Archiwum

 • access_time sierpień 29, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-29/2018

w sprawie: protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni

 • access_time sierpień 20, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-28/2018

w sprawie: nowelizacji Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time sierpień 20, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-27/2018

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time sierpień 20, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-26/2018

w sprawie: Regulaminu rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-25/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.

 • access_time lipiec 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-24/2018

w sprawie: wysokości stawek wynagradzania w ramach umów cywilnoprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

 • access_time lipiec 20, 2018

Uchwała Senatu nr 15/25.06.2018

w sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time lipiec 20, 2018

Uchwała Senatu nr 14/25.06.2018

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Politologii

 • access_time lipiec 20, 2018

Uchwała Senatu nr 13/25.06.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Bezpieczeństwo narodowe

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 12/25.06.2018

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Politologii

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 11/25.06.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Bezpieczeństwo narodowe

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 10/25.06.2018

w sprawie: wzorów umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym o warunkach odpłatności za naukę na studiach wyższych i studiach podyplomowych

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 9/25.06.2018

w sprawie: nowelizacji „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2014 – 2020”

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 8 /25.06.2018

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Gospodarka przestrzenna

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 6/25.06.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 6/18.12.2017 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 5/25.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 4/25.06.2018

w sprawie: podziału dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2018 roku

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 3/25.06.2018

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 2/25.06.2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 rok

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 1/25.06.2018

w sprawie: przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok