Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Archiwum - Oferty pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • access_time luty 1, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Instytut Sztuki i Designu

Numer ogłoszenia: 418866

Wymiar etatu: 1/2

Termin składania dokumentów: 06.02.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie lub wyższe
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie na poziomie zaawansowanym w pracy w obszarze rzeźby;– znajomość ogólnych zasad funkcjonowania pracowni ceramicznej;– doświadczenie na poziomie podstawowym w pracy w obszarze technologii ceramiki.
Umiejętności zawodowe – umiejętność modelowania w glinie, formowania w gipsie;– umiejętność obsługiwania pieca do wypału, komory szkliwienia, kompresora.
Zakres obowiązków Organizacja pracowni Ceramiki w tym m.in.:– usprawnianie pracy w pracowni;– praca w gipsie;– przygotowywanie gliny zarówno lejnej jak i gliny plastycznej;– konserwacja drobnych narzędzi, mebli itp.– regularne utrzymywanie porządku w pracowni;– pomoc podczas ładownia i rozładowywania pieca;– przygotowywanie szkliw i komponentów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie podstawowym
Inne Zatrudnienie na 1/2 etatu

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time styczeń 23, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Referent

Jednostka: Dział Spraw Studenckich

Numer ogłoszenia: 424239

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 30.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej
Umiejętności zawodowe Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office
Zakres obowiązków – Weryfikacja wniosków stypendialnych dla studentów.– Obliczanie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w celu ustalania uprawnień do stypendiów, w tym ponowne przeliczanie dochodów.– Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw stypendialnych.– Wypłata świadczeń dla studentów i doktorantów.– Bieżąca obsługa studentów w zakresie zadań Działu Spraw Studenckich.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Komunikatywna znajomość j. angielskiego lub rosyjskiego lub ukraińskiego
Inne Mile widziana będzie znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Umowa o pracę na zastępstwo.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 19, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Starszy specjalista

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Numer ogłoszenia: 414916

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 15.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie • wykształcenie wyższe (mile widziani/ne absolwenci/ki kierunków humanistycznych)
Doświadczenie zawodowe nie dotyczy
Umiejętności zawodowe • wysoka kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne (m.in. umiejętność pracy w zespole)
• umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną
• dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i pakietu MS Office (Outlook, Power Point, Excel, Word)
• dobra organizacja pracy własnej
• biegłość w obsłudze mediów społecznościowych (Instagram, FB)
Zakres obowiązków • układanie harmonogramów zajęć (dla kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
• obsługa administracyjna oferty komercyjnej IFP (kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, konferencji itp.)
• kontakty z interesariuszami zewnętrznymi IFP
• obsługa toku studiów w IFP
• obsługa poczty elektronicznej oraz nadzorowanie przepływu informacji i dokumentów w IFP
• wspieranie kadry naukowo-dydaktycznej w realizacji obowiązków dydaktycznych w IFP
• prowadzenie kont IFP w mediach społecznościowych
• tworzenie oraz analiza zestawień i raportów związanych z działalnością IFP

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych • komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2)
Inne Zakres obowiązków: • układanie harmonogramów zajęć (dla kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) • obsługa administracyjna oferty komercyjnej IFP (kursów, szkoleń, studiów podyplomowych)

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 13, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Strażnik ochrony mienia

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 408531

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 16.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie min. zawodowe
Doświadczenie zawodowe min. 1 rok pracy na analogicznym stanowisku pracy
Umiejętności zawodowe Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
Zakres obowiązków 1. Obowiązki podstawowe:
– świadczenie pracy określonej zakresem czynności,
– staranne i sumienne wykonywanie pracy i poleceń zwierzchników, pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem, nie krócej jednak niż do chwili przejęcia obowiązków przez następcę,
– organizowanie własnego stanowiska pracy,
– pełna znajomość przepisów ogólnych, resortowych i wewnętrznych Uczelni w zakresie pełnienia obowiązków służbowych,
– przestrzeganie zasad określonych Regulaminem Pracy,
– przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
– przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw.2. Obowiązki i wykonywane czynności stanowiskowe:
– czuwanie nad bezpieczeństwem i mieniem na terenie ochranianej nieruchomości,
– wykonywanie obchodów terenu,
– wydawanie kluczy wyłącznie osobom upoważnionym do ich pobierania. W razie wątpliwości portier ma prawo wylegitymować osobę żądającą wydania kluczy do pomieszczeń,
– prowadzenie rejestru kluczy, w którym należy odnotować:
-imię i nazwisko pobierającego klucz oraz godzinę pobrania
-imię i nazwisko zdającego klucz oraz godzinę zdania
-numer i rodzaj pomieszczenia, do którego klucz jest wydany
– rozliczanie przy obejmowaniu i zdawaniu służby kluczy pobranych i zwróconych. Obejmujący służbę winien odnotować w ewidencji klucze brakujące, a po upływie 24 godz. zgłosić ich brak Administratorowi budynku,
– utrzymanie kluczy we właściwych miejscach,
– w przypadku kradzieży klucza powiadomienie kierownika jednostki organizacyjnej,
– ścisłe kontrolowanie wydanych kluczy do pomieszczeń zastrzeżonych,
– w chwili kończenia dyżuru dokładne przekazywanie następcy spraw związanych z czynnościami służbowymi,
– prowadzenie dokumentacji portierni,
– bezzwłoczne zawiadomienie Administratora budynku, Z-cy Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczgo, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, gazowego itp. o ewentualnych kradzieżach, pożarach lub incydentach chuligańskich, niebezpiecznych awariach instalacji i urządzeń,
– odbywanie terminowych badań lekarskich,
– inne polecenia wydane doraźnie przez przełożonego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Niewymagana. Mile widziana.
Inne Rekrutacja na 24 etaty

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 13, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Portier

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 414287

Wymiar etatu: 1/2

Termin składania dokumentów: 06.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej lub w sektorze związanym z obsługą klienta
Umiejętności zawodowe 1. Dobra organizacja pracy,
2. Komunikatywność,
3. Wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
4. Umiejętność pracy w zespole,
5. Rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem (praca zmianowa w systemie ciągłym).
2. Udzielanie gościom i studentom informacji związanych z ich pobytem/zamieszkaniem.
3. Pilnowanie porządku oraz bezpieczeństwa studentów i gości hotelowych, kontrolowanie osób wchodzących na teren budynków ACH.
4. Wydawanie kluczy do pokoi i innych pomieszczeń osobom upoważnionym.
5. Współpraca z Recepcjonistami w czasie wspólnych dyżurów.
6. Prowadzenie ewidencji wydawanego sprzętu – tj. żelazka, odkurzacze.
7. Sprawdzanie pokoi po opuszczeniu ich przez studentów i gości ACH.
8. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń usterek w pokojach i innych pomieszczeniach.
9. Dbanie o czystość na terenie ACH.
10. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
11. Prowadzenie szczegółowych raportów zmianowych.
12. Czuwanie nad bezpieczeństwem p.poż, w przypadku pożaru, podejmowanie natychmiastowych działań określonych stosownymi przepisami.
13. Podejmowanie interwencji w przypadku osób łamiących zasady Regulaminu Mieszkańca ACH UP oraz Regulaminu hotelowego, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom ACH.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 9, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

Numer ogłoszenia: 402792

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 06.02.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum średnie
Doświadczenie zawodowe doświadczenie w obszarze technik rzeźbiarskich oraz umiejetności organizacyjne
Umiejętności zawodowe – umiejetności budowania konstrukcji pod rzeźbę,
– obsługa warsztatu odlewniczego (formy gipsowe tracone, odlewy w żywicach i silikonach, odlewy rzeźb),
– umiejętność obsługi elektronarzędzi i drukarki 3D,
– obsługa techniczna pracowni ceramicznej,
– konserwacja infrastruktury,
– pomoc w montażach i demontażach wystaw.
Zakres obowiązków Obowiązki administracyjne:
– inwentaryzacja (opieka nad inwentarzem Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej),
– zlecenia zaopatrzenia w materiały pracowni rzeźby oraz konserwacji i napraw uszkodzonych narzędzi.
Obowiązki w pracowni rzeźby :
– opieka nad pracowniami rzeźbiarskimi 1 i 2 (glina ceramiczna, glina rzeźbiarska, skład materiałów drewnianych, skład gipsu, konstrukcje pod rzeźby),
– warsztat odlewniczy (formy gipsowe tracone, odlewy w żywicach i silikonach, odlewy rzeźb),
– warsztat i zaplecze gospodarcze (obsługa i opieka nad: elektronarzędziami, piłami stołowymi, piłami łańcuchowymi, szlifierkami kątowymi, oscylacyjnymi, taśmowymi, (szkolenie BHP) dremlami, wiertarkami i wkrętarkami, spawarkami, drukarką 3D oraz dłutami do kamienia i do drewna),
– pracownia ceramiczna (obsługa pieców ceramicznych komorowych typu PKTS, TE-S TE-MCC, komory szkliwiącej, kompresora natryskowego do szkliw, czyszczarki stopki, konserwacja i nadzór techniczny, (potrzebne szkolenie BHP – praca ze szkodliwymi materiałami drewno, gips, szkliwa i tlenki metali),
– organizacja i programowanie cykli wypałów w semestrze (wypały biskwitowe, wypały ostre),
– konserwacja infrastruktury ( odstojniki, zlewy w pracowniach, utylizacja odpadów drewnianych i gruzu po odlewach)
– pomoc w montażach i demontażach wystaw (np. obrony dyplomów, wystawy w ramach sztuka w mieście i innych wystaw organizowanych przez IMiEA),
– prace porządkowe i organizacyjne na regałach grup studentów (selekcja i przechowywanie),
– naprawa sztalug,
– obsługa drukarki 3D.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych mile widziana znajomość języka angielskiego
Inne Dokumenty proszę składać w wersji elektronicznej na email: imiea@up.krakow.pl lub joanna.walas@up.krakow.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej, ul. Mazowiecka 43, Kraków

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time listopad 23, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: ślusarz – spawacz

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 408738

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 13.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, preferowany profil: ślusarz -spawacz
Doświadczenie zawodowe doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: 1 rok w zawodzie ślusarz
Umiejętności zawodowe – wykonywanie prac ślusarskich takich jak: konserwacja sprzętu mechanicznego, roboty konstrukcyjno-spawalnicze, naprawa i wykonawstwo elementów maszyn, urządzeń, narzędzi;
– cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą skręcania, nitowania lub spawania;
– umiejętność posługiwania się różnego rodzaju sprzętami oraz urządzeniami typu: spawarki, nożyce, piły;
– umiejętność regulacji okien i osadzania drzwi.
Zakres obowiązków – dokonywanie napraw, wymiany, montażu i demontażu oraz regulacji wszelkiego rodzaju zawiasów, zamków, zamknięć, okuć stolarki okiennej, samozamykaczy itp.;
– naprawa rynien i elementów oblachowania dekarskiego, wentylacyjnego itp.;
– wykonywanie, naprawa, demontaż i montaż różnego rodzaju metalowych i stalowych mebli, ram, konstrukcji, stelaży itp.;
– bieżąca naprawa i konserwacja mocowania rzędów pulpitów i siedzeń w salach wykładowych;
– zawieszanie szaf, tablic, obrazów, uchwytów, gablot, karniszy, tablic informacyjnych, itp. we wskazanych pomieszczeniach lub salach;
– regulacja okien i osadzania drzwi;
– naprawy ślusarskie drzwi, bram i ogrodzeń, itd.;
– wykonywanie prac konstrukcyjno-spawalniczych oraz spawalniczych w zakresie spawania elektrycznego w robotach instalacyjnych;
– naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń, narzędzi i instalacji, cięcie, piłowanie, wiercenie, nitowanie, lutowanie;
– wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych na wysokości, w tym powyżej 3 m.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana
Inne mile widziany ukończony kurs spawacza elektrycznego

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time październik 19, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej

Jednostka: Dział Zamówień Publicznych i Umów

Numer ogłoszenia: 394413

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 15.11.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Minimum 5 lat na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi
Umiejętności zawodowe Znajomość zagadnień związanych z Zamówieniami publicznymi. Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
Zakres obowiązków – Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
– Opracowywanie i przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej w szczególności SWZ i projektowane postanowienia umowy.
– Publikacja ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.
– Prowadzenie rejestrów w zakresie: prowadzonych postępowań, archiwizacji dokumentacji przetargowej (w czasie ustawowym) oraz wydanych opinii i pism wychodzących.
– Opiniowanie wniosków – zleceń na: zakupy, dostawy, usługi, roboty budowlane pod względem formalno – prawnym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
– Prowadzenie ewidencji i opiniowanie bieżących zamówień, których wartość nie przekracza kwoty netto 130 000,00 zł.
– Przygotowanie umów do podpisu po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
– Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
– Opracowywanie zbiorczego planu zamówień z podziałem na dostawy, usługi i roboty budowlane.
– Przygotowanie rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych.
– Wnioskowanie do Działu Finansowego o zwrot wadium wykonawcom.
– Pomoc w przygotowaniu wszelkich wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.
– Śledzenie na bieżąco przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do wspomnianej ustawy.
– Doskonalenie wiedzy z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innych przepisów związanych z problematyką zamówień publicznych.
– Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
– Nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem Działu.
– Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie jak najlepszego wizerunku i funkcjonowania podległej jednostki.
– Egzekwowanie należytego i terminowego wykonania zleconych podległym pracownikom prac.
– Prowadzenie i kontrola list obecności, godzin nadliczbowych.
– Kontrola nad prawidłowym opracowaniem planów urlopowych pracowników oraz ich późniejszą realizacją, zatwierdzanie wniosków urlopowych, zabezpieczanie zastępstw na czas nieobecności pracownika.
– Dokonywanie systematycznej oceny pracy podległych merytorycznie pracowników, występowanie z wnioskami o premie, nagrody i ewentualne kary dyscyplinarne – zgodne z wewnętrznymi regulaminami i przepisami Kodeksu Pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie wymagana
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time październik 5, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Nauki

Numer ogłoszenia: 379104

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 18.10.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy,
– mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność i dokładność,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– umiejętności analityczne,
– rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
– wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
– współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
– wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
– współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
– prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
– monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
– przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
– udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
– udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych,
– udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych,
– współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, otwartość na zmiany, chęć rozwoju zawodowego

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 27, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Starszy Specjalista – Inspektor nadzoru robót budowlanych

Jednostka: Dział Inwestycji i Remontów

Numer ogłoszenia: 372021

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 13.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne – budownictwo (ewentualnie średnie techniczne – budownictwo)
Doświadczenie zawodowe 1. Posiadanie stosownych (zgodnie z obowiązującym prawem) uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby zawodowej umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu, nadzorowaniu robót budowlanych lub 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych.
Umiejętności zawodowe 1. Dobra organizacja pracy;
2. Umiejętność pracy w zespole;
3. Praktyczna znajomość Prawa Budowlanego;
4. Znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
5. Komunikatywność;
6. Dyspozycyjność;
7. Praktyczna znajomość programów MS Office oraz MS Excel;
8. Praktyczna znajomość programów do kosztorysowania (preferowany BIMestiMate);
Zakres obowiązków 1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym, realizacją inwestycji, prowadzeniem robót i ich nadzorowaniem.
2. Samodzielne rozwiązywanie problemów natury technicznej i formalnej związanych z wykonywanymi obowiązkami Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży budowlanej – wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym.
3. Dokonywanie uzgodnień, co do zakresu, terminu i warunków wykonywania robót inwestycyjnych i remontowych, nadzorowanie tych robót.
4. Bieżące kontrolowanie jakości wykonywanych robót, jakości wbudowanych materiałów i przestrzeganie prawidłowej technologii robót.
5. Przygotowanie materiałów do postępowań przetargowych (lub innych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych) na roboty remontowe i inwestycyjne, a w szczególności opracowanie warunków technicznych łącznie z terminami realizacji zlecanych robót; opracowanie przedmiarów i obmiarów zlecanych robót; przygotowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przetargów.
6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w sprawie przygotowania niezbędnej dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji warunków zamówienia.
7. Weryfikacja materiałów przetargowych w tym kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów powykonawczych, rozliczanie finansowe prowadzonych robót w zakresie swojej specjalności.
8. Współpraca z biurami projektowymi w zakresie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.
9. Przygotowanie wytycznych i założeń do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a dla robót niewymagających jej sporządzania tylko dokumentacji kosztorysowej.
10. Kontrola stanu technicznego obiektów Uczelni (kontrole bieżące, roczne, pięcioletnie) w zakresie budowlanym (konstrukcja, wykończenie).
11. Dokonywanie częściowych i końcowych odbiorów robót.
12. Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne wraz z ich wstępną wyceną.
13. Sporządzanie protokołu z komisyjnego odbioru inwestycji lub remontu.
14. Dopilnowanie terminowego i właściwego usunięcia stwierdzonych w protokole odbioru usterek i niedoróbek oraz wykonania robót dodatkowych.
15. Załatwianie wszelkich spraw związanych z ujawnieniem i usunięciem wad w okresie rękojmi i gwarancji.
16. Współpraca z Brygadą Remontową Uczelni podczas wykonywania przez Brygadę robót.
17. Uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych wykonywanych przez Brygadę Remontową.
18. Przyjmowanie i analizowanie zleceń na usługi budowlane w zakresie rzeczowym robót, możliwości ich wykonania oraz szacowanie ich wartości, wykonywanie kosztorysów robót.
19. W przypadku awarii organizowanie i bezpośrednie dozorowanie prac związanych z ich usunięciem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych mile widziana
Inne

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu, nadzorowaniu robót obiektów zabytkowych

Zasadnicze wynagrodzenia (w okresie próbnym 3 miesięcznym): 4 452 zł brutto + 20 % premii zgodnie z regulaminem + stażowe

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 9, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonista – 2 etaty

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 369226

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 09.11.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej lub w sektorze związanym z obsługą klienta.
Umiejętności zawodowe 1. Dobra organizacja pracy.
2. Komunikatywność.
3. Wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Dobra znajomość pakietu biurowego MS Office.
6. Rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem (praca zmianowa, w tym dyżury nocne).
2. Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej.
3. Obsługa komputera – w tym programu finansowo-księgowego i hotelarskiego.
4. Wystawianie faktur VAT za usługi: noclegu, wynajmu pomieszczeń i inne.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS.
6. Sporządzanie wymaganych przez Kwesturę sprawozdań i raportów.
7. Prowadzenie raportów finansowych, służbowych – z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca.
8. Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych.
9. Prowadzenie czynności związanych z meldowaniem gości i studentów.
10. Wydawanie i odbieranie kluczy do pokoi.
11. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
12. Udzielanie gościom informacji związanych z ich pobytem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne Umowa na zastępstwo z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 7, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Administrator nieruchomości

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 366563

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 16.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie: ekonomiczne, techniczne. Mile widziane wyższe: ekonomiczne, techniczne.
Doświadczenie zawodowe Min. 2 lata na stanowisku administratora nieruchomości lub inspektora technicznego, ew. w zakresie obrotu nieruchomościami.
Umiejętności zawodowe 1. Doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku pracy,
2. Znajomość prawa budowlanego oraz przepisów ogólnych i resortowych,
3. Mile widziane wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami lub ekonomiczne, lub techniczne, lub co najmniej 2 letnie doświadczenie w administrowaniu budynkami,
4. Co najmniej dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych (MS Word i MS Excel),
5. Samodzielność, zdecydowanie i efektywność w działaniu,
6. Znajomość zasad komunikacji społecznej, wysoka kultura osobista i odporność na stres,
7. Mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub uprawnień budowlanych.
Zakres obowiązków 1. Świadczenie pracy określonej zakresem i umową.
2. Pełna znajomość przepisów ogólnych, resortowych oraz wewnętrznych Uczelni w zakresie pełnionych obowiązków służbowych
3. Staranne i sumienne wykonywanie pracy i poleceń przełożonych dotyczących pracy.
4. Organizowanie własnego stanowiska pracy i pracowników podległych lub firm podległych.
5. Terminowe i sumienne wykonywanie pracy określonej niniejszym zakresem.
6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
7. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Pracy i Kodeksie Pracy.
8. Przestrzeganie przepisów P-POŻ. i BHP.
9. Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw.
10. Przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy.
11. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Administrowanie powierzonymi obiektami budowlanymi.
13. Bezpośredni nadzór nad pracownikami obsługi zatrudnionymi w administrowanych budynkach.
14. Bezpośredni nadzór nad firmami wykonującymi usługi w administrowanych budynkach.
15. Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami do prac transportowych w tym prace związane z przygotowaniem sal i ich otoczenia, będących w zarządzie Działu, na wypadek zjazdów, konferencji, itp.
16. Bieżąca kontrola stanu sanitarnego i technicznego obiektów administrowanych
17. Sprawdzanie porządku w obrębie posesji. W okresie zimowym – zwracanie uwagi na usuwanie śniegu, lodu z chodników i parkingów. W okresie letnim stan trawników, żywopłotów, obsadzanie kwietników kwiatami, itp.
18. Sporządzanie zapotrzebowani na środki czystości zgodnie z przyznanym limitem finansowym, odbiór ich od dostawcy oraz wydawanie pracownikom obsługi.
19. Przydzielanie zastępstw w trybie poleceń służbowych.
20. Przedkładanie planu urlopów Kierownikowi Działu do końca I kwartału każdego roku.
21. Sporządzanie wniosków do planu remontów na rok następny.
22. Bezpośrednie uczestniczenie w odbiorze wszelkiego rodzaju prac wykonywanych w administrowanym obiekcie. Na dowód odbioru składanie podpisu na zleceniu, protokole lub fakturze.
23. Bieżąca współpraca z wykonawcami usług zew. w danych obiektach: konserwacja czujek p.poż., przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja dźwigów, konserwacja szlabanów, konserwacja drzwi rozsuwanych, konserwacja monitoringu, sprzątanie budynków, ochrona budynków.
24. Prowadzenie, bieżące aktualizowanie dokumentacji dotyczącej administrowanych obiektów.
25. Przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników przy pilnowaniu w zakresie obowiązujących zasad postępowania w przypadku awarii wod-kan, c.o. i p.poż.
26. Współpraca z sekretariatami Instytutów i innych jednostek.
27. Uczestnictwo w kontrolach Sanepidu oraz dopilnowanie wykonania ew. zaleceń.
28. Tworzenie pism na zewnątrz, np. zlecenie na usługi.
29. Wykonywanie innych zadań w zależności od potrzeb, zlecanych przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Angielski, niemiecki, ukraiński – mile widziane
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 5, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. komunikacji i mediów

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 360368

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 26.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie pracy jako specjalista ds. komunikacji i mediów lub na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność kształtowania polityki medialnej,
– znajomość rynku mediów (prasa, radio, telewizja, media internetowe),
– znajomość social mediów,
– umiejętność wykonywania profesjonalnych fotografii,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office oraz pakietu Adobe,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami (prasa, radio, telewizja, media internetowe),
– przygotowywanie i organizacja konferencji prasowych UP, przygotowanie oświadczeń i udzielanie informacji mediom na ich prośbę,
– przygotowanie materiałów i informowanie o ważnych wydarzeniach dotyczących Uczelni, wspieranie działalności medialnej i kreowanie pozytywnego wizerunku Rektora, Prorektorów i Kanclerza we współpracy z innymi jednostkami; bieżąca współpraca z władzami dotycząca kierunku prowadzenia zewnętrznej polityki informacyjnej,
– prowadzenie aktualnej listy pracowników UP – ekspertów z różnych dziedzin, mogących wypowiadać się dla mediów i ułatwianie im kontaktu z mediami, monitoring mediów w zakresie materiałów prasowych dotyczących Uczelni; monitorowanie informacji na temat planowanych konferencji naukowych,
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 5, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Promocji

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 360366

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 26.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie w pracy jako specjalista ds. marketingu lub na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność realizacji działań marketingowych,
– znajomość rynku (media internetowe, portale edukacyjne, prasa, radio, telewizja),
– znajomość social mediów,
– umiejętność wykonywania profesjonalnych fotografii,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office oraz pakietu Adobe,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – prowadzenie i aktualizacja profili Uczelni na portalach społecznościowych i edukacyjnych oraz w serwisach informacyjnych,
– zarządzanie stroną internetową Uczelni wraz z podstronami,
– inicjowanie i realizacja działań promocyjnych, w tym kampanii promocyjnych,
– udział w targach edukacyjnych w kraju i za granicą ukierunkowanych na pozyskanie kandydatów na studia,
– organizacja i współorganizacja uroczystości i imprez uczelnianych, – wspieranie merytoryczne i organizacyjne działalności kanału LiveUP,
– promocja wydarzeń organizowanych przez poszczególne jednostki UP,
– organizacja i współorganizacja konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie promocji działań Uczelni,
– opracowywanie i przygotowanie publikacji, materiałów informacyjnych oraz materiałów audiowizualnych, reklamowych i spotów dla podmiotów zewnętrznych (szkół, placówek oświatowych),
– przygotowywanie, zamawianie i dystrybucja materiałów promocyjnych UP,
– współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, jednostkami oświaty, kultury, nauki, samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami dyplomatycznymi,
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time lipiec 26, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Asystent Zdrowienia

Jednostka: Dział Spraw Studenckich (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami)

Numer ogłoszenia: 362957

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 18.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe.
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub w kryzysach psychicznych (zdobyte również w ramach m.in. odbytych praktyk, wolontariatu, staży).
Umiejętności zawodowe – Posiadanie kompetencji asystenta zdrowienia nabytych w ramach odbytych studiów lub dotychczasowej pracy zawodowej.
– Mile widziane: doświadczenie w pracy na uczelni wyższej, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Zakres obowiązków * pomoc w zakresie tworzenia Modelu Wsparcia osób w kryzysach psychicznych,
* przygotowywanie treści merytorycznych do materiałów informacyjnych i mediów społecznościowych,
* pomoc w tworzeniu grup samopomocowych dla studentów w kryzysie psychicznym,
* pomoc w procesie edukacyjnym dla studentów,
* pomoc w poszukiwaniu specjalistów, poradni psychologicznych,
* działania informacyjne przeciwdziałające stygmatyzacji, dyskryminacji,
* stały kontakt ze studentami objętymi wsparciem w projekcie,
* prowadzenie bazy danych studentów w kryzysach,
* stały kontakt ze studentami, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie,
* bieżące wsparcie w działaniach Zespołu Wsparcia „Peer Support”.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski komunikatywny,
Język migowy komunikatywny (mile widziane).
Inne Umowa na czas określony (czas trwania projektu).

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time lipiec 5, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: młodszy bibliotekarz

Jednostka: Biblioteka Główna

Numer ogłoszenia: 330111

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 02.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewne.
Doświadczenie zawodowe niewymagane
Umiejętności zawodowe Podstawowe:
1) znajomość obsługi programów graficznych wykorzystywanych w procesie digitalizacji,
2) znajomość standardów tworzenia metadanych (np. Dublin-Core),
3) podstawowe znajomości dotyczące prawa autorskiego,
4) znajomość zagadnień związanych z udostępnianiem on-line zbiorów instytucji kultury i nauki (repozytoria, biblioteki cyfrowe itp.)

Mile widziane:
znajomość programu do obsługi bibliotek cyfrowych (dLibra),

Zakres obowiązków 1) uzupełnianie zbiorów cyfrowych do Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium UP (skanowanie zbiorów, weryfikacja i korekta plików, obróbka graficzna zeskanowanych materiałów, archiwizacja plików źródłowych).
2) wykonywanie opisów publikacji w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej (w programie dLibra) zgodnie ze standardami tworzenia metadanych (Dublin-Core).
3) świadczenie usług digitalizacyjnych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time lipiec 4, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Biblioteka Główna

Numer ogłoszenia: 306313

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 29.07.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie lub wyższe
Doświadczenie zawodowe Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi infrastruktury informatyczno-technicznej
Umiejętności zawodowe 1. Znajomość systemów operacyjnych Windows/Linux (instalacja sterowników, oprogramowania, konfiguracja drukarek),
2. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem usług sieciowych (zarządzanie systemem antywirusowym),
3. Znajomość technologii tworzenia serwisów internetowych,
4. Umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego,
5. Umiejętności krytycznego myślenia,
6. Umiejętność pracy pod presją czasu,
7. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
Zakres obowiązków 1. Zabezpieczenie techniczne infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej,
2. Obsługa zgłoszeń serwisowych,
3. Uczestnictwo w realizacji nowych projektów z udziałem Biblioteki Głównej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną.
Inne Mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem infrastrukturą i inwentaryzacją oraz powierzonym sprzętem.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 28, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: malarz

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 329813

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 04.10.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, preferowany profil: malarz
Doświadczenie zawodowe doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: 1 rok w zawodzie malarza
Umiejętności zawodowe 1. Umiejętność wykonywania prac malarskich w pomieszczeniach różnego rodzaju budynków;
2. Umiejętność wykonywania wypraw gipsowych, szpachlowanie, przyrządzanie i mieszanie farb oraz zapraw malarskich, reperacja powłok malarskich i podłoża;
3. Umiejętność naklejania tapet,
4. Umiejętność posługiwania się różnego rodzaju sprzętami oraz urządzeniami typu: drabina, podesty, rusztowania, mieszalniki, sprężarki, pistolety natryskowe itp.,
5. Dokładność;
6. Umiejętność dobierania i komponowania kolorów do rodzaju i przeznaczenia wnętrz.
Zakres obowiązków 1. Zabezpieczanie pomieszczenia do malowania poprzez usunięcie mebli, osłonięcie podłóg, drzwi, okien i wszelkich sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu folią malarską;
2. Przygotowywanie starych i nowych podłoży pod malowanie (naprawa, oczyszczenie, usunięcie starej powłoki malarskiej oraz gruntowanie podłoża);
3. Wykonywanie wyżej wymienionych prac na wysokości w tym powyżej 3m;
4. Wykonywanie lekkich ścianek działowych;
5. Przygotowywanie stolarki budowlanej do malowania (szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie) oraz malowanie stolarki okiennej i drzwiowej;
6. Malowanie farbą antykorozyjną elementów metalowych oraz malowanie farbą olejną lub lakierowanie elementów metalowych, oszklonych świetlików, okien stalowych, itp.;
7. Malowanie tynków wewnętrznych farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach jasnych, półpełnych i pełnych oraz malowanie farbą olejną ścian i cokołów;
8. Tapetowanie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana
Inne znajomość najnowszych technologii malarskich i posługiwania się różnymi technikami i metodami pracy z zakresu malowania

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 28, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Administrator nieruchomości

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 348603

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 16.09.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Min. średnie
Doświadczenie zawodowe Min. 2 lata na stanowisku administratora nieruchomości lub inspektora technicznego
Umiejętności zawodowe 1. Doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku pracy,
2. Znajomość prawa budowlanego oraz przepisów ogólnych i resortowych,
3. Wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami lub ekonomiczne, lub techniczne, lub co najmniej 5 letnie doświadczenie w administrowaniu budynkami,
4. Co najmniej dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych (MS Word i MS Excel),
5. Samodzielność, zdecydowanie i efektywność w działaniu,
6. Znajomość zasad komunikacji społecznej, wysoka kultura osobista i odporność na stres,
7. Mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub uprawnień budowlanych.
Zakres obowiązków 1. Świadczenie pracy określonej zakresem i umową.
2. Pełna znajomość przepisów ogólnych, resortowych oraz wewnętrznych Uczelni w zakresie pełnionych obowiązków służbowych
3. Staranne i sumienne wykonywanie pracy i poleceń przełożonych dotyczących pracy.
4. Organizowanie własnego stanowiska pracy i pracowników podległych.
5. Terminowe i sumienne wykonywanie pracy określonej niniejszym zakresem.
6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
7. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Pracy i Kodeksie Pracy.
8. Przestrzeganie przepisów P-POŻ. i BHP.
9. Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw.
10. Przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy.
11. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Administrowanie powierzonymi obiektami budowlanymi.
13. Bezpośredni nadzór nad pracownikami obsługi zatrudnionymi w administrowanych budynkach.
14. Bezpośredni nadzór nad firmami wykonującymi usługi w administrowanych budynkach.
15. Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami do prac transportowych w tym prace związane z przygotowaniem sal i ich otoczenia, będących w zarządzie Działu, na wypadek zjazdów, konferencji, itp.
16. Bieżąca kontrola stanu sanitarnego i technicznego obiektów administrowanych
17. Sprawdzanie porządku w obrębie posesji. W okresie zimowym – zwracanie uwagi na usuwanie śniegu, lodu z chodników i parkingów. W okresie letnim stan trawników, żywopłotów, obsadzanie kwietników kwiatami, itp.
18. Sporządzanie zapotrzebowani na środki czystości zgodnie z przyznanym limitem finansowym, odbiór ich od dostawcy oraz wydawanie pracownikom obsługi.
19. Przydzielanie zastępstw w trybie poleceń służbowych.
20. Przedkładanie planu urlopów Kierownikowi Działu do końca I kwartału każdego roku.
21. Sporządzanie wniosków do planu remontów na rok następny.
22. Bezpośrednie uczestniczenie w odbiorze wszelkiego rodzaju prac wykonywanych w administrowanym obiekcie. Na dowód odbioru składanie podpisu na zleceniu, protokole lub fakturze.
23. Bieżąca współpraca z wykonawcami usług zew. w danych obiektach: konserwacja czujek p.poż., przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja dźwigów, konserwacja szlabanów, konserwacja drzwi rozsuwanych, konserwacja monitoringu.
24. Prowadzenie, bieżące aktualizowanie dokumentacji dotyczącej administrowanych obiektów.
25. Przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników przy pilnowaniu w zakresie obowiązujących zasad postępowania w przypadku awarii wod-kan, c.o. i p.poż.
26. Współpraca z sekretariatami Instytutów i innych jednostek.
27. Uczestnictwo w kontrolach Sanepidu oraz dopilnowanie wykonania ew. zaleceń.
28. Tworzenie pism na zewnątrz, np. zlecenie na usługi.
29. Wykonywanie innych zadań w zależności od potrzeb, zlecanych przez Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Angielski, niemiecki, ukraiński – mile widziane
Inne Umowa od 1.10.2022 r.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 27, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Biuro Współpracy Międzynarodowej

Numer ogłoszenia: 346385

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 15.07.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych.
Umiejętności zawodowe 1. Znajomość programów Word i Excel;
2. Dobra organizacja pracy;
3. Systematyczność;
4. Dokładność;
5. Odpowiedzialność;
6. Zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Prowadzenie działań związanych z realizacją programu Erasmus+, w szczególności w zakresie partnerstw strategicznych (projekty wielostronne);
2. Prowadzenie działań związanych z realizacją programów: Fundusz Wyszehradzki, NAWA, CEEPUS, DAAD, oferty stypendialnej Rządu RP;
3. Redagowanie materiałów informacyjnych w języku polskim oraz w języku angielskim.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie minimum B2.
Inne Umowa na zastępstwo

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.