell.Zakres obowiązkówObsługa zgłoszeń serwisowych
Administracja systemami informatycznymi Uczelni
Uczestnictwo w realizacji nowych projektów

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacja techniczną
Inne • dyspozycyjność,
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie,
• koncentracja na realizacji zadań/celów,
• poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, samodzielność,
• wysoka kultura osobista,
• zdolności interpersonalne.

 

 • access_time styczeń 12, 2021

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Jednostka: Dział Zamówień Publicznych i Umów

Numer ogłoszenia: 130744

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-01-20T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Staż pracy minimum 5 lat w tym minimum 2 lata na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi.
Umiejętności zawodowe Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy,
Dobra znajomość obsługi komputera,
Praktyczna znajomość pakietu MS Office 2010.
Zakres obowiązków a. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
b. Opracowywanie i przygotowywanie pełnej dokumentacji przetargowej w szczególności SWZ oraz istotnych postanowień umowy.
c. Publikacja ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej: www.up.krakow.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
d. Pomoc przy opracowaniu planu zamówień publicznych w oparciu o przekazane do Działu Zamówień Publicznych i Umów plany poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.
e. Prowadzenie rejestrów w zakresie: prowadzonych postępowań, archiwizacji dokumentacji przetargowej (w czasie ustawowym) oraz wydanych opinii i pism wychodzących.
f. Opiniowanie wniosków – zleceń na: zakupy, dostawy, usługi, roboty budowlane pod względem formalno – prawnym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
g. Prowadzenie ewidencji i opiniowanie bieżących zamówień, których wartość nie przekracza kwoty zgodnej z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
h. Przygotowanie umów do podpisu po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
i. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
j. Pomoc w przygotowaniu rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych.
k. Doskonalenie wiedzy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów związanych z problematyką zamówień publicznych.
l. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
m. Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie jak najlepszego wizerunku jednostki.
n. Informowanie przełożonych o wizytach zewnętrznych organów kontroli.
o. Dbałość o zapewnienie prawidłowej ochrony i zabezpieczenia dokumentacji i powierzonego mienia Uczelni.
p. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu trudności występujących w pracach na zajmowanym stanowisku.
q. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych w niniejszym zakresie, a zleconych przez przełożonego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski w stopniu komunikatywnym.
Inne Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole,
Dokładność, staranność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
Posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

 • access_time grudzień 22, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Kanclerz

Jednostka: Stanowisko samodzielne

Numer ogłoszenia: 129823

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2021-01-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie
 • wyższe magisterskie (preferowane ekonomiczno-finansowe, techniczne lub w zakresie zarządzania)
Doświadczenie zawodowe
 • minimum 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym (preferowane w szkolnictwie wyższym),
 • udział w zespołach eksperckich, projektowych lub procesowych,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków zewnętrznych.
Umiejętności zawodowe
 • znajomość podstaw prawnych oraz zasad ekonomiczno-finansowych, w tym funkcjonowania publicznych szkół wyższych,
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o Finansach publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość procesów wewnątrz Uczelni,
 • umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem i zarządzania procesami,
 • umiejętność przekładania strategii na cele operacyjne oraz skutecznego zarządzania celami, projektami i zmianą organizacyjną.
Zakres obowiązków
 • kierowanie administracją i gospodarką Uczelni w zakresie niezastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów oraz podejmowanie decyzji dotyczących mienia Uczelni z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd;
 • reprezentowanie Uczelni, w szczególności w sprawach administracyjnych i gospodarczych w zakresie określonym przez Rektora;
 • organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej w obszarze przydzielonych kompetencji;
 • koordynowanie i nadzór nad zamówieniami publicznymi oraz kontrola funkcjonalna i kontrola przestrzegania przez jednostki organizacyjne dyscypliny finansów publicznych;
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury Uczelni;
 • udział w opracowaniu strategii rozwoju Uczelni;
 • nadzór administracyjno-gospodarczy nad nieruchomościami i rzeczowymi składnikami majątkowymi Uczelni;
 • nadzór w sprawach dotyczących ochrony mienia Uczelni;
 • podejmowanie decyzji w sprawach lokalowych;
 • nadzór nad sprawami BHP i P.POŻ;
 • kształtowanie polityki kadrowej i zarządczej w stosunku do podległych pracowników administracji i obsługi;
 • dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do podległych pracowników administracji i obsługi;
 • wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji w sferze działań administracyjnych, gospodarczych i usługowych;
 • tworzenie systemu wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji zadań w jednostkach administracyjnych oraz nadzór nad ich zastosowaniem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość

języków obcych

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne
 • kompetencje osobiste i społeczne:
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • zdolności menadżerskie,
  • asertywność w zarządzaniu,
  • myślenie analityczne,
  • umiejętność koncentracji,
  • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
  • komunikatywność,
 • inne:
  • posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • nieposzlakowana opinia.

 • access_time grudzień 2, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. promocji/grafik

Jednostka: Biuro Promocji

Numer ogłoszenia: 113063

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2020-12-16T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie pracy w dziale promocji, marketingu, agencji reklamowej na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe

– znajomość programów graficznych -programy z pakietu ADOBE (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign )

– znajomość rynku social mediów, marketingu i promocji,

– doświadczenie w administrowaniu stronami www,

– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office,

– umiejętności pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,

– otwartości na nowe wyzwania,

– wysoka kultura osobista i komunikatywność.

Zakres obowiązków

projektowanie oprawy graficznej akcji marketingowych na potrzeby poligrafii i internetu (kampanie w social mediach),

przygotowywanie materiałów graficznych/poligraficznych w oparciu o standardy firmy (zaproszenia, plakaty, ulotki, foldery, banery, spoty reklamowe etc.),

opracowywanie projektów gadżetów reklamowych,

wsparcie jednostek organizacyjnych Uczelni w projektach graficznych,

współudział w koordynacji planów promocyjnych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne umowa na zastępstwo

 

 • access_time Listopad 17, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 102389

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: cały

Termin składania dokumentów: 2020-10-19T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie – wyższe preferowane kierunki ekonomia, rachunkowość, finanse
Doświadczenie zawodowe doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
Umiejętności zawodowe – znajomości przepisów z zakresu rachunkowości i podatków,
– znajomości pakietu MS Office,
– samodzielność,
– terminowe wykonywanie zadań oraz nastawienia na realizację wyznaczonych celów
Zakres obowiązków – kompleksowa obsługa finansowo-księgowa studentów i słuchaczy, w szczególności:
– przygotowywanie not księgowych w związku z realizowanymi zadaniami w tym danych do deklaracji VAT,
– import naliczeń z Uczelni XP do ERP dziekanatowy i ich okresowa weryfikacja,
– analiza i uzgadnianie rozliczeń ze studentami,
– windykacja bieżąca należności od studentów,
– współpraca z stanowiskiem ds. windykacji,
– współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie w/w zadań,
– analiza i uzgadnianie kont w zakresie realizowanych zadań w programach księgowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
Inne ,

 

 • access_time Listopad 8, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. projektów badawczych

Jednostka: Biuro Nauki

Numer ogłoszenia: 109473

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2020-11-20T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w zakresie przygotowywania aplikacji
i rozliczania projektów z obszaru badań naukowych/ grantów badawczych
Umiejętności zawodowe • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i dokładność,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętności analityczne.
Zakres obowiązków • kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
• wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
• współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
• wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
• współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
• prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
• monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
• przygotowanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
• udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
• udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub
w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Inne • umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
• otwartość na zmiany.

 • access_time Listopad 5, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Operator składu komputerowego

Jednostka: Wydawnictwo Naukowe

Numer ogłoszenia: 109266

Rodzaj stanowiska: pracownik redakcyjny

Wymiar etatu: cały

Termin składania dokumentów: 2020-12-04T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie średnie
Doświadczenie zawodowe minimum roczne doświadczenie w DTP
Umiejętności zawodowe • obsługa i znajomość na poziomie profesjonalnym programów: MS Word, MS Excel, Corel Draw, Pakiet Adobe Creative Cloud,
• znajomość znaków korektorskich,
• umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej.
Zakres obowiązków • łamanie i skład tekstu,
• opracowywanie układu typograficznego publikacji,
• retusz i korekta barwna zdjęć, rysowanie, poprawianie i odtwarzanie grafik i schematów, tworzenie wykresów,
• skanowanie powierzonych materiałów,
• przygotowywanie do druku plików pdf zgodnie ze standardami drukarskimi,
• przygotowywanie publikacji pod kątem publikowania w sieci.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych niewymagana
Inne