Archiwum

 • access_time wrzesień 23, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.70.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

 • access_time wrzesień 23, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.69.2021

w sprawie: uruchamiania i prowadzenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.68.2021

w sprawie: przeprowadzenia pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich dokonywanej w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • access_time wrzesień 10, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.67.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-81/2019 Rektora z dnia 21 października 2019 roku w sprawie: przekształcenia Centrum Języków Obcych z jednostki międzywydziałowej w jednostkę ogólnouczelnianą oraz ustanowienia nowej struktury Centrum Języków Obcych

 • access_time wrzesień 1, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.66.2021

w sprawie: przekształcenia Centrum Sportu i Rekreacji oraz utworzenia w strukturze Uczelni Ośrodka Wychowania Fizycznego oraz Krytej Pływalni

 • access_time sierpień 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.65.2021

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i utworzenia w strukturze Uczelni Działu ds. Osób Niepełnosprawnych i Promocji

 • access_time sierpień 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.64.2021

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

 • access_time lipiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.63.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.3.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych

 • access_time lipiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.62.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.45.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time lipiec 29, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.61.2021

w sprawie: wprowadzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 27, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.60.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa i Ekonomii

 • access_time lipiec 27, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.59.2021

w sprawie: wprowadzenia wartościowania stanowisk pracy pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi oraz zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.58.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii

 • access_time lipiec 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.57.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr R/Z.0201-70/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wzorów umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych oraz cudzoziemcami, a także wprowadzenia wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.56.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną w Instytucie Prawa i Ekonomii

 • access_time czerwiec 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.55.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.24.2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie optymalizacji zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od dnia 1 stycznia 2021 roku

 • access_time czerwiec 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.54.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-50/2020 Rektora z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time czerwiec 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.53.2021

w sprawie: zasad archiwizowania prac dyplomowych

 • access_time czerwiec 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2021

w sprawie: legitymacji służbowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time czerwiec 16, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.51.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022