Archiwum

 • access_time Styczeń 28, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.7.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-3/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

 • access_time Styczeń 26, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.6.2021

w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy o dzieło dla studiów I stopnia, studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Styczeń 26, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.5.2021

w sprawie: powołania Zespołu ds. Promocji Wydziału Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Styczeń 22, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.4.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-9/2018 Rektora z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Styczeń 14, 2021

Zarządzenie nr R.Z.0211.3.2021

w sprawie: obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych

 • access_time Styczeń 14, 2021

Zarządzenie nr R.Z.0211.2.2021

w sprawie: utworzenia w strukturze Uczelni samodzielnego stanowiska Głównego Specjalisty ds. Planowania i Sprawozdawczości

 • access_time Styczeń 11, 2021

Zarządzenie nr R.Z.0201.1.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-29/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych z funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego

 • access_time Styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-118/2020

w sprawie: zmian zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-117/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-116/2020

w sprawie: wprowadzenia w Uczelni Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

 • access_time Styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-115/2020

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 • access_time Styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-114/2020

w sprawie: wprowadzenia w Uczelni systemu zarządzania procesowego

 • access_time Styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-113/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-67/2020 Rektora w sprawie podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024

 • access_time Styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-112/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł netto w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-111/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Styczeń 4, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-110/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time Grudzień 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-109/2020

w sprawie: ustanowienia nowej struktury administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1 stycznia 2021 roku

 • access_time Grudzień 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-108/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki

 • access_time Grudzień 18, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-107/2020

w sprawie: tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich kół naukowych

 • access_time Grudzień 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-106/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021