Archiwum

Archiwum - Oferty pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • access_time październik 19, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej

Jednostka: Dział Zamówień Publicznych i Umów

Numer ogłoszenia: 394413

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 15.11.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Minimum 5 lat na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi
Umiejętności zawodowe Znajomość zagadnień związanych z Zamówieniami publicznymi. Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
Zakres obowiązków – Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
– Opracowywanie i przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej w szczególności SWZ i projektowane postanowienia umowy.
– Publikacja ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.
– Prowadzenie rejestrów w zakresie: prowadzonych postępowań, archiwizacji dokumentacji przetargowej (w czasie ustawowym) oraz wydanych opinii i pism wychodzących.
– Opiniowanie wniosków – zleceń na: zakupy, dostawy, usługi, roboty budowlane pod względem formalno – prawnym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
– Prowadzenie ewidencji i opiniowanie bieżących zamówień, których wartość nie przekracza kwoty netto 130 000,00 zł.
– Przygotowanie umów do podpisu po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
– Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
– Opracowywanie zbiorczego planu zamówień z podziałem na dostawy, usługi i roboty budowlane.
– Przygotowanie rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych.
– Wnioskowanie do Działu Finansowego o zwrot wadium wykonawcom.
– Pomoc w przygotowaniu wszelkich wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.
– Śledzenie na bieżąco przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do wspomnianej ustawy.
– Doskonalenie wiedzy z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innych przepisów związanych z problematyką zamówień publicznych.
– Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
– Nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem Działu.
– Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie jak najlepszego wizerunku i funkcjonowania podległej jednostki.
– Egzekwowanie należytego i terminowego wykonania zleconych podległym pracownikom prac.
– Prowadzenie i kontrola list obecności, godzin nadliczbowych.
– Kontrola nad prawidłowym opracowaniem planów urlopowych pracowników oraz ich późniejszą realizacją, zatwierdzanie wniosków urlopowych, zabezpieczanie zastępstw na czas nieobecności pracownika.
– Dokonywanie systematycznej oceny pracy podległych merytorycznie pracowników, występowanie z wnioskami o premie, nagrody i ewentualne kary dyscyplinarne – zgodne z wewnętrznymi regulaminami i przepisami Kodeksu Pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie wymagana
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time październik 5, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Nauki

Numer ogłoszenia: 379104

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 18.10.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy,
– mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność i dokładność,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– umiejętności analityczne,
– rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
– wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
– współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
– wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
– współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
– prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
– monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
– przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
– udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
– udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych,
– udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych,
– współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, otwartość na zmiany, chęć rozwoju zawodowego

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 9, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonista – 2 etaty

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 369226

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 09.11.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej lub w sektorze związanym z obsługą klienta.
Umiejętności zawodowe 1. Dobra organizacja pracy.
2. Komunikatywność.
3. Wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Dobra znajomość pakietu biurowego MS Office.
6. Rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem (praca zmianowa, w tym dyżury nocne).
2. Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej.
3. Obsługa komputera – w tym programu finansowo-księgowego i hotelarskiego.
4. Wystawianie faktur VAT za usługi: noclegu, wynajmu pomieszczeń i inne.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS.
6. Sporządzanie wymaganych przez Kwesturę sprawozdań i raportów.
7. Prowadzenie raportów finansowych, służbowych – z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca.
8. Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych.
9. Prowadzenie czynności związanych z meldowaniem gości i studentów.
10. Wydawanie i odbieranie kluczy do pokoi.
11. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
12. Udzielanie gościom informacji związanych z ich pobytem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne Umowa na zastępstwo z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 7, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Administrator nieruchomości

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 366563

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 16.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie: ekonomiczne, techniczne. Mile widziane wyższe: ekonomiczne, techniczne.
Doświadczenie zawodowe Min. 2 lata na stanowisku administratora nieruchomości lub inspektora technicznego, ew. w zakresie obrotu nieruchomościami.
Umiejętności zawodowe 1. Doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku pracy,
2. Znajomość prawa budowlanego oraz przepisów ogólnych i resortowych,
3. Mile widziane wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami lub ekonomiczne, lub techniczne, lub co najmniej 2 letnie doświadczenie w administrowaniu budynkami,
4. Co najmniej dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych (MS Word i MS Excel),
5. Samodzielność, zdecydowanie i efektywność w działaniu,
6. Znajomość zasad komunikacji społecznej, wysoka kultura osobista i odporność na stres,
7. Mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub uprawnień budowlanych.
Zakres obowiązków 1. Świadczenie pracy określonej zakresem i umową.
2. Pełna znajomość przepisów ogólnych, resortowych oraz wewnętrznych Uczelni w zakresie pełnionych obowiązków służbowych
3. Staranne i sumienne wykonywanie pracy i poleceń przełożonych dotyczących pracy.
4. Organizowanie własnego stanowiska pracy i pracowników podległych lub firm podległych.
5. Terminowe i sumienne wykonywanie pracy określonej niniejszym zakresem.
6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
7. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Pracy i Kodeksie Pracy.
8. Przestrzeganie przepisów P-POŻ. i BHP.
9. Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw.
10. Przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy.
11. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Administrowanie powierzonymi obiektami budowlanymi.
13. Bezpośredni nadzór nad pracownikami obsługi zatrudnionymi w administrowanych budynkach.
14. Bezpośredni nadzór nad firmami wykonującymi usługi w administrowanych budynkach.
15. Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami do prac transportowych w tym prace związane z przygotowaniem sal i ich otoczenia, będących w zarządzie Działu, na wypadek zjazdów, konferencji, itp.
16. Bieżąca kontrola stanu sanitarnego i technicznego obiektów administrowanych
17. Sprawdzanie porządku w obrębie posesji. W okresie zimowym – zwracanie uwagi na usuwanie śniegu, lodu z chodników i parkingów. W okresie letnim stan trawników, żywopłotów, obsadzanie kwietników kwiatami, itp.
18. Sporządzanie zapotrzebowani na środki czystości zgodnie z przyznanym limitem finansowym, odbiór ich od dostawcy oraz wydawanie pracownikom obsługi.
19. Przydzielanie zastępstw w trybie poleceń służbowych.
20. Przedkładanie planu urlopów Kierownikowi Działu do końca I kwartału każdego roku.
21. Sporządzanie wniosków do planu remontów na rok następny.
22. Bezpośrednie uczestniczenie w odbiorze wszelkiego rodzaju prac wykonywanych w administrowanym obiekcie. Na dowód odbioru składanie podpisu na zleceniu, protokole lub fakturze.
23. Bieżąca współpraca z wykonawcami usług zew. w danych obiektach: konserwacja czujek p.poż., przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja dźwigów, konserwacja szlabanów, konserwacja drzwi rozsuwanych, konserwacja monitoringu, sprzątanie budynków, ochrona budynków.
24. Prowadzenie, bieżące aktualizowanie dokumentacji dotyczącej administrowanych obiektów.
25. Przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników przy pilnowaniu w zakresie obowiązujących zasad postępowania w przypadku awarii wod-kan, c.o. i p.poż.
26. Współpraca z sekretariatami Instytutów i innych jednostek.
27. Uczestnictwo w kontrolach Sanepidu oraz dopilnowanie wykonania ew. zaleceń.
28. Tworzenie pism na zewnątrz, np. zlecenie na usługi.
29. Wykonywanie innych zadań w zależności od potrzeb, zlecanych przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Angielski, niemiecki, ukraiński – mile widziane
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 5, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. komunikacji i mediów

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 360368

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 26.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie pracy jako specjalista ds. komunikacji i mediów lub na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność kształtowania polityki medialnej,
– znajomość rynku mediów (prasa, radio, telewizja, media internetowe),
– znajomość social mediów,
– umiejętność wykonywania profesjonalnych fotografii,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office oraz pakietu Adobe,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami (prasa, radio, telewizja, media internetowe),
– przygotowywanie i organizacja konferencji prasowych UP, przygotowanie oświadczeń i udzielanie informacji mediom na ich prośbę,
– przygotowanie materiałów i informowanie o ważnych wydarzeniach dotyczących Uczelni, wspieranie działalności medialnej i kreowanie pozytywnego wizerunku Rektora, Prorektorów i Kanclerza we współpracy z innymi jednostkami; bieżąca współpraca z władzami dotycząca kierunku prowadzenia zewnętrznej polityki informacyjnej,
– prowadzenie aktualnej listy pracowników UP – ekspertów z różnych dziedzin, mogących wypowiadać się dla mediów i ułatwianie im kontaktu z mediami, monitoring mediów w zakresie materiałów prasowych dotyczących Uczelni; monitorowanie informacji na temat planowanych konferencji naukowych,
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 5, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Promocji

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 360366

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 26.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie w pracy jako specjalista ds. marketingu lub na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność realizacji działań marketingowych,
– znajomość rynku (media internetowe, portale edukacyjne, prasa, radio, telewizja),
– znajomość social mediów,
– umiejętność wykonywania profesjonalnych fotografii,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office oraz pakietu Adobe,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – prowadzenie i aktualizacja profili Uczelni na portalach społecznościowych i edukacyjnych oraz w serwisach informacyjnych,
– zarządzanie stroną internetową Uczelni wraz z podstronami,
– inicjowanie i realizacja działań promocyjnych, w tym kampanii promocyjnych,
– udział w targach edukacyjnych w kraju i za granicą ukierunkowanych na pozyskanie kandydatów na studia,
– organizacja i współorganizacja uroczystości i imprez uczelnianych, – wspieranie merytoryczne i organizacyjne działalności kanału LiveUP,
– promocja wydarzeń organizowanych przez poszczególne jednostki UP,
– organizacja i współorganizacja konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie promocji działań Uczelni,
– opracowywanie i przygotowanie publikacji, materiałów informacyjnych oraz materiałów audiowizualnych, reklamowych i spotów dla podmiotów zewnętrznych (szkół, placówek oświatowych),
– przygotowywanie, zamawianie i dystrybucja materiałów promocyjnych UP,
– współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, jednostkami oświaty, kultury, nauki, samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami dyplomatycznymi,
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time lipiec 26, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Asystent Zdrowienia

Jednostka: Dział Spraw Studenckich (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami)

Numer ogłoszenia: 362957

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 18.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe.
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub w kryzysach psychicznych (zdobyte również w ramach m.in. odbytych praktyk, wolontariatu, staży).
Umiejętności zawodowe – Posiadanie kompetencji asystenta zdrowienia nabytych w ramach odbytych studiów lub dotychczasowej pracy zawodowej.
– Mile widziane: doświadczenie w pracy na uczelni wyższej, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Zakres obowiązków * pomoc w zakresie tworzenia Modelu Wsparcia osób w kryzysach psychicznych,
* przygotowywanie treści merytorycznych do materiałów informacyjnych i mediów społecznościowych,
* pomoc w tworzeniu grup samopomocowych dla studentów w kryzysie psychicznym,
* pomoc w procesie edukacyjnym dla studentów,
* pomoc w poszukiwaniu specjalistów, poradni psychologicznych,
* działania informacyjne przeciwdziałające stygmatyzacji, dyskryminacji,
* stały kontakt ze studentami objętymi wsparciem w projekcie,
* prowadzenie bazy danych studentów w kryzysach,
* stały kontakt ze studentami, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie,
* bieżące wsparcie w działaniach Zespołu Wsparcia „Peer Support”.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski komunikatywny,
Język migowy komunikatywny (mile widziane).
Inne Umowa na czas określony (czas trwania projektu).

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time lipiec 5, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: młodszy bibliotekarz

Jednostka: Biblioteka Główna

Numer ogłoszenia: 330111

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 02.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewne.
Doświadczenie zawodowe niewymagane
Umiejętności zawodowe Podstawowe:
1) znajomość obsługi programów graficznych wykorzystywanych w procesie digitalizacji,
2) znajomość standardów tworzenia metadanych (np. Dublin-Core),
3) podstawowe znajomości dotyczące prawa autorskiego,
4) znajomość zagadnień związanych z udostępnianiem on-line zbiorów instytucji kultury i nauki (repozytoria, biblioteki cyfrowe itp.)

Mile widziane:
znajomość programu do obsługi bibliotek cyfrowych (dLibra),

Zakres obowiązków 1) uzupełnianie zbiorów cyfrowych do Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium UP (skanowanie zbiorów, weryfikacja i korekta plików, obróbka graficzna zeskanowanych materiałów, archiwizacja plików źródłowych).
2) wykonywanie opisów publikacji w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej (w programie dLibra) zgodnie ze standardami tworzenia metadanych (Dublin-Core).
3) świadczenie usług digitalizacyjnych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time lipiec 4, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Biblioteka Główna

Numer ogłoszenia: 306313

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 29.07.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie lub wyższe
Doświadczenie zawodowe Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi infrastruktury informatyczno-technicznej
Umiejętności zawodowe 1. Znajomość systemów operacyjnych Windows/Linux (instalacja sterowników, oprogramowania, konfiguracja drukarek),
2. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem usług sieciowych (zarządzanie systemem antywirusowym),
3. Znajomość technologii tworzenia serwisów internetowych,
4. Umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego,
5. Umiejętności krytycznego myślenia,
6. Umiejętność pracy pod presją czasu,
7. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
Zakres obowiązków 1. Zabezpieczenie techniczne infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej,
2. Obsługa zgłoszeń serwisowych,
3. Uczestnictwo w realizacji nowych projektów z udziałem Biblioteki Głównej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną.
Inne Mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem infrastrukturą i inwentaryzacją oraz powierzonym sprzętem.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 28, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: malarz

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 329813

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 04.10.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, preferowany profil: malarz
Doświadczenie zawodowe doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: 1 rok w zawodzie malarza
Umiejętności zawodowe 1. Umiejętność wykonywania prac malarskich w pomieszczeniach różnego rodzaju budynków;
2. Umiejętność wykonywania wypraw gipsowych, szpachlowanie, przyrządzanie i mieszanie farb oraz zapraw malarskich, reperacja powłok malarskich i podłoża;
3. Umiejętność naklejania tapet,
4. Umiejętność posługiwania się różnego rodzaju sprzętami oraz urządzeniami typu: drabina, podesty, rusztowania, mieszalniki, sprężarki, pistolety natryskowe itp.,
5. Dokładność;
6. Umiejętność dobierania i komponowania kolorów do rodzaju i przeznaczenia wnętrz.
Zakres obowiązków 1. Zabezpieczanie pomieszczenia do malowania poprzez usunięcie mebli, osłonięcie podłóg, drzwi, okien i wszelkich sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu folią malarską;
2. Przygotowywanie starych i nowych podłoży pod malowanie (naprawa, oczyszczenie, usunięcie starej powłoki malarskiej oraz gruntowanie podłoża);
3. Wykonywanie wyżej wymienionych prac na wysokości w tym powyżej 3m;
4. Wykonywanie lekkich ścianek działowych;
5. Przygotowywanie stolarki budowlanej do malowania (szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie) oraz malowanie stolarki okiennej i drzwiowej;
6. Malowanie farbą antykorozyjną elementów metalowych oraz malowanie farbą olejną lub lakierowanie elementów metalowych, oszklonych świetlików, okien stalowych, itp.;
7. Malowanie tynków wewnętrznych farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach jasnych, półpełnych i pełnych oraz malowanie farbą olejną ścian i cokołów;
8. Tapetowanie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana
Inne znajomość najnowszych technologii malarskich i posługiwania się różnymi technikami i metodami pracy z zakresu malowania

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 28, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Administrator nieruchomości

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 348603

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 16.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Min. średnie
Doświadczenie zawodowe Min. 2 lata na stanowisku administratora nieruchomości lub inspektora technicznego
Umiejętności zawodowe 1. Doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku pracy,
2. Znajomość prawa budowlanego oraz przepisów ogólnych i resortowych,
3. Wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami lub ekonomiczne, lub techniczne, lub co najmniej 5 letnie doświadczenie w administrowaniu budynkami,
4. Co najmniej dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych (MS Word i MS Excel),
5. Samodzielność, zdecydowanie i efektywność w działaniu,
6. Znajomość zasad komunikacji społecznej, wysoka kultura osobista i odporność na stres,
7. Mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub uprawnień budowlanych.
Zakres obowiązków 1. Świadczenie pracy określonej zakresem i umową.
2. Pełna znajomość przepisów ogólnych, resortowych oraz wewnętrznych Uczelni w zakresie pełnionych obowiązków służbowych
3. Staranne i sumienne wykonywanie pracy i poleceń przełożonych dotyczących pracy.
4. Organizowanie własnego stanowiska pracy i pracowników podległych.
5. Terminowe i sumienne wykonywanie pracy określonej niniejszym zakresem.
6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
7. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Pracy i Kodeksie Pracy.
8. Przestrzeganie przepisów P-POŻ. i BHP.
9. Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw.
10. Przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy.
11. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Administrowanie powierzonymi obiektami budowlanymi.
13. Bezpośredni nadzór nad pracownikami obsługi zatrudnionymi w administrowanych budynkach.
14. Bezpośredni nadzór nad firmami wykonującymi usługi w administrowanych budynkach.
15. Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami do prac transportowych w tym prace związane z przygotowaniem sal i ich otoczenia, będących w zarządzie Działu, na wypadek zjazdów, konferencji, itp.
16. Bieżąca kontrola stanu sanitarnego i technicznego obiektów administrowanych
17. Sprawdzanie porządku w obrębie posesji. W okresie zimowym – zwracanie uwagi na usuwanie śniegu, lodu z chodników i parkingów. W okresie letnim stan trawników, żywopłotów, obsadzanie kwietników kwiatami, itp.
18. Sporządzanie zapotrzebowani na środki czystości zgodnie z przyznanym limitem finansowym, odbiór ich od dostawcy oraz wydawanie pracownikom obsługi.
19. Przydzielanie zastępstw w trybie poleceń służbowych.
20. Przedkładanie planu urlopów Kierownikowi Działu do końca I kwartału każdego roku.
21. Sporządzanie wniosków do planu remontów na rok następny.
22. Bezpośrednie uczestniczenie w odbiorze wszelkiego rodzaju prac wykonywanych w administrowanym obiekcie. Na dowód odbioru składanie podpisu na zleceniu, protokole lub fakturze.
23. Bieżąca współpraca z wykonawcami usług zew. w danych obiektach: konserwacja czujek p.poż., przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja dźwigów, konserwacja szlabanów, konserwacja drzwi rozsuwanych, konserwacja monitoringu.
24. Prowadzenie, bieżące aktualizowanie dokumentacji dotyczącej administrowanych obiektów.
25. Przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników przy pilnowaniu w zakresie obowiązujących zasad postępowania w przypadku awarii wod-kan, c.o. i p.poż.
26. Współpraca z sekretariatami Instytutów i innych jednostek.
27. Uczestnictwo w kontrolach Sanepidu oraz dopilnowanie wykonania ew. zaleceń.
28. Tworzenie pism na zewnątrz, np. zlecenie na usługi.
29. Wykonywanie innych zadań w zależności od potrzeb, zlecanych przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Angielski, niemiecki, ukraiński – mile widziane
Inne Umowa od 1.10.2022 r.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 27, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Biuro Współpracy Międzynarodowej

Numer ogłoszenia: 346385

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 15.07.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych.
Umiejętności zawodowe 1. Znajomość programów Word i Excel;
2. Dobra organizacja pracy;
3. Systematyczność;
4. Dokładność;
5. Odpowiedzialność;
6. Zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Prowadzenie działań związanych z realizacją programu Erasmus+, w szczególności w zakresie partnerstw strategicznych (projekty wielostronne);
2. Prowadzenie działań związanych z realizacją programów: Fundusz Wyszehradzki, NAWA, CEEPUS, DAAD, oferty stypendialnej Rządu RP;
3. Redagowanie materiałów informacyjnych w języku polskim oraz w języku angielskim.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie minimum B2.
Inne Umowa na zastępstwo

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 14, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Nauki

Numer ogłoszenia: 339468

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 30.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy,
– mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność i dokładność,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– umiejętności analityczne,
– rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
– wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
– współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
– wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
– współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
– prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
– monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
– przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
– udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
– udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych,
– udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych,
– współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, otwartość na zmiany, chęć rozwoju zawodowego

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 7, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonista

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 335191

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 22.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane
Umiejętności zawodowe – dobra organizacja pracy,
– komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
– umiejętność pracy w zespole,
– dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
– rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem.
2. Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej.
3. Obsługa komputera – w tym programu finansowo – księgowego i hotelarskiego.
4. Wystawianie faktur VAT za usługi: noclegu, wynajmu pomieszczeń i inne.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS.
6. Sporządzanie wymaganych przez Kwesturę sprawozdań i raportów.
7. Prowadzenie raportów finansowych, służbowych – z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca.
8. Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych.
9. Prowadzenie czynności związanych z meldowaniem gości i studentów.
10. Wydawanie i odbieranie kluczy do pokoi.
11. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
12. Udzielanie gościom informacji związanych z ich pobytem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 6, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik sekretariatu

Jednostka: Biuro Rektora

Numer ogłoszenia: 334570

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 30.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w sekretariacie;
– mile widziane doświadczenie w pracy w uczelni wyższej.
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
– umiejętność pracy w zespole;
– bardzo dobra organizacja pracy;
– sumienność i dokładność;
– komunikatywność, asertywność;
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju;
– umiejętność pracy pod presją czasu.
Zakres obowiązków – obsługa organizacyjna i biurowa sekretariatu Rektora i Prorektora ds. Nauki;
– prowadzenie terminarza spotkań, organizacja podróży służbowych;
– prowadzenie dokumentacji, przyjmowanie i ewidencja korespondencji zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej (w tym EOD);
– redagowanie i przygotowywanie projektów pism;
– współdziałanie według kompetencji z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych – język angielski w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie);
– mile widziany inny język obcy.
Inne Możliwość aplikowania również przez adres e-mail: kinga.pietrzyk@up.krakow.pl

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 24, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 331030

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 20.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie w pracy jako specjalista ds. marketingu na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność realizacji działań marketingowych,
– znajomość rynku (media internetowe, portale edukacyjne, prasa, radio, telewizja),
– znajomość social mediów,
– umiejętność wykonywania profesjonalnych fotografii,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office oraz pakietu Adobe,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – prowadzenie i aktualizowanie profili Uczelni na portalach społecznościowych i edukacyjnych oraz w serwisach informacyjnych,
– zarządzanie stroną internetową Uczelni wraz z podstronami,
– inicjowanie i realizacja działań promocyjnych, w tym kampanii promocyjnych,
– udział w targach edukacyjnych w kraju i za granicą ukierunkowanych na pozyskanie kandydatów na studia,
– organizacja i współorganizacja uroczystości i imprez uczelnianych,
– wspieranie merytoryczne i organizacyjne działalności kanału LiveUP,
– promocja wydarzeń organizowanych przez poszczególne jednostki UP,
– organizacja i współorganizacja konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie promocji działań Uczelni,
– opracowywanie i przygotowywanie publikacji, materiałów informacyjnych oraz materiałów audiowizualnych, reklamowych i spotów dla podmiotów zewnętrznych (szkół, placówek oświatowych),
– przygotowywanie, zamawianie i dystrybucja materiałów promocyjnych UP,
– współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, jednostkami oświaty, kultury, nauki, samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami dyplomatycznymi,
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne stanowisko uzależnione od stażu pracy. Adres e-mail: promocja@up.krakow.pl

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 20, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 325787

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 07.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie w pracy jako specjalista ds. komunikacji i mediów na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność kształtowania polityki medialnej,
– znajomość rynku mediów (prasa, radio, telewizja, media internetowe),
– znajomość social mediów,
– umiejętność wykonywania profesjonalnych fotografii,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office oraz pakietu Adobe,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami (prasa, radio, telewizja, media internetowe),
– przygotowywanie i organizacja konferencji prasowych UP,
– przygotowywanie oświadczeń i udzielanie informacji mediom na ich prośbę,
– przygotowywanie materiałów i informowanie o ważnych wydarzeniach dotyczących Uczelni,
– wspieranie działalności medialnej i kreowanie pozytywnego wizerunku Rektora, Prorektorów i Kanclerza we współpracy z innymi jednostkami,
– bieżąca współpraca z władzami dotycząca kierunku prowadzenia zewnętrznej polityki informacyjnej,
– prowadzenie aktualnej listy pracowników UP – ekspertów z różnych dziedzin, mogących wypowiadać się dla mediów i ułatwianie im kontaktu z mediami,
– monitoring mediów w zakresie materiałów prasowych dotyczących Uczelni, – monitorowanie informacji na temat planowanych konferencji naukowych,
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne stanowisko uzależnione od stażu pracy, możliwość zatrudnienia na ½ etatu. Adres e-mail: promocja@up.krakow.pl


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 18, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. projektów badawczych – etat na zastępstwo

Jednostka: Dział Nauki

Numer ogłoszenia: 326506

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 27.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy,
– mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność i dokładność,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– umiejętności analityczne,
– rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
– wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
– współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
– wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
– współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
– prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
– monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
– przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
– udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
– udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych,
– udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych,
– współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, otwartość na zmiany, chęć rozwoju zawodowego

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 18, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: redaktor

Jednostka: Wydawnictwo Naukowe

Numer ogłoszenia: 328643

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 20.05.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku redaktora/starszego redaktora
Umiejętności zawodowe – potwierdzona doświadczeniem umiejętność redagowania tekstów naukowych;
– doświadczenie w prowadzeniu publikacji książkowych;
– dobra znajomość znaków korektorskich;
– dobra znajomość środowiska Microsoft Office oraz Adobe Reader;
– samodzielność;
– umiejętność pracy zespołowej.
Zakres obowiązków – opracowanie redakcyjne i korekta tekstu (redakcja merytoryczna i językowa) – w wymiarze ustalonym normą prac redakcyjnych;
– prowadzenie tytułu;
– opracowanie techniczne tekstu do łamania;
– wybór i opracowanie redakcyjne materiału ilustracyjnego;
– sprawdzanie indeksów;
– prowadzenie kartoteki tytułu;
– przygotowywanie noty reklamowej na okładkę, do zapowiedzi wydawniczych i innych druków promocyjnych.
– udział w targach książki, spotkaniach autorskich i innych imprezach branżowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych – znajomość j. angielskiego
Inne


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 9, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 322985

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 16.05.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie jako doradca zawodowy na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność prowadzenia indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym
– znajomość rynku pracy
– znajomość social mediów oraz doświadczenie w administrowaniu stronami www,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, w tym:
– udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
– pozyskiwanie ofert pracy i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami,
– udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w z zakresu oferty uczelni, zapotrzebowania na rynku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia
– inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego każdej osoby
– udzielanie porad w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, możliwości pozyskania dofinansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych)
– wspieranie studentów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy
– przeprowadzanie spotkań informacyjnych na wszystkich kierunkach studiów, działania promocyjne dotyczące doradztwa zawodowego na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej
– reprezentowanie Działu Promocji na wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością, targach pracy, współpraca w zakresie realizacji warsztatów i szkoleń dotyczących studentów
– pozyskiwanie partnerów z otoczenia biznesu w celu organizacji praktyk i staży studenckich, przygotowywanie porozumień oraz tworzenie bazy danych jednostek współpracujących
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne umowa na zastępstwo, stanowisko uzależnione od stażu pracy

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.