Archiwum

Uchwała Senatu nr 4/29.04.2019

Uchwała nr 4/29.04.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.), art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), a także § 54 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Uczelni, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2019/2020.

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

2) Szkoła Doktorska – prowadzona przez UP zorganizowana forma kształcenia doktorantów, przygotowującą do uzyskania stopnia doktora i kończącą się złożeniem rozprawy doktorskiej,

3) Rektor – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

4) Dyrektor – Dyrektor Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez UP,

5) Rada Szkoły Doktorskiej – Rada Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez UP,

6) kandydat – osoba ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez UP,

7) komisja rekrutacyjna – komisja rekrutacyjna w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez UP, powołana do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie dyscypliny,

8) ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

9) ustawa wprowadzająca – ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 2

1. Przyjęcie kandydatów do Szkoły Doktorskiej następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

2. Celem postępowania rekrutacyjnego jest zweryfikowanie predyspozycji kandydatów do kształcenia w Szkole Doktorskiej poprzez ocenę ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. Rekrutacja ma charakter konkursowy i jest prowadzona w ramach dyscyplin.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

5. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określają załączniki do uchwały.

6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone w trybie specjalnym. Tryb dotyczy osób będących beneficjentami programów finansowych ze środków zewnętrznych, w szczególności Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

§ 3

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej prowadzone jest w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora, rekrutacja może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję w czasie rzeczywistym.

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej składa się z następujących etapów:

1) złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów,

3) postępowania kwalifikacyjnego,

4) wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne w zakresie danej dyscypliny przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej. Komisja rekrutacyjna składa się z przewodniczącego oraz co najmniej 3 członków mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

2. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest członek Rady Szkoły Doktorskiej reprezentujący daną dyscyplinę.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

1) proponuje pozostałych członków komisji rekrutacyjnej,

2) kieruje pracami komisji,

3) zwołuje posiedzenia komisji,

4) rozdziela zadania pomiędzy poszczególnych członków komisji,

5) ustala zasady obowiązujące w trakcie prac komisji.

3. Sekretarza komisji rekrutacyjnej powołuje się spośród pracowników Biura Szkoły Doktorskiej. Sekretarz bierze udział w pracach komisji rekrutacyjnej bez prawa głosu.

4. Organ samorządu doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu doktorantów, może wyznaczyć swojego przedstawiciela, który uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora.

Obserwator:

1) pozostaje bezstronny podczas realizacji swoich obowiązków,

2) może zgłaszać przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej uwagi dotyczące prac komisji rekrutacyjnej,

3) może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rekrutacyjnej,

4) nie jest członkiem komisji rekrutacyjnej i bierze udział w jej pracach bez prawa głosu.

5. Skład komisji rekrutacyjnej jest jawny.

6. Komisja rekrutacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji rekrutacyjnej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Uchwałę podpisują wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.

7. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i przewodniczy jej obradom upoważniony przez przewodniczącego członek komisji. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 6

Do zadań komisji rekrutacyjnej, należy w szczególności:

1) wysłanie zawiadomienia do kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem,

2) kompletowanie dokumentacji kandydatów,

3) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

4) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

5) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym,

6) sporządzenie w formie uchwały listy rankingowej dla danej dyscypliny (ranking wszystkich kandydatów: liczba punktów za każdy element oceny łącznie z wynikiem końcowym).

§ 7

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinna złożyć:

1) podanie,

2) kwestionariusz osobowy, którego wzór opracowuje i udostępnia Szkoła Doktorska,

3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w danej dyscyplinie,

4) życiorys,

5) kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,

6) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, ewentualnie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 181 ustawy wprowadzającej,

7) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów wyższych, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów wyższych (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów pierwszego i drugiego stopnia ),

8) opis projektu naukowego lub artystyczno-badawczego (portfolio),

9) udokumentowane potwierdzenie aktywności naukowej, w szczególności takiej jak: publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych z referatem, posterem, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia, w przypadku sztuki – wystawy indywidulane i zbiorowe, publiczne prezentacje dorobku artystycznego, udział w grantach,

10) w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kopia tego orzeczenia.

2. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:

1) dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,

2) zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym– o ile są wymagane w przepisach.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

4. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

§ 8

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UP, na zasadach określonych w tych umowach,

3) decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów,

5) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,

6) decyzji administracyjnej Rektora.

2. Postępowanie kwalifikacyjne dla cudzoziemców przyjmowanych do Szkoły Doktorskiej w trybie, o  którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, prowadzone jest na podstawie weryfikacji dokumentów wymienionych w § 7. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów komisja rekrutacyjna kwalifikuje cudzoziemców spełniających stosowne wymagania.

§ 9

1. Postępowanie rekrutacyjne polega na ustaleniu przez komisję rekrutacyjną liczby punktów, które przyznaje się kandydatowi za każdy element oceny.

Punkty przyznaje się zgodnie z zasadami, które zawiera załącznik 1.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów ustalając kolejność według liczby łącznie uzyskanych punktów.

3. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

1) W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna ocenia projekt badawczy. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pierwszym etapie wynosi 15. Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu jest uzyskanie powyżej 50% maksymalnej liczby punktów, jaką można uzyskać w tej części postępowania rekrutacyjnego.

2) W drugim etapie komisja rekrutacyjna ocenia przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w drugim etapie wynosi 20.

3) W trzecim etapie komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za osiągnięcia określone w § 7 ust. 1, pkt 9. Maksymalna liczba punktów do zdobycia z tego etapu wynosi 7.

4. Minimalna ogólna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym wymagana do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wynosi 22 punkty.

5. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów ustalając kolejność według liczby łącznie uzyskanych punktów.

6. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, na podstawie listy, o której mowa w ust. 2 następuje w formie wpisu na listę doktorantów, z zastrzeżeniem osiągnięcia minimalnego pułapu punktów wskazanych w ust. 4.

7. Wpisu na listę doktorantów w ramach limitu miejsc dokonuje Dyrektor. Wpis następuje po otrzymaniu od Kandydata potwierdzenia o chęci podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Brak potwierdzenia uznaje się za rezygnację z podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

8. Przyjęcie cudzoziemca do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora.

9.W przypadku rezygnacji z podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, na miejsca przez nich zwolnione przyjmowani są według listy rankingowej, kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, lecz z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

10. Decyzję w sprawie odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydaje z upoważnienia Rektora – Dyrektor.

11. Decyzję, o której mowa w ust. 10 doręcza się na piśmie, w siedzibie UP, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

12. Decyzję, o której mowa w ust. 10 wydaje się z pouczeniem o prawie wniesienia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia oraz o prawie do zrzeczenia się środka zaskarżenia i jego skutkach w postaci ostateczności decyzji. Podstawą złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może być jedynie naruszenie zasad rekrutacji określonych w niniejszej uchwale lub ustawie.

13. Decyzja Rektora wydana na skutek rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Rektora.

§ 10

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół, który odzwierciedla istotne elementy postępowania rekrutacyjnego.

2. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i pozostałych członków komisji rekrutacyjnej.

3. Protokół wraz z listą rankingową przyjętą w formie uchwały, przewodniczący komisji rekrutacyjnej, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przekazuje Dyrektorowi.

§ 11

Dyrektor w terminie uzgodnionym z Rektorem, udostępnia w formie elektronicznej:

1) wzór kwestionariusza osobowego oraz innych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 uchwały,

2) informacje o terminach składania dokumentów o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej,

3) informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego,

4) skład komisji rekrutacyjnych w zakresie dyscyplin.

§ 12

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej jest prowadzone zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora w drodze zarządzenia.

2. Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej ogłasza Rektor w drodze zarządzenia, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

3. Zarządzenie Rektora, o których mowa w ust. 1 i 2 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej UP i Szkoły Doktorskiej.

4. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów określonych w harmonogramie rekrutacji.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale do postępowania rekrutacyjnego mają zastawanie przepisy ustawy, ustawy wprowadzającej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Senatu numer 4/29.04.2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-6/2019

R.011-6/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie: utworzenia szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tworzy się Szkołę Doktorską (SD).

§ 2

 1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej, zwany dalej „dyrektorem”.
 2. W szkole doktorskiej działa rada szkoły doktorskiej, zwana dalej „radą”.

§ 3

 1. Dyrektora powołuje Rektor.
 2. Kadencja dyrektora trwa 4 lata.

§ 4

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1) kierowanie szkołą doktorską;
  2) sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia;
  3) organizowanie procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  4) monitorowanie jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  5) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresach określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora;
  6) dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora;
  7) powoływanie komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą radą dyscypliny;
  8) sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  9) podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów;
  10) współpraca z radami dyscyplin i dziekanami odpowiednich wydziałów w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  11) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  12) wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  13) dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  14) sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  15) sprawowanie nadzoru nad osobami ubiegającymi się o stopień doktora w trybie eksternistycznym;
  16) przewodniczenie radzie szkoły doktorskiej;
  17) przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji;
  18) współpraca z samorządem doktorantów.

2. Kierując szkołą doktorską, dyrektor jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu
i odpowiada za gospodarkę finansową szkoły doktorskiej.

§ 5

 1. Radę powołuje Rektor w drodze decyzji.
 2. Kadencja rady trwa 3 lata.

§ 6

 1. Do zadań rady należy:
  1. opracowanie strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej,
   a następnie monitorowanie realizacji oraz ewaluacja przyjętej strategii
   i zasad funkcjonowania;
  2. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii
   w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
  3. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia doktorantów oraz przygotowywanych
   przez nich rozpraw doktorskich;
  4. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
  5. wyrażanie opinii dla Senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie
   w szkole doktorskiej;
  6. koordynowanie procesu opracowania programów kształcenia w szkole doktorskiej;
  7. wyrażanie opinii w sprawie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
  8. wyrażanie opinii w sprawie zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej.
 2. Pracami rady kieruje przewodniczący.
 3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§7

Zasady finansowania szkoły doktorskiej określa Rektor.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Statut Uczelni

Załącznik do uchwały Senatu UP Nr 4/24.04.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku

STATUT

Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

Kraków 2017

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ORGANIZACJA UCZELNI
 3. ORGANY UCZELNI
 4. TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI
 5. PRACOWNICY UCZELNI
 6. STUDIA WYŻSZE I STUDIA DOKTORANCKIE, PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
 7. ADMINISTRACJA I GOSPODARKA UCZELNI
 8. PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ
 9. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwany dalej Uczelnią, utworzony w roku 1946 jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 24 września 1946 r. (Dz. Urz. Min. Ośw. z 1946 r., Nr 11, poz. 376), jest akademicką uczelnią publiczną. W 1954 roku Uczelnia uzyskała status szkoły wyższej. Zmiana nazwy z Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nastąpiła ustawą Sejmu RP z dnia 8 lipca 1999 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 64, poz. 728), a na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustawą z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 197, poz. 1222).
 2. Uczelnia jest częścią systemu nauki polskiej i systemu edukacji narodowej.
 3. Uczelnia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Kraków.
 4. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Uczelnia nosi imię Komisji Edukacji Narodowej.
 2. Uczelnia posiada sztandar, flagę i godło. Wzory godła, sztandaru i flagi przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Zasady ich używania uchwala senat.
 3. Wydziały Uczelni posiadają własne godła i barwy. Zasady ich używania uchwala senat.
 4. Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest UP.
 5. Uczelnia używa następującego tłumaczenia nazwy na język angielski: Pedagogical University of Cracow.

§ 3

 1. Pracownicy Uczelni oraz studenci i doktoranci tworzą samorządną społeczność akademicką.
 2. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię tworzą samorząd studentów.
 3. Doktoranci prowadzonych przez Uczelnię studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów.
 4. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie.
 5. Uczelnia ma samodzielność statutową, tj. prawo do uchwalenia statutu oraz zmian w statucie, wchodzących w życie z dniem określonym w odpowiedniej uchwale senatu.
 6. Wykłady w Uczelni są otwarte. Jednak Senat może określić warunki korzystania z wykładów.

§ 5

 1. Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej.
 2. Uczelnia, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.
 3. Uczelnia współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym i edukacyjno-kulturowym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i dydaktycznych oraz prac rozwojowych.
 4. Do podstawowych zadań Uczelni należy:
 5. kształcenie studentów i doktorantów, zgodnie z ustalonymi w Uczelni planami studiów i programami kształcenia, uwzględniającymi efekty kształcenia określone w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
 6. wydawanie dyplomów ukończenia studiów, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,
 7. prowadzenie i organizowanie badań naukowych, a także pracy artystycznej w zakresie dziedzin wiedzy i sztuki, odpowiadających realizowanym w Uczelni kierunkom, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki,
 8. kształcenie w celu aktualizacji wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób posiadających tytuł zawodowy,
 9. przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej oraz działalności twórczej, a także kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 10. rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego, a także współdziałanie w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 11. walidacja oraz certyfikacja efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (poza formalnym systemem szkolnictwa wyższego),
 12. dbałość o wszechstronny rozwój studentów,
 13. wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,
 14. podejmowanie starań, aby w środowisku akademickim panował szacunek dla prawa i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości,
 15. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych,
 16. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
 17. Uczelnia wykonując zadania określone w ust. 4, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi, medycznymi i innymi oraz funkcjonuje w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
 18. W Uczelni, studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia doktoranckie, a także inne formy kształcenia mogą podejmować na zasadach określonych w ustawie osoby niebędące obywatelami polskimi.
 19. Uprawnione jednostki organizacyjne Uczelni mają prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowania o nadanie tytułu naukowego profesora na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).

§ 6

 1. W zakresie badań służących rozwojowi nauki i edukacji narodowej, uchwałą senatu Uczelnia może tworzyć i rozwijać z podmiotami zewnętrznymi ośrodki badawcze i badawczo-dydaktyczne.
 2. Uczelnia uczestniczy w realizacji zadań systemu edukacji poza szkolnictwem wyższym i prowadzi eksperymenty oświatowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
 3. Uczelnia w porozumieniu z władzami samorządowymi może sprawować opiekę nad instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

§ 7

 1. Uczelnia zachowuje trwałe więzi ze swoimi absolwentami.
 2. Uczelnia troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, absolwentach i studentach.
 3. Senat może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Uczelni pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może ustalić inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych.

W Uczelni mogą działać, na zasadach określonych w dotyczących ich przepisach, organizacje zrzeszające pracowników, studentów,

doktorantów, absolwentów oraz przyjaciół Uczelni.

§ 9

 1. Najwyższą godnością nadawaną przez senat osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, oświaty, kultury lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 2. Tytuł ten przyznawany jest na wniosek rady wydziału uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Szczegółowy tryb postępowania w tej sprawie określa stosowny regulamin.
 3. Nadanie tytułu doktora honoris causa odbywa się:
 • w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego,
 • w czasie uroczystych posiedzeń senatu.
 1. Uczelnia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 2. Medal Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, najwyższe po tytule doktora honoris causa wyróżnienie uczelniane, przyznaje senat, zgodnie ze stosownym regulaminem.
 3. Wzór Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest zamieszczony w załączniku nr 1 do statutu.
 4. Inną formą wyróżnienia osób szczególnie oddanych Uczelni jest nadanie godności Zasłużony Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także przyznanie odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 5. Tryb nadania godności i przyznania odznaki, o których mowa w ust. 7, określa regulamin przyjęty przez senat.
 6. Uchwała senatu lub zarządzenie rektora może określić inne sposoby honorowania pracowników i osób, o których mowa w ust. 4 i 7.

 

§ 10

 1. Profesorowi innej uczelni krajowej lub zagranicznej, niezatrudnionemu w Uczelni, może być przyznany status honorowego profesora UP.
 2. Status honorowego profesora UP przyznaje rektor za zgodą senatu na wniosek dziekana, złożony za zgodą rady wydziału.
 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania statusu honorowego profesora UP oraz formy udziału honorowego profesora UP w działalności Uczelni określa przyjęty przez senat regulamin.
 4. Wszelkie formy wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla Uczelni opiniuje konwent godności honorowych.
 5. Skład i kompetencje konwentu godności honorowych określa regulamin przyjęty przez senat.

§ 12

Uczelnia może wchodzić w skład organizacji zrzeszających uczelnie wyższe. Rektor jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych.

 1. Organizacja Uczelni

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział, którego zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej.
 2. W ramach wydziału mogą być tworzone jednostki organizacyjne: instytuty, katedry, zakłady, centra badawcze, centra dydaktyczno-badawcze, zespoły badawcze, pracownie, laboratoria, obserwatoria, stacje naukowe, studia (studium), biblioteki, archiwa, ośrodki, muzea, galerie, zakłady doświadczalne i jednostki administracji.
 3. Wydziałem kieruje dziekan. Rada wydziału, będąc najwyższym organem kolegialnym oraz gremium naukowym wydziału, jest odpowiedzialna za jakość życia akademickiego i rozwój naukowy wydziału oraz jego pracowników.
 4. Wykaz wydziałów Uczelni, istniejących w chwili wejścia w życie niniejszego statutu, zawiera załącznik nr 3.

§ 14

 1. Jednostkami organizacyjnymi Uczelni mogą być także istniejące poza strukturą wydziałową instytuty, katedry, zakłady, centra badawcze, centra dydaktyczno- badawcze, zespoły dydaktyczne, zespoły badawcze, pracownie, laboratoria, obserwatoria, stacje naukowe, studia (studium), biblioteki, archiwa, ośrodki, muzea, galerie, zakłady doświadczalne, jednostki administracji oraz inne jednostki usługowe i gospodarcze.
 2. W Uczelni mogą być tworzone jednostki inne niż wymienione w ust. 1, w tym filie oraz zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne, zgodnie z zapisami ustawy.

§ 15

 1. Instytut może być jednostką wydziałową, międzywydziałową lub międzyuczelnianą.
 2. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej lub artystycznej oraz prowadzenie działalności dydaktycznej i kształcenie kadr naukowych w zakresie określonej dziedziny, dyscypliny lub kilku pokrewnych dyscyplin nauki.
 3. Instytut może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej pięć osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i reprezentujących określoną dziedzinę nauki.
 4. W ramach instytutu mogą istnieć: katedry, zakłady, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, pracownie, laboratoria, obserwatoria, stacje naukowe, studia, biblioteki oraz jednostki administracyjne.

§ 16

 1. Katedra może być jednostką instytutową, wydziałową lub

międzywydziałową.

 1. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej lub artystycznej w ramach dyscypliny lub specjalności naukowej, kształcenie kadry naukowej, a także działalność dydaktyczna.
 2. Katedra może być utworzona, gdy zatrudniona w niej będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. W ramach katedr mogą istnieć: zakłady, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, pracownie, laboratoria, obserwatoria, stacje naukowe, studia, biblioteki oraz jednostki administracyjne.

§ 17

 1. Zakład prowadzi badania naukowe w zakresie swojej specjalności i uczestniczy w procesie dydaktycznym.
 2. Zakład może być utworzony, gdy zatrudniona w nim będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 18

 1. Zespoły badawcze lub dydaktyczne powoływane są dla wykonania zadań naukowych lub dydaktycznych.
 2. Zespoły badawcze lub dydaktyczne mogą być powoływane przez rektora, dziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników katedr, kierowników zakładów, w zależności od zakresu zadania naukowego i składu zespołu.

§ 19

 1. W celu prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej Uczelnia może tworzyć centra badawcze lub centra dydaktyczno-badawcze, jako jednostki uczelniane lub międzyuczelniane.
 2. Centra, o których mowa w ust. 1, Uczelnia może utworzyć w porozumieniu z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.
 3. Uczelniane centrum naukowe tworzy rektor, wskazując jednostki organizacyjne, które wchodzą w skład centrum. Uczelnia może również utworzyć centrum naukowe w ramach swojej struktury.

§ 20

 1. W celu wypełniania zadań dydaktycznych może być utworzone centrum/studium jako jednostka międzywydziałowa, wydziałowa lub instytutowa.
 2. Centrum/Studium organizuje i prowadzi działalność o określonym profilu, specjalizacji i formie kształcenia; studium może mieć charakter interdyscyplinarny.
 3. Centrum/Studium działające w ramach wydziału/instytutu oraz jego kierownika powołuje rektor na wniosek dziekana lub dyrektora instytutu.

§ 21

W Uczelni działają podległe rektorowi lub upoważnionemu prorektorowi jednostki ogólnouczelniane wykonujące wyodrębnione zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.

§ 22

W Uczelni mogą działać uczelniane zakłady opieki zdrowotnej.

§ 23

 1. Działalność wydawniczą prowadzi Wydawnictwo Naukowe UP podległe bezpośrednio rektorowi lub upoważnionemu prorektorowi.
 2. Rektor powołuje radę wydawniczą jako organ doradczy i opiniujący działalność wydawniczą Uczelni.

§ 24

 1. Uczelnia posiada archiwum, które stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej.
 2. Archiwum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych, informacyjnych oraz naukowych.
 3. Zasady działania archiwum oraz gromadzenia materiałów archiwalnych regulują odrębne przepisy.
 4. Archiwum podlega bezpośrednio rektorowi Uczelni lub upoważnionemu prorektorowi.
 5. Szczegółowy zakres zadań archiwum określa regulamin zatwierdzony przez senat na wniosek kierownika archiwum.
 6. System biblioteczno-informacyjny Uczelni tworzą: Biblioteka Główna oraz biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i innych jednostek organizacyjnych.
 7. Organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego oraz zasady korzystania z niego przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami Uczelni, określa regulamin Biblioteki Głównej, uchwalony przez senat na wniosek rektora.
 8. Pracownicy bibliotek wymienionych w ust. 1 podlegają dyrektorowi Biblioteki Głównej oraz kierownikom jednostek, w których działają. Zakres podległości określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 9. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelnia może przetwarzać, w zakresie określonym w regulaminie Biblioteki Głównej, dane osobowe osób korzystających z tego systemu.

§ 26

 1. W Uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora.
 2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
 3. nadzorujący bibliotekę prorektor jako przewodniczący rady,
 4. dyrektor Biblioteki Głównej i jego zastępca,
 5. dwaj przedstawiciele bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej,
 6. jeden przedstawiciel bibliotek instytutowych oraz wydziałowych,
 7. dwaj przedstawiciele wszystkich pozostałych pracowników bibliotecznych,
 8. po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich każdego wydziału wybranych, na wniosek nadzorującego bibliotekę prorektora, przez senat spośród kandydatów wyłonionych przez rady wydziałów,
 9. jeden przedstawiciel jednostek międzywydziałowych wybrany spośród pracowników na wspólnym zebraniu,
 10. po jednym przedstawicielu doktorantów i studentów,
 11. po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w bibliotece – z głosem doradczym.
 12. W posiedzeniu rady bibliotecznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez przewodniczącego rady.
 13. Posiedzenie rady bibliotecznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy przynajmniej raz w semestrze. Posiedzenia mogą być też zwoływane na wniosek co najmniej 1/5 składu rady.
 14. Uchwały rady bibliotecznej są podejmowane bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym – z wyjątkiem spraw osobowych i przypadków, w których rada zdecyduje o innym trybie głosowania.
 15. Do kompetencji rady bibliotecznej należy w szczególności:
 16. współpraca z dyrektorem Biblioteki Głównej przy określaniu zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych,
 17. informowanie senatu i rektora o sprawach związanych z działalnością i rozwojem biblioteki,
 18. wnioskowanie w sprawach zmian strukturalno-organizacyjnych Biblioteki Głównej oraz bibliotek sieci,
 19. współpraca z dyrektorem Biblioteki Głównej w zakresie nadzoru nad bibliotekami instytutowymi i wydziałowymi,
 20. opiniowanie:
 • projektu planu rzeczowo-finansowego biblioteki,
 • sprawozdań dyrektora z działalności systemu biblioteczno- informacyjnego,
 • propozycji obsady stanowisk kierowniczych przedstawianych, przez dyrektora biblioteki,
 • wniosków dyrektora dotyczących potrzeb etatowych Biblioteki Głównej i bibliotek sieci,
 • wniosków kandydatów na stanowiska dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.
 1. Tryb działania rady bibliotecznej określa jej regulamin.

§ 28

 1. Dyrektor Biblioteki Głównej kieruje bezpośrednio Biblioteką Główną oraz koordynuje funkcjonowanie pozostałych bibliotek wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego.
 2. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa regulamin Biblioteki Głównej.
 3. Dyrektora Biblioteki Głównej zatrudnia rektor, po zasięgnięciu opinii senatu, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzonego przez radę biblioteczną.
 4. Dyrektora Biblioteki Głównej odwołuje rektor na wniosek rady bibliotecznej, po zasięgnięciu opinii senatu, lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej i senatu.

§ 29

Uczelnia może prowadzić placówki oświatowo-wychowawcze, żłobki, kluby dziecięce, przedszkola oraz szkoły na wszystkich poziomach edukacyjnych.

§ 30

1. Wydziały tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

 1. Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe oraz centra badawcze i centra dydaktyczno-badawcze tworzy, przekształca i znosi rektor, po zasięgnięciu w tej sprawie opinii zainteresowanych rad wydziałów.
 2. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów tworzy, przekształca i znosi rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana, po uzyskaniu opinii rady wydziału.
 3. Biblioteki wydziałowe i instytutowe tworzy, przekształca i znosi rektor na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej i dyrektora Biblioteki Głównej.
 4. Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, doświadczalnym, usługowym i gospodarczym tworzy, przekształca i znosi rektor. Rektor może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie kanclerzowi.
 5. Utworzenie jednostki organizacyjnej Uczelni może nastąpić jedynie po określeniu jej zadań i wskazaniu źródeł finansowania jej działalności.

§ 31

 1. Zadania i zakres działania oraz strukturę jednostek organizacyjnych ogólnouczelnianych, międzywydziałowych oraz centrów, o których mowa w

  §19, ustalają ich regulaminy uchwalane przez senat na wniosek rektora, zaopiniowany przez radę właściwej jednostki lub właściwą komisję senacką.

 2. Zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną instytutów i innych jednostek organizacyjnych wydziału reguluje zarządzenie rektora.

§ 32

 1. Instytutem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektorem może być jedynie nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 33

 1. W instytucie może być powołany zastępca/zastępcy dyrektora.
 2. O zakresie działania zastępcy dyrektora decyduje dyrektor instytutu.
 3. Zastępcą dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy.

§ 34

 1. Dyrektora instytutu i jego zastępcę/zastępców, a także kierownika katedry niewchodzącej w skład instytutu i jego zastępcę/zastępców, powołuje rektor spośród kandydatów przedstawionych przez radę jednostki, po zasięgnięciu opinii dziekana.
 2. W przypadku braku rady jednostki jej kierownika powołuje rektor po zasięgnięciu opinii dziekana.

Dyrektorzy instytutów/kierownicy katedr niewchodzących w skład instytutów oraz ich zastępcy są mianowani na kadencje czteroletnie. Funkcje te mogą być pełnione wielokrotnie.

§ 36

Do zadań dyrektora instytutu należy w szczególności:

 1. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności badawczej, naukowej i artystycznej przez pracowników instytutu,
 2. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w instytucie i koordynowanie tej działalności w zakresie określonym przez radę wydziału,
 3. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników instytutu,
 4. zarządzanie mieniem instytutu oraz dysponowanie środkami finansowymi instytutu,
 5. występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących instytutu,
 6. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni.

§ 37

Dyrektor instytutu jest przełożonym wszystkich pracowników instytutu, z uwzględnieniem zapisów

§117 niniejszego statutu.

§ 38

W instytucie funkcjonuje rada instytutu, w której skład wchodzą:

 1. dyrektor jako jej przewodniczący,
 2. zastępca lub zastępcy dyrektora,
 3. kierownicy katedr lub zakładów,
 4. pracownicy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w instytucie w wymiarze pełnego etatu, przy czym przedstawiciele tej grupy stanowią nie mniej niż 50% składu rady,
 5. przedstawiciele pozostałych pracowników instytutu zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu, przy czym przedstawiciele tej grupy pracowników stanowią nie więcej niż 30% składu rady,
 6. przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady,
 7. w posiedzeniach rady instytutu uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku spełniającego warunki ustawowe.

§ 39

 1. W instytucie posiadającym uprawnienia do przeprowadzania procedur związanych ze zdobywaniem stopni i tytułu naukowego funkcjonuje rada naukowa.
 2. W skład rady naukowej instytutu wchodzą wyłącznie pracownicy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 3. Rada naukowa instytutu może powołać do swego składu wybitnych pracowników naukowych spoza instytutu/uczelni w liczbie nie większej niż 20% składu rady.

§ 40

 1. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy.
 2. Kierownikiem katedry, której powierzono realizację kierunku studiów, może być jedynie osoba z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudniona w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Kierownika katedry wchodzącej w skład instytutu powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę instytutu i radę wydziału.

§ 41

 1. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy.
 2. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę instytutu i radę wydziału.

§ 42

Kierownika katedry wchodzącej w skład instytutu i kierownika zakładu powołuje się na czas określony. Powołanie może być odnawiane.

§ 43

 1. Do zadań kierownika katedry i kierownika zakładu należy w szczególności:
 2. ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom,
 3. organizowanie działalności naukowej,
 4. dbanie o stały rozwój naukowy pracowników,
 5. dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników, doktorantów i studentów,
 6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących katedry lub zakładu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni lub dyrektora instytutu.
 7. Do zadań kierownika katedry niewchodzącej w skład instytutu należy

również:

 1. zarządzanie mieniem katedry oraz dysponowanie środkami finansowymi katedry,
 2. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników katedry,
 3. występowanie z wnioskami do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych we wszystkich sprawach dotyczących katedry,
 4. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.
 5. Kierownik katedry jest przełożonym pracowników zatrudnionych

w jednostce, z uwzględnieniem zapisów

§117 niniejszego statutu.

§ 44

Kierownik katedry niewchodzącej w skład instytutu jest odpowiedzialny za pracę katedry przed organami wydziału.

§ 45

 1. Radę katedry niewchodzącej w skład instytutu tworzy się, gdy w składzie jest co najmniej trzech pracowników z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.
 2. W skład rady katedry wchodzą:
 3. kierownik jako jej przewodniczący,
 4. zastępca kierownika,
 5. kierownicy zakładów i pracowni badawczych,
 6. pracownicy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnieni w katedrze w wymiarze pełnego etatu, przy czym przedstawiciele tej grupy stanowią co najmniej 50% składu rady,
 7. przedstawiciele pozostałych pracowników zatrudnionych w katedrze w wymiarze pełnego etatu, przy czym przedstawiciele tej grupy pracowników stanowią nie więcej niż 30% składu rady,
 8. przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie co najmniej 20% składu rady,
 9. w posiedzeniach rady katedry uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku spełniającego warunki ustawowe.
 10. W skład rady katedry niewchodzącej w skład instytutu i nierealizującej kierunku studiów nie wchodzą przedstawiciele studentów, a pracownicy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i przedstawiciele pozostałych pracowników zatrudnionych w katedrze reprezentowani są w jednakowych proporcjach ( tj. po 50%).

§ 46

Do kompetencji rady instytutu i samodzielnej katedry należy:

 1. wnioskowanie w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju naukowego jednostki,
 2. ustalanie kierunków działalności naukowej oraz organizacja i kontrola realizacji planów naukowych,
 3. analiza procesu dydaktyczno-wychowawczego, programów i efektów kształcenia oraz systemu punktów ECTS,
 4. coroczna ocena działalności dyrektora instytutu (kierownika katedry),
 5. opiniowanie spraw związanych z rozwojem kadry naukowo- dydaktycznej,
 6. opiniowanie wniosków o zatrudnienie, nagrody, odznaczenia i awanse pracowników,
 7. zatwierdzanie tematów prac magisterskich i licencjackich,
 8. opiniowanie wniosków o utworzenie jednostek organizacyjnych w instytucie lub katedrze,
 9. wnioskowanie dotyczące obsady stanowisk kierowniczych w instytucie lub katedrze,
 10. opiniowanie wniosków o wyjazdy, staże naukowe, trwające dłużej niż 1 miesiąc, urlopy naukowe, stypendia doktorskie,
 11. nadzór nad wykorzystaniem funduszy przyznanych z budżetu Uczelni oraz środków wypracowanych przez instytut (katedrę) zgodnie z ustaleniami senatu.

§ 47

Kierownikiem centrum/studium międzywydziałowego oraz innych jednostek międzywydziałowych może być wyłącznie nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni.

Kierownika centrum/studiów międzywydziałowych oraz innych jednostek międzywydziałowych Uczelni powołuje rektor, po zasięgnięciu opinii zebrania ogólnego pracowników danej jednostki.

§ 49

Do zadań kierownika jednostek wymienionych w

§ 48 należy w szczególności:

 1. dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych,
 2. dbanie o rozwój jednostki i jej pracowników,
 3. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników studium,
 4. występowanie do senatu i rektora z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących studium,
 5. zarządzanie mieniem studium oraz dysponowanie środkami finansowymi studium,
 6. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami senatu i zarządzeniami rektora,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących studium, nie- zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.

§ 50

Kierownik studium międzywydziałowego lub innej jednostki międzywydziałowej Uczelni jest przełożonym wszystkich pracowników danej jednostki, z uwzględnieniem zapisów

§117 niniejszego statutu.

§ 51

Kierowników pracowni, studiów i innych jednostek działających w ramach instytutów (katedr niewchodzących w skład instytutów) powołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu (kierownika katedry).

 1. Organy Uczelni

§ 52

 1. Organami kolegialnymi Uczelni są senat i rady wydziałów.
 2. Organami jednoosobowymi Uczelni są rektor i dziekani.
 3. Organami wyborczymi Uczelni są kolegia elektorów.
 4. W skład senatu wchodzą:
 5. rektor jako przewodniczący,
 6. prorektorzy nie więcej niż czterech,
 7. dziekani,
 8. 21 przedstawicieli nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wybranych proporcjonalnie z każdego wydziału,
 9. 10 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, wybranych proporcjonalnie z każdego wydziału,
 10. 1 przedstawiciel nauczycieli akademickich, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału,
 11. 9 przedstawicieli studentów,
 12. 2 przedstawicieli doktorantów,
 13. 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 14. W posiedzeniu senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki Głównej oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni i spełniającego warunki ustawowe.

§ 54

 1. Do kompetencji senatu Uczelni należy w szczególności:
 2. uchwalanie statutu i uchwalanie zmian statutu,
 3. uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęcia na studia i studia doktoranckie, jak też uchwalanie ich zmian,
 4. ustalanie głównych kierunków działalności Uczelni, w tym strategii rozwoju uczelni,
 5. ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni,
 6. ocena działalności Uczelni oraz ocena działalności rektora,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii lub wydziału zamiejscowego,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów oraz określenie efektów kształcenia, do których są dostosowane plany studiów i programy kształcenia, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia,
 9. ocena funkcjonowania w Uczelni systemu zapewniania jakości kształcenia,
 10. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
 11. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,
 12. uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni,
 13. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, a także zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 14. nadawanie tytułu doktora honoris causa, przyznawanie Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, godności Zasłużony Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 15. wyrażanie opinii w formie uchwał lub stanowisk w sprawach przedłożonych przez rektora, radę wydziału albo co najmniej 1/5 członków senatu,
 16. ustalanie zasad pobierania opłat wiążących rektora przy zawieraniu umowy, o której mowa w art.160a ust.1 ustawy oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,
 17. zatwierdzanie wzorów dyplomów.
 18. Do kompetencji senatu należy także:
 19. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni i ocena jego wykonania,
 20. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 21. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
 22. wyrażanie zgody na:
 • nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w ustawie,
 • przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.
 1. Uchwały Senatu podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla innych organów Uczelni, jej pracowników, doktorantów i studentów.
 2. Rektor zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej przepisy ustawy lub statut uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli senat nie zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchwały, rektor przekazuje ją ministrowi w celu rozpatrzenia w trybie określonym w ustawie.
 3. Rektor zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej ważny interes Uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu w celu jej powtórnego rozpatrzenia. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli senat wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich swojego statutowego składu.

§ 55

 1. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor raz w miesiącu z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Nadzwyczajne posiedzenia senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków senatu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy senatu określają zasady działania organów kolegialnych Uczelni – załącznik nr 4.
 4. W posiedzeniach senatu o charakterze uroczystym mogą brać udział osoby szczególnie zasłużone dla Uczelni, emerytowani pracownicy, honorowi profesorowie oraz inne osoby zaproszone przez Rektora.

§ 56

 1. Senat powołuje stałe i doraźne komisje oraz określa ich skład i zadania.
 2. Szczegółowy wykaz komisji stałych zawiera załącznik nr 5.

§ 57

 1. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni.
 2. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uczelni uchwalaną przez senat.
 3. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni lub kanclerza, w szczególności:
 4. sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, artystyczną i badawczą Uczelni oraz nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 5. podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia do wysokości wskazanej w ustawie,
 6. sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni,
 7. dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni,
 8. tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut,
 9. określa zakres obowiązków prorektorów i kanclerza,
 10. powołuje kierowników jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach wydziału spośród kandydatów zaproponowanych przez jednostkę, po konsultacji z dziekanem,
 11. powołuje kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych,
 12. rejestruje działające na terenie Uczelni organizacje studenckie i doktoranckie oraz prowadzi ich rejestr,
 13. podejmuje decyzje w sprawie nawiązania, wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim,
 14. wyraża zgodę na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy w przypadkach wskazanych w ustawie i przepisach wewnętrznych Uczelni,
 15. podejmuje decyzje w sprawie zawieszenia nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków zawodowych, a także doktoranta i studenta w prawie studiowania,
 16. powołuje rzeczników dyscyplinarnych,
 17. nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni i powołuje redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego UP,
 18. rozpatruje odwołania od decyzji dziekana,
 19. uchyla decyzję dziekana sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu, uchwałą danej rady wydziału, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą ważny interes uczelni.
 20. Rektor może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowników Uczelni

do podejmowania określonych czynności prawnych lub do składania

oświadczeń woli w ustalonym zakresie.

 1. Do kompetencji rektora należy ponadto:
 2. powoływanie komisji rektorskich,
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych,
 4. działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Uczelni,
 5. dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów,
 6. podejmowanie inicjatyw w sprawach współpracy Uczelni z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i zagranicą.

§ 58

 1. Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy prorektorów.
 2. Rektor może ustanawiać pełnomocników.

§ 59

 1. Rektor odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za naruszenie w Uczelni dyscypliny finansów publicznych.
 2. Za naruszenie w Uczelni dyscypliny finansów publicznych współodpowiedzialność ponoszą kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inne osoby w niej zatrudnione, którym powierzono pisemnie określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej i które taką odpowiedzialność przyjęły.

§ 60

 1. W skład rady wydziału wchodzą:
 2. dziekan jako przewodniczący,
 3. prodziekan lub prodziekani w liczbie nie większej niż trzech,
 4. profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy – stanowią oni w radzie wydziału co najmniej 60% jej składu,
 5. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, w liczbie stanowiącej do 15% składu rady,
 6. wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% składu rady,
 7. wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie stanowiącej do 5% składu rady.
 8. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku.
 9. W posiedzeniu rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.

§ 61

 1. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
 2. uchwalanie strategii rozwoju wydziału i ustalanie ogólnych kierunków jego działalności,
 3. opiniowanie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na wydziale lub łącznie z innymi wydziałami,
 4. uchwalanie planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego,
 5. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, planów i programów studiów doktoranckich,
 6. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
 7. koordynowanie spraw związanych z jakością kształcenia na wydziale,
 8. wdrażanie przepisów dotyczących Zintegrowanego Systemu

Kwalifikacji, zgodnie z zapisami ustawy,

 1. coroczna ocena działalności dziekana oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału,
 2. dokonywanie okresowych analiz realizacji programu dydaktyczno

-wychowawczego,

 1. dokonywanie okresowej analizy stanu realizacji badań naukowych

i procesu dydaktycznego w jednostkach wydziału,

 1. opiniowanie wniosków o trwające dłużej niż 3 miesiące staże naukowe,
 2. urlopy naukowe, o stypendia doktorskie oraz o nagrody
 3. odznaczenia państwowe,
 4. opiniowanie wniosków dziekana o zatrudnienie na podstawie

mianowania nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora,

 1. opiniowanie wniosków dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę innych nauczycieli akademickich,
 2. opiniowanie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych

wydziału o zatrudnienie nauczycieli akademickich spoza Uczelni na całym lub częściach etatu.

 1. Rady wydziałów powołują stałe i doraźne komisje oraz określają ich skład i zadania.
 2. Rady wydziałów mogą przekazywać dziekanom lub powołanym przez siebie

komisjom część swoich kompetencji, które nie są ustawowo zastrzeżone

dla rad.

§ 62

 1. Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan raz w miesiącu, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy rady wydziału określają zasady działania organów kolegialnych Uczelni – załącznik nr 4.

§ 63

1. Od uchwał rady wydziału służy dziekanowi odwołanie do senatu Uczelni w ciągu czternastu dni od dnia jej podjęcia, chyba że rada wcześniej uwzględni zastrzeżenia dziekana i uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę.

 1. Złożenie przez dziekana odwołania sprawia, że uchwała rady wydziału nie wchodzi w życie do czasu rozpatrzenia odwołania przez senat.

§ 64

 1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dziekan kieruje wydziałem przy pomocy prodziekanów.
 3. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału, z uwzględnieniem zapisów

  § 117 niniejszego statutu oraz przełożonym studentów i doktorantów wydziału.

 4. Dziekan zapewnia prawidłowy przebieg procesu kształcenia.
 5. Dziekan opracowuje i realizuje strategię rozwoju wydziału, zgodną ze strategią rozwoju Uczelni oraz sprawuje nadzór nad wdrażaniem i udoskonalaniem systemu jakości kształcenia na wydziale.
 6. Dziekan realizuje politykę osobową wydziału, w tym:
 7. występuje do rady wydziału o wyrażenie opinii co do przedstawienia wniosku o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego wydziału,
 8. może wystąpić z wnioskiem do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,
 9. organizuje konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich,
 10. co najmniej raz w okresie kadencji składa senatowi sprawozdanie z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju wydziału.
 11. Dziekan ponadto:
 12. podejmuje działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału,
 13. sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,
 14. dba o przestrzeganie prawa oraz porządek i bezpieczeństwo na terenie wydziału,
 15. wyznacza zakresy działania prodziekanów,
 16. zwołuje posiedzenia rady wydziału i przewodniczy im, z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność,
 17. przedstawia radzie wydziału sprawy wymagające rozpatrzenia przez ten organ,
 18. zapewnia realizację uchwał rady wydziału,
 19. powołuje komisje dziekańskie oraz pełnomocników dziekana,
 20. podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi,
 21. dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów

i doktorantów,

 1. podejmuje decyzje dotyczące wydziału, nienależące do kompetencji innych organów Uczelni lub kanclerza,
 2. sprawuje nadzór nad gospodarką finansową wydziału.

§ 65

 1. Dziekan może uchylić lub zmienić decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, niniejszym statutem lub zarządzeniami nadrzędnych organów Uczelni.
 2. Od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora.
 3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie.
 4. Rektor uchyla decyzję dziekana sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu lub rady wydziału, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi lub naruszającą ważny interes Uczelni.

§ 66

Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy.

§ 67

 1. Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Głosowania w sprawach osobowych są tajne.
 3. Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Uczelni

§ 68

 1. Wyboru rektora i prorektorów dokonuje kolegium elektorów Uczelni, wyboru dziekana i prodziekanów dokonują kolegia elektorów danego wydziału.
 2. Dyrektora instytutu i jego zastępcę/zastępców, a także kierownika katedry niewchodzącej w skład instytutu i jego zastępcę powołuje rektor zgodnie z

  § 34 statutu.

 3. Wybory w Uczelni przeprowadzają komisje wyborcze.
 4. Kolegium elektorów Uczelni tworzą:
 5. nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie stanowiącej nie mniej niż 55%,
 6. do 20% przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 7. nie mniej niż 20% składu kolegium elektorów stanowią przedstawiciele studentów i doktorantów; liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup odpowiednio w uczelni lub jednostce organizacyjnej, z tym, że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup,
 8. do 5% przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 9. Procentowy skład kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów jest analogiczny w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na danym wydziale oraz studentów i doktorantów wydziału.
 10. Dokładny skład liczbowy kolegiów elektorów zgodny z ust. 1-2 określają odpowiednie organy kolegialne.
 11. W obrębie grupy pracowniczej wymienionej w ust. 1 pkt b urzędujący senat ustala liczbę miejsc w kolegium elektorów do wyboru rektora dla poszczególnych okręgów wyborczych Uczelni.

§ 70

 1. Kolegia elektorów oraz funkcje: rektora, prorektorów, dziekana,

prodziekanów, członków senatu, przedstawicieli do rady wydziału, rady bibliotecznej, rady instytutu i rady katedry są obsadzane w drodze wyborów.

 1. Zasady wyborcze dotyczące instytutu odnoszą się również do katedry niewchodzącej w skład instytutu. W przypadku braku rady katedry uprawnienia organu kolegialnego w sprawach wyborczych przejmuje zebranie ogólne pracowników katedry.

§ 71

 1. Rektor wybierany jest przez kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Wybory elektorów, wybory na stanowiska wybieralne oraz wybory do organów kolegialnych odbywają się z zachowaniem następujących zasad:
 3. czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom,
 4. bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora – siedemdziesiątego roku życia, zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,
 5. ta sama osoba nie może być członkiem senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje; nie dotyczy to osób wchodzących w skład senatu w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego Uczelni,
 6. każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów; prawo wnioskowania kandydatów na funkcje prorektorów, prodziekanów mają odpowiednio: nowo wybrany rektor bądź dziekan,
 7. głosowanie jest tajne,
 8. wybór uważa się za dokonany, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę głosów ważnych.
 9. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powoływane na okres nowej kadencji odpowiednio przez urzędujące: senat, radę wydziału, radę biblioteczną, radę instytutu, zgodnie z następującymi zasadami:
 10. komisje powoływane są najpóźniej na sześć miesięcy przed rozpoczęciem nowej kadencji,
 11. w skład komisji powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej reprezentowanych w organie kolegialnym,
 12. liczbę członków komisji ustala organ kolegialny powołujący komisję,
 13. wyboru komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym, wybrane zostają osoby, które uzyskały najwięcej głosów w każdej z grup społeczności akademickiej, pod warunkiem że otrzymały więcej niż połowę głosów ważnych,
 14. pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący organu kolegialnego,
 15. wyboru przewodniczącego dokonuje komisja zwykłą większością głosów.

W toku kadencji skład komisji wyborczej może być uzupełniony przez właściwy organ kolegialny.

 1. Wyboru członków uczelnianej komisji wyborczej dokonuje senat spośród kandydatów zgłoszonych przez rady wydziałów oraz uczelniany organ samorządu studentów i samorządu doktorantów. Liczba zgłoszonych kandydatów winna być dwukrotnie wyższa od ustalonej wcześniej przez senat liczby miejsc rezerwowanych w komisji wyborczej dla poszczególnych grup społeczności akademickiej.
 2. Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy:
 3. proponowanie kalendarza czynności wyborczych, zatwierdzanego przez Senat, oraz dokonywanie w nim korekt,
 4. opracowanie regulaminu wyborczego, który powinien być uchwalony przez senat w terminie zapewniającym sprawne przeprowadzenie wyborów,
 5. przeprowadzanie wyborów i ogłaszanie ich wyników,
 6. rozstrzyganie powstałych w trakcie wyborów wątpliwości w interpretacji regulaminu,
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji wyborczych niższego szczebla,
 8. stwierdzanie ważności dokonanych czynności wyborczych lub wnioskowanie do senatu w sprawie unieważnienia wyborów w przypadku stwierdzenia niezgodności z ustawą, statutem albo regulaminem.

§ 72

 1. Każdy wydział tworzy jeden okręg wyborczy do wyboru senatu oraz kolegium elektorów do wyboru rektora i prorektorów. Jednostki międzywydziałowe tworzą odrębny okręg wyborczy.
 2. Przedstawicieli nauczycieli akademickich do kolegiów elektorów i organów kolegialnych wybiera się na zebraniach w poszczególnych okręgach wyborczych odrębnie w dwóch grupach pracowniczych:
 3. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 4. pozostałych nauczycieli akademickich.

Sposób zachowania proporcjonalności udziału przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych określa odpowiedni organ kolegialny. Wyboru przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na ogólnym zebraniu tej grupy pracowników Uczelni (wydziału). Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów ustala regulamin wyborów.

 1. Prorektorzy powoływani są w drodze wyborów przez kolegium elektorów. Kandydata na prorektora przedstawia rektor-elekt spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Wybór uznaje się za dokonany, jeśli kandydat uzyska więcej niż 1/2 głosów ważnych.
 2. Kandydatura prorektora ds. studenckich oraz prodziekana ds. studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów w kolegium elektorów. Niezajęcie stanowiska w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia kandydata uważa się za wyrażenie zgody.
 3. Rektora lub prorektora może odwołać kolegium elektorów z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 ustawy. Wniosek o odwołanie rektora lub prorektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu senatu. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez rektora, a pisemny wniosek o odwołanie prorektora właściwego ds. studenckich może być zgłoszony również przez co najmniej 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład senatu.

Uchwała o odwołaniu rektora jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów.

Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów.

 1. Dziekan jest wybierany przez kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Prodziekani są wybierani przez kolegium elektorów. Kandydata na prodziekana przedstawia dziekan-elekt spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Wybór uznaje się za dokonany jeśli kandydat uzyska więcej niż 1/2 głosów ważnych.
 3. Dziekana lub prodziekana może odwołać kolegium elektorów. Do odwołania dziekana lub prodziekana stosuje się odpowiednio przepisy określone w ust. 5.
 4. Dyrektora instytutu, zastępcę dyrektora instytutu oraz kierownika katedry lub jego zastępcę odwołuje rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek bezwzględnej większości składu rady instytutu lub katedry. Kierownika jednostki powołanego przez rektora odwołuje rektor w porozumieniu ze społecznością jednostki.
 5. W przypadku gdy w trakcie kadencji zostanie zwolniona któraś z funkcji wybieralnych, wybory zarządza odpowiednio: rektor, dziekan, dyrektor instytutu, kierownik katedry.

W przypadku gdy w trakcie kadencji naruszone zostaną ustawowe lub statutowe proporcje grup pracowniczych w wybieralnym organie kolegialnym, wybory uzupełniające zarządza na początku następnego roku akademickiego odpowiednio: senat, rada wydziału, rada instytutu, rada katedry, rada biblioteczna.

 1. Komisje wyborcze nadzorują tryb przeprowadzania wyborów i od momentu ich powołania są organami samodzielnymi w okresie kadencji.
 2. Wnioski w sprawie unieważnienia wyborów w całości lub części mogą zgłosić: rektor, uczelniana komisja wyborcza, komisje wyborcze niższego szczebla oraz grupy co najmniej 30% wyborców uprawnionych do głosowania, którego przebieg lub wynik jest kwestionowany.
 3. Uchwały o unieważnieniu wyborów podejmuje senat.

§ 73

 1. Kadencja organów kolegialnych, jednoosobowych i wyborczych Uczelni trwa cztery lata. Kadencja rad instytutów i katedr trwa cztery lata.
 2. Kadencja rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.
 3. Czas trwania mandatu studentów i doktorantów w organach kolegialnych Uczelni i jej jednostkach organizacyjnych jest określony w regulaminach samorządu studentów i doktorantów.

§ 74

 1. Mandat w organach Uczelni wygasa, gdy:
 2. osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze,
 3. osoba posiadająca mandat zrzekła się mandatu,
 4. doktorant przestaje być doktorantem Uczelni,
 5. student przestaje być studentem Uczelni,
 6. osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego podjęła dodatkowe zatrudnienie bez zgody właściwego organu kolegialnego.
 7. Mandat członka senatu, z wyjątkiem członków wymienionych w

  § 53 ust. 1 pkt a, b, c, lub członka rady wydziału, z wyjątkiem członków wymienionych w

  § 60 ust. 1 pkt a, b, wygasa, oprócz przypadków wymienionych w ust. 1, również w przypadku niemożności uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż 1 rok.

 8. Wygaśnięcie mandatu stwierdza odpowiedni organ kolegialny, rektor lub właściwy minister.
 9. Skład organu kolegialnego jest uzupełniany w drodze wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, pozostaje więcej niż 1 rok.
 10. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące wyborów.

§ 75

 1. Funkcji organu jednoosobowego Uczelni lub jego zastępcy nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej.
 2. Funkcji rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana, prodziekana, dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu/samodzielnej katedry.
 3. Funkcji dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu/samodzielnej katedry.
 4. Pracownicy Uczelni
 5. Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi, dyplomowani bibliotekarze, dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 6. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
 7. profesora zwyczajnego,
 8. profesora nadzwyczajnego,
 9. profesora wizytującego,
 10. adiunkta,
 11. asystenta.
 12. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
 13. starszego wykładowcy,
 14. wykładowcy,
 15. lektora lub instruktora.
 16. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:
 17. starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,
 18. kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
 19. adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
 20. asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

§ 77

 1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w ustawie.
 2. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.
 3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
 4. Na stanowisku profesora wizytującego może zostać zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni spełniająca wymagania ustawowe.
 5. Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 6. Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
 7. Na stanowisku starszego wykładowcy lub wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne
 8. umiejętności dydaktyczne.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku wykładowcy lub starszego wykładowcy jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne, naukowe lub artystyczne.

 1. Na stanowisku lektora lub instruktora może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje pedagogiczne.
 2. Przy zatrudnieniu na stanowiska określone w art. 110 ust. 1 pkt. 4-5 i ust.
 3. pkt. 1-3 ustawy osoby niebędącej obywatelem polskim, a także obywatela polskiego, który stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy uzyskał za granicą, rektor może odstąpić od warunków określonych w art. 114 ustawy.
 4. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnia się osoby, które poza wymogami ustawy posiadają dorobek naukowy z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii lub informatologii oraz osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane na dotychczas zajmowanych stanowiskach. Dodatkowe wymogi kwalifikacyjne oraz tryb awansowania bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej określa zarządzenie rektora.

§ 78

 1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może zostać zatrudniona wyjątkowo osoba niespełniająca wymagań określonych w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone uzyskaniem pozytywnej opinii komisji powołanej przez radę wydziału, w którym ma być zatrudniona.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 ustawy jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

§ 79

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę.
 2. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela

akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie następuje tylko w pełnym wymiarze czasu pracy, pod warunkiem złożenia na piśmie oświadczenia, że Uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy. Mianowanie następuje na czas określony lub nieokreślony.

 1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej), zaopiniowany przez właściwą radę wydziału (radę

jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej), albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana (kierownika jednostki

międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) oraz właściwej rady wydziału (rady jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) lub stosownej komisji senackiej.

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje z zachowaniem zasad określonych w art. 118 ust. 7 ustawy. Jeżeli ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego z końcem semestru, przez koniec semestru rozumie się odpowiednio: ostatni dzień lutego albo 30 września.
 2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z mocy prawa w przypadkach określonych w art. 127 ust. 1 i 2 ustawy.
 3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje zgodnie z zapisami ustawy.
 4. Nauczyciel akademicki może podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie zgodnie z zapisami ustawy.

 

§ 80

 1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby niemającej stopnia naukowego doktora nie powinno przekraczać 6 lat; wyjątkowo można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku do 8 lat, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę promotora związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą doktorską.
 2. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby niemającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż 8 lat.
 3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1,2 i 6 ulega zawieszeniu na czas trwania:
 4. urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego i zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej,
 5. dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego udzielanego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 1 stycznia 2016 r.
 6. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, 2 i 6, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 września 2014 roku.
 7. W przypadku, gdy upłynie okres zatrudnienia na danym stanowisku, rektor rozwiązuje stosunek pracy z asystentem lub adiunktem zatrudnionym na czas nieokreślony z końcem semestru, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 8. Dla pracowników mianowanych na czas nieokreślony przed 1 lipca 2001 r. na stanowiska asystentów i adiunktów okres zatrudnienia wynosi odpowiednio 8 i 17 lat, dla pracowników mianowanych po 1 lipca 2001 r. odpowiednio 8 i 12 lat. Dla pracowników zatrudnionych po 1 września 2006 r. odpowiednio 6 i 9 lat, od 1 października 2013 r. odpowiednio 6 i 8 lat.

 

§ 81

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, na czas określony lub nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
 2. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza – za zgodą rektora – dziekan wydziału lub kierownik jednostki ogólnouczelnianej bądź międzywydziałowej, z zastrzeżeniem ust. 7. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości, zgodnie z zapisami ustawy.
 3. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczyciela akademickiego:
 4. skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;
 5. będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia;
 6. zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego:
 7. ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 8. przez inny podmiot przyznający grant;
 9. na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż 3 lata.
 10. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, bez postępowania konkursowego.
 11. Komisję konkursową oraz jej przewodniczącego powołuje dziekan danego wydziału, po zatwierdzeniu przez radę wydziału, a dla jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej – rektor.
 12. Informacja o konkursie powinna zawierać:
 13. informację o stanowisku na który rozpisany jest konkurs,
 14. określenie wymagań stawianych kandydatowi,
 15. wykaz wymaganych dokumentów,
 16. termin składania dokumentów,
 17. termin rozstrzygnięcia konkursu.
 18. Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego ogłasza

rektor na wniosek dziekana. Komisja konkursowa jest powoływana przez dziekana, po zatwierdzeniu przez radę wydziału, w składzie: 4

przedstawicieli grupy profesorów i doktorów habilitowanych oraz po 1 przedstawicielu pozostałej grupy nauczycieli akademickich, a także samorządów studentów i doktorantów (o ile na wydziale prowadzone są studia doktoranckie). W składzie komisji powinna być co najmniej jedna osoba reprezentująca tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.

 1. Konkurs na pozostałe stanowiska nauczycieli akademickich na wydziale ogłasza dziekan. W skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan lub prodziekan, dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej, w której odbywa się konkurs, oraz po 1 przedstawicielu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych, pozostałej grupy nauczycieli akademickich, samorządów studentów i doktorantów (o ile na wydziale prowadzone są studia doktoranckie). W skład komisji winna wchodzić co najmniej jedna osoba reprezentująca tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.
 2. W przypadku jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych komisję konkursową powołuje rektor.
 3. Zgłoszenie kandydata do konkursu winno zawierać m.in. wykaz jego publikacji, dokumentację dorobku twórczego, oraz charakterystykę osiągnięć naukowo-dydaktycznych, artystycznych i organizacyjnych.
 4. Postępowanie konkursowe jest protokołowane. Wyniki konkursu przewodniczący komisji lub rady instytutu (katedry) przedstawia radzie wydziału, a w przypadku, o którym mowa w ust. 9, rektorowi.
 5. Podstawą oceny kwalifikacji kandydata są złożone przez niego wymagane dokumenty, ewentualnie także inne potwierdzenia jego kwalifikacji, a w szczególnych przypadkach także rozmowa kwalifikacyjna.

13.Szczegółowe zasady oraz tryb działania komisji konkursowych oraz kryteria oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich określa zarządzenie rektora.

§ 82

 1. Nauczyciele akademiccy, a także pracownicy biblioteczni oraz pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, o których mowa w art. 113 ustawy, podlegają ocenie nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, w której pracownik jest zatrudniony.
 2. Ocena może też być dokonana na wniosek zainteresowanego pracownika.
 3. Nauczyciel akademicki jest oceniany według kryteriów ujętych w uchwale senatu określającej zasady dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich.
 4. Ocena dokonana przez bezpośredniego przełożonego podlega zatwierdzeniu przez wydziałowy zespół oceniający, powołany przez radę wydziału na wniosek dziekana. W przypadku niezatwierdzenia oceny przełożonego wydziałowy zespół oceniający formułuje własną ocenę. Zatwierdzenie oceny następuje poprzez tajne głosowanie.
 5. Oceny kierowników jednostek działających w ramach instytutu lub innej samodzielnej jednostki dokonuje dyrektor tego instytutu (kierownik samodzielnej jednostki). Oceny dyrektora instytutu (kierownika innej samodzielnej jednostki wydziału) dokonuje dziekan.
 6. Organem odwoławczym od oceny bezpośredniego przełożonego oraz decyzji organu zatwierdzającego jest wydziałowy zespół oceniający, natomiast organem odwoławczym od decyzji, lub oceny wydziałowego zespołu oceniającego jest właściwa komisja senacka.
 7. Oceny pracowników systemu bibliotecznego, o których mowa w ustawie dokonuje dyrektor biblioteki.
 8. Oceny pracowników w jednostkach międzywydziałowych podlegają zatwierdzeniu przez właściwą komisję senacką, będącą jednocześnie organem odwoławczym od oceny bezpośredniego przełożonego. W katedrach, w których nie powołano rady katedry i niewchodzących w skład instytutu, a działających w ramach wydziału, oraz w samodzielnych zakładach i pracowniach działających w ramach wydziału, oceny bezpośredniego przełożonego zatwierdza wydziałowy zespół oceniający, będący jednocześnie organem odwoławczym od oceny bezpośredniego przełożonego.

Organem odwoławczym od decyzji dyrektora biblioteki jest właściwa komisja senacka.

 1. Organem właściwym do przeprowadzania oceny kwalifikacji kandydata na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, z wyłączeniem dyrektora biblioteki głównej, jest komisja rektorska.
 2. Kierowników jednostek międzywydziałowych oraz dyrektora biblioteki ocenia właściwa komisja senacka.
 3. Organem odwoławczym od decyzji senackiej komisji, o której mowa w ust. 10, jest senat.
 4. Pracownik ma obowiązek potwierdzić własnoręcznym podpisem zapoznanie się z oceną bezpośredniego przełożonego, a także z decyzją organu zatwierdzającego ocenę. Odwołanie od każdej oceny bądź decyzji zatwierdzającej winno być złożone w terminie 14 dni od chwili zapoznania się z nią zainteresowanego i rozpatrzone w terminie 2 miesięcy od jego wniesienia.
 5. Wydziałowy zespół oceniający oraz właściwa komisja senacka, o której mowa w ust. 10, sporządzają zbiorczy raport o przebiegu i wynikach okresowej oceny nauczycieli akademickich i przedkładają go rektorowi.
 6. Senat może w każdym roku ustalić zasady oraz wzory arkuszy ocen dla różnych grup pracowników.
 7. Rektor może, po podaniu powodów, zażądać przeprowadzenia ponownej oceny każdego nauczyciela akademickiego po upływie roku od poprzedniej oceny.

§ 83

Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany w trybie zapisanym w ustawie na mocy decyzji rektora po uzyskaniu opinii senatu.

§ 84

 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Zakres obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych nauczyciela akademickiego określa dyrektor instytutu lub odpowiednio kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, zgodnie z zarządzeniem rektora.
 3. Wymiar pensum nauczyciela akademickiego i warunki jego obniżenia oraz rodzaje zajęć dydaktycznych i organizacyjnych rozliczanych w ramach pensum ustala senat Uczelni zgodnie z zapisami ustawy.

§ 85

 1. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Uczelni, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie z zapisami ustawy.
 2. Szczegółowe kryteria obniżania wymiaru zajęć ustala senat.

 

§ 86

 1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza Uczelnią.
 2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.
 3. Nauczyciel akademicki może uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych.
 4. Tryb udzielania urlopów wymienionych w ust 1-3 określa zarządzenie rektora.
 5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej piętnastu lat w uczelni, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w całym okresie zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć jednego roku.
 6. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela rektor na podstawie orzeczenia lekarskiego.
 7. W przypadku gdy urlop dla poratowania zdrowia jest wykorzystywany w częściach, kolejnego urlopu można udzielić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia zakończenia ostatnio udzielonego urlopu.
 8. Ustalenia zawarte w ust. 1 – 5 dotyczą również pracowników wymienionych w art. 113 ustawy.
 9. Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej.
 10. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 11. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa zarządzenie rektora.

 

§ 88

 1. Nauczycielom akademickim wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy rektor może przyznawać nagrody. Rektor w drodze regulaminu określa tryb ich przyznawania.
 2. Uczelnia nalicza środki na nagrody rektora dla nauczycieli akademickich w wysokości 2% planowanych przez Uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich.
 3. Zasady i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich z funduszu, o którym mowa w ustawie, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, określa regulamin uchwalony przez senat.

§ 89

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora.

 1. Uczelnia nalicza środki na nagrody rektora w wysokości 1% planowanych przez Uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracowników. Zasady podziału i przyznawania nagród określa regulamin.

§ 90

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.
 2. W szczególności nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny wymienione w art. 144 ust. 3 ustawy.

§ 91

 1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się komisję dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich.
 2. Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród nauczycieli akademickich Uczelni.
 3. Kary dyscyplinarne, organy orzekające oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa ustawa.
 4. Członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, jej przewodniczącego oraz jego zastępców wybiera senat na okres swej kadencji spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich liczy 10 osób, w tym co najmniej 5 osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz co najmniej jednego studenta i jednego doktoranta.
 6. Członkami komisji nie mogą być osoby pełniące funkcje: rektora,

prorektorów, dziekana, prodziekanów oraz dyrektora instytutu/kierownika katedry niewchodzącej w skład instytutu.

§ 92

 1. Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony, zawiera rektor.
 2. Rektor może upoważnić, według przekazanych kompetencji, prorektorów i kanclerza do zawierania umów o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, określa zakres jego obowiązków oraz podległość służbową.

§ 93

Organy Uczelni współdziałają ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa.

 1. Studia wyższe i studia doktoranckie.

Prawa i obowiązki studentów
oraz uczestników studiów doktoranckich

§ 94

 1. Uczelnia prowadzi studia wyższe I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
 2. Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Uczelnia prowadzi studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia.
 3. Na warunkach określonych w ustawie Uczelnia może prowadzić także indywidualne studia międzyobszarowe.
 4. Na warunkach określonych w ustawie Uczelnia może prowadzić studia i inne formy kształcenia w ramach jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych, utworzonych na podstawie porozumień z innymi uczelniami lub innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.
 5. Uczelnia może prowadzić studia (zajęcia) typu otwartego dla słuchaczy niebędących studentami.
 6. Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, wskazanej w uchwale senatu, podjętej zgodnie z zapisami ustawy.
 7. Utworzenie, przekształcenie lub zniesienie określonej formy studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie uchwały senatu.
 8. Studia doktoranckie tworzy, przekształca lub znosi rektor na wniosek rady wydziału złożony co najmniej sześć miesięcy przed proponowaną datą ich uruchomienia, przekształcenia lub zniesienia.
 9. Studia podyplomowe tworzy, przekształca i znosi rektor na wniosek rady wydziału/rad wydziałów.
 10. Organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki studentów, doktorantów i słuchaczy określają właściwe regulaminy.

§ 95

 1. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne, określone w uchwale senatu zgodnie z zapisami ustawy, związane z:
 2. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
 3. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 4. prowadzeniem studiów w języku obcym,
 5. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku,
 6. prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń,
 7. konsultacjami dotyczącymi pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego (w trybie określonym w regulaminie studiów),
 8. przeprowadzaniem procedury potwierdzania efektów uczenia się.
 9. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala rektor, z tym że opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt. a i d, nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w Uczelni odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b, oraz zajęć na studiach i studiach doktoranckich, o których mowa w ust. 1 pkt. d, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.
 10. Senat Uczelni określa zasady pobierania opłat, wiążące rektora przy zawieraniu umów ze studentem, o których mowa w art.160a ustawy oraz tryb i warunki zwalniania – w całości lub w części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
 11. Uczelnia może tworzyć własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów, zgodnie z zapisami ustawy. Zasady przyznawania stypendium określa uchwała senatu.

§ 96

 1. Przyjęcia na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone są zgodnie z art. 169 ustawy oraz uchwałą senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Uchwała senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 ustawy, podawana jest do publicznej wiadomości w informatorze dla kandydatów na studia wyższe oraz na stronach internetowych Uczelni nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy oraz jest przesyłana ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
 3. Rektor zawiadamia ministra nadzorującego Uczelnię oraz Polską Komisję Akredytacyjną o uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku.
 4. Rekrutację na studia wyższe prowadzą komisje powołane przez dziekana wydziału.
 5. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na wydziale sprawuje dziekan wydziału.
 6. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest uczelniana komisja rekrutacyjna powołana przez rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 7. Przyjęcie na studia może odbyć się również w wyniku przeprowadzonej procedury potwierdzania efektów uczenia się na zasadach określonych w odrębnych dokumentach, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.
 8. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

§ 97

 1. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia uprawniony jest wydział posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów wydział posiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek studiów.
 2. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 3. Decyzję w sprawie potwierdzania efektów uczenia się podejmuje dziekan.
 4. Procedurę uznawania efektów uczenia się przeprowadza wydziałowa komisja ds. certyfikacji, którą powołuje odpowiednia rada wydziału na okres kadencji dziekana.
 5. Przewodniczącym wydziałowej komisji ds. certyfikacji jest samodzielny pracownik naukowy jako przedstawiciel dziekana.
 6. Merytoryczna ocena wniosku w sprawie uznania efektów uczenia się dokonywana jest przez komisje robocze ds. certyfikacji powoływane każdorazowo w odpowiedniej jednostce naukowo-dydaktycznej.
 7. Organem odwoławczym od decyzji dziekana jest uczelniana komisja

odwoławcza ds. certyfikacji, której przewodniczy wyznaczony

prorektor. Członków komisji powołuje rektor spośród nauczycieli

akademickich na okres kadencji rektora.

 1. Zasady certyfikowania oraz strukturę organizacyjną procedury uznawania efektów uczenia się określa uchwała senatu.

§ 98

 1. Senat określa w drodze uchwały liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków studiów z misją Uczelni.
 2. Zwiększenie ogólnej liczby osób, które Uczelnia może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki, następuje na wniosek rektora, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uwzględniającej:
 3. strukturę kierunków studiów w Uczelni i liczbę studentów na poszczególnych kierunkach studiów, w tym kierunkach priorytetowych dla rozwoju kraju;
 4. osiągnięcia Uczelni w określonych dziedzinach nauki i związany z nimi zakres kształcenia;
 5. oceny jakości kształcenia dokonane przez Polską Komisję Akredytacyjną;
 6. zasadę dążenia do zapewnienia równomiernego dostępu do studiów nieodpłatnych na obszarze kraju;
 7. zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów poszczególnych kierunków studiów;
 8. liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim roku akademickim.
 9. Liczbę studentów na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych określa senat w uchwale rekrutacyjnej.

§ 99

 1. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu przez studenta ślubowania o następującej treści:

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, świadom/a znaczenia wyjątkowej rangi aktu składania studenckiej przysięgi, ślubuję uroczyście:

 • wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności służące dobru Ojczyzny i osobistemu doskonaleniu,
 • szanować prawa i obyczaje akademickie,
 • odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności.
 1. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta.
 2. Szkolenia, w zakresie wskazanym w ust. 2, prowadzi samorząd studentów Uczelni we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 100

 1. Student ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy, który uzyskał za okres studiów średnią ocen z przedmiotów kierunkowych bardzo dobrą, może w miarę posiadania przez Uczelnię środków finansowych odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego na mocy decyzji rektora, podjętej na wniosek dziekana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może odstąpić od wymogu dotyczącego średniej ocen.
 2. Studentowi stażyście przysługuje stypendium, płatne ze środków własnych Uczelni, w wysokości nie niższej niż 50% podstawowego uposażenia asystenta.
 3. Podstawowy zakres obowiązków studenta stażysty oraz tryb przyznawania stypendium określa senat.

 

§ 101

Studenci mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną na warunkach określonych w ustawie oraz regulaminie ustalonym przez rektora, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Studenci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studentów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie.

§ 103

 1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów studiów wyższych powołuje się:
 2. komisję dyscyplinarną dla studentów,
 3. odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów.
 4. Senat powołuje komisję dyscyplinarną dla studentów w składzie:
 5. po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału,
 6. po jednym studencie z każdego wydziału.
 7. Senat powołuje odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów w składzie:
 8. po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału,
 9. po jednym studencie z każdego wydziału.
 10. Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej dla studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.
 11. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, zgłaszają spośród nauczycieli akademickich – rady wydziałów/dziekani, a spośród studentów – wydziałowe organa samorządu studenckiego Uczelni.
 12. Kadencja komisji trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 7.
 13. Kadencja studentów-członków komisji trwa dwa lata.
 14. Do uzupełnienia składu komisji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 2-5.

§ 104

 1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu, zgodnie z zapisami ustawy.
 2. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa uchwała senatu, którą podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.
 3. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana wydziału. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.
 4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.
 5. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści:

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, świadom/a znaczenia wyjątkowej rangi aktu składania doktoranckiej przysięgi, ślubuję uroczyście:

 • wytrwale i rzetelnie prowadzić badania naukowe i stale pogłębiać własny rozwój intelektualny, przygotowując się do pracy dla dobra Ojczyzny,
 • służyć prawdzie i swoim postępowaniem dawać jej świadectwo,
 • szanować prawa i obyczaje akademickie,
 • odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności.
 1. Doktorant zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów doktoranckich oraz kodeksem etyki doktoranta, opracowanym przez samorząd doktorantów. Obowiązki i konsekwencje ich niewypełniania określa ustawa.

§ 106

 1. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo ubiegania się o pomoc materialną na warunkach określonych w ustawie oraz regulaminie ustalonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.
 2. Doktoranci mogą otrzymywać stypendia dla najlepszych doktorantów oraz stypendia ministra za wybitne osiągnięcia, zgodnie z zapisami ustawy.
 3. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie, na zasadach określonych w ustawie.

§ 107

Doktoranci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie.

§ 108

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się:
 3. komisję dyscyplinarną dla doktorantów,
 4. odwoławczą komisję dyscyplinarną dla doktorantów.
 5. Do komisji, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio

  § 103 statutu.

 6. Administracja i gospodarka Uczelni

 

§ 109

 1. Uczelnia, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego.
 2. Zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Uczelni środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych przeznaczonych na działalność dydaktyczną i badania określa senat.
 3. Senat na wniosek rektora określa zasady rozliczeń kosztów działalności badawczej oraz udział jednostek organizacyjnych w przychodach z tej działalności.

 

§ 110

 1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą we wszelkich zakresach i wszelkich formach dopuszczonych przepisami prawa.
 2. W szczególności Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowych, spółek osobowych, a także uczestniczyć jako wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach prawa handlowego. Uczelnia może także tworzyć fundacje, stowarzyszenia, które w ramach swojej działalności mogą także prowadzić działalność gospodarczą.
 3. Uczelnia może także prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.

 

§ 111

 1. Czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych Uczelni dokonuje rektor, a w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora także prorektor lub dziekan, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Rektor może udzielić kanclerzowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych Uczelni w sprawach z zakresu zwykłego zarządu, o których mowa w

  § 114 ust. 2 statutu.

 

§ 112

1. Decyzję o przydzieleniu składników majątku trwałego jednostkom organizacyjnym podejmuje rektor. Rektor może upoważnić kanclerza do przydzielania składników majątku trwałego określonym kategoriom jednostek.

2. Szczegółowe zasady oraz tryb przydzielania i przenoszenia składników majątku trwałego określa rektor w drodze decyzji.

§ 113

Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce.

§ 114

 1. Administracja Uczelni służy realizacji zadań określonych w

  § 5 ust. 4 niniejszego statutu.

 2. Administracja prowadzi działalność w formie biur, działów, sekcji lub samodzielnych stanowisk pracy funkcjonujących na szczeblu centralnym (administracja centralna) oraz w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową albo pomocniczą (administracja wydziałowa, instytutowa i innych jednostek organizacyjnych).
 3. Działalność administracji prowadzona jest zgodnie z zasadami właściwego systemu zarządzania jakością, przy zapewnieniu odpowiedniego dostępu pracowników Uczelni do informacji.
 4. Senat co najmniej raz w okresie kadencji dokonuje oceny funkcjonowania administracji. Kryteria i tryb oceny ustala senat na wniosek rektora nie później niż na 12 miesięcy przed upływem kadencji.

§ 115

 1. Kanclerz kieruje z upoważnienia rektora administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla organów Uczelni.
 2. W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uczelni. Zakres ten obejmuje zwłaszcza czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uczelni i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności.
 3. Do zadań kanclerza należy w szczególności:
 4. podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie i rozwój,
 5. organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej,
 6. realizowanie polityki osobowej i płacowej Uczelni w stosunku do podległych mu pracowników,
 7. pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do wszystkich pracowników administracji i obsługi,
 8. określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uczelni.

§ 116

Kanclerz składa rektorowi sprawozdanie z działalności i odpowiada przed rektorem.

§ 117

 1. Kanclerzowi podporządkowane są organizacyjnie wszystkie jednostki administracji i obsługi Uczelni, w tym również komórki administracji bezpośrednio związane z organizowaniem i obsługą działalności podstawowej.
 2. Pracownicy administracyjni podlegają bezpośrednio kanclerzowi, wykonując

zadania wyznaczone przez dziekanów, dyrektorów

instytutów/katedr/jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych. Przy wykonywaniu zadań jednostek ich kierownicy ściśle współpracują z kanclerzem w celu prawidłowego funkcjonowania Uczelni.

§ 118

 1. Kanclerz działa przy pomocy dwóch zastępców, w tym kwestora.
 2. Na wniosek kanclerza rektor powołuje i odwołuje zastępców kanclerza, a także kierowników poszczególnych jednostek administracji Uczelni.
 3. Radca prawny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko ds. obronnych, administrator bezpieczeństwa informacji oraz audytor wewnętrzny podlegają bezpośrednio rektorowi, bądź upoważnionym przez niego prorektorowi lub kanclerzowi. Szczegółowe zasady podległości określa zarządzenie Rektora.

§ 119

Kanclerz, w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez rektora, jest uprawniony do nawiązywania, zmieniania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami administracji i obsługi, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki lub działu, a także do wnioskowania do rektora o przyznanie tym pracownikom nagród i wyróżnień oraz wyciągania konsekwencji służbowych za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

Strukturę administracji oraz zakres działania jednostek organizacyjnych i ich podporządkowanie określa regulamin organizacyjny Uczelni wprowadzany przez rektora na wniosek kanclerza.

 1. Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń

 

§ 121

 1. Pracownicy Uczelni, doktoranci i studenci organizujący zgromadzenia na terenie Uczelni mają obowiązek zawiadomić o tym rektora. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uczelni niezbędna jest zgoda rektora.
 2. Nie uważa się za zgromadzenie:
 3. zebrań pracowników, studentów i doktorantów, organizowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni w sprawach dydaktycznych, naukowych lub organizacyjnych,
 4. zebrań organizowanych przez związki zawodowe działające w Uczelni,
 5. zebrań statutowych samorządu studentów i samorządu doktorantów Uczelni,
 6. zebrań statutowych organizacji studenckich wpisanych do rejestru, o którym mowa w ustawie,
 7. zebrań statutowych stowarzyszeń zrzeszających studentów Uczelni, jeśli studenci Uczelni stanowią większość członków jednostki organizacyjnej stowarzyszenia organizującej zebranie.
 8. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy złożyć rektorowi na piśmie co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie.
 9. Zawiadomienie powinno w szczególności zawierać:
 10. imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie bądź są odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia,
 11. dokładne wskazanie miejsca i terminu (data i godzina rozpoczęcia) zgromadzenia,
 12. określenie celu bądź program zgromadzenia,
 13. określenie środków technicznych, które mają być zastosowane,
 14. zasady utrzymania ładu i porządku ze wskazaniem osób za to odpowiedzialnych.
 15. Szczegółowe zasady organizacji i bezpieczeństwa imprez określa zarządzenie Rektora.

 

§ 122

Organizator zgromadzenia jest odpowiedzialny za jego przebieg.

§ 123

 1. Rektor odmawia udzielenia zgody lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa.
 2. Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela. Przedstawiciel ten ma prawo, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.

§ 124

Z chwilą zakończenia albo rozwiązania zgromadzenia uczestnicy są zobowiązani do opuszczenia miejsca, w którym ono się odbywało.

§ 125

Pracownicy Uczelni, doktoranci i studenci, którzy przeszkadzają, usiłują przeszkodzić w zorganizowaniu zgromadzenia lub zakłócają jego przebieg, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela rektora, bądź zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub zgody rektora, albo naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.

 1. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 126

Wszelkie wewnętrzne unormowania Uczelni winny być dostosowane do postanowień ustawy w terminach przez nią określonych.

§ 127

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwalony 15 czerwca 2015 r.

 

§ 129

Statut uchwalony w dniu 24 kwietnia 2017 r. przez Senat na podstawie zapisów ustawy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik nr 1

Wzór godła, sztandaru, flagi i medalu Uczelni.

C:\Users\P006154\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg

C:\Users\P006154\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg C:\Users\P006154\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.jpeg

P E Dą

C:\Users\P006154\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image4.jpeg

C:\Users\P006154\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image5.jpeg

C:\Users\P006154\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image6.jpeg

C:\Users\P006154\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image7.jpeg Załącznik nr 2

Wzór medalu Zasłużony dla Uniwersytetu

Zasłużony dla

UNIWERSYTETU
PEDAGOGICZNEGO

im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

Załącznik nr 3

Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni

 1. Wydział Filologiczny
 2. Wydział Geograficzno-Biologiczny
 3. Wydział Humanistyczny
 4. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 5. Wydział Pedagogiczny
 6. Wydział Sztuki

Zasady działania organów kolegialnych Uczelni oraz rad innych jednostek organizacyjnych:

 1. Niniejsze zasady określają tryb prac senatu i rad wydziałów oraz rad innych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej organami kolegialnymi.
 2. Organy kolegialne obradują na posiedzeniach zwyczajnych

i nadzwyczajnych.

 1. Obradom senatu/rady wydziału przewodniczy rektor/dziekan. W razie nieobecności rektora/dziekana na posiedzeniu obradom przewodniczy prorektor/prodziekan. Tej części obrad, która dotyczy oceny pracy rektora/dziekana, przewodniczy wybrany w tym celu członek senatu/rady wydziału.
 2. Zwołania posiedzenia zwyczajnego organu kolegialnego dokonuje przewodniczący danego organu przez wysłanie do wszystkich członków tego organu oraz osób stale biorących udział w jego posiedzeniach z głosem doradczym imiennych zawiadomień, określających dokładny termin i miejsce posiedzenia oraz projekt porządku obrad.
 3. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz projekcie porządku obrad zamieszcza się na stronie internetowej danego organu kolegialnego.
 4. Czynności, o których mowa w pkt. 4 i 5, powinny zostać wykonane nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia.
 5. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego ustala przewodniczący organu kolegialnego.
 6. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego obejmuje:
 7. sprawy wynikające z planu pracy organu kolegialnego lub zaproponowane przez jego przewodniczącego,
 8. sprawy określone przez dany organ kolegialny na jego poprzednich posiedzeniach,
 9. sprawy zgłoszone przewodniczącemu organu kolegialnego

w pisemnym wniosku złożonym przez co najmniej 1/5 członków danego organu kolegialnego,

 1. sprawy zgłoszone przewodniczącemu organu kolegialnego

w zgodnym wniosku wszystkich przedstawicieli danej grupy pracowniczej lub przedstawicieli studentów i doktorantów, a także kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni.

 1. Przewodniczący organu kolegialnego jest odpowiedzialny za wprowadzenie bez zbędnej zwłoki do projektu porządku obrad spraw, które powinny być rozpatrzone przez ten organ.
 2. Organ kolegialny przyjmuje porządek obrad posiedzenia zwyczajnego.
 3. Organ kolegialny może umieścić w porządku obrad sprawy wniesione przez członków tego organu, a nie objęte projektem porządku obrad.
 4. Do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 4, 5 i 6.
 5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego, zgłoszony przez co najmniej 1/3 jego członków, powinien być złożony na piśmie do przewodniczącego organu kolegialnego.
 6. Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego określa przewodniczący tego organu. Zwołując nadzwyczajne posiedzenie organu kolegialnego na wniosek jego członków, przewodniczący organu określa porządek obrad zgodnie z treścią wniosku.
 7. Termin nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego ustala jego przewodniczący, przy czym termin posiedzenia nadzwyczajnego zwoływanego na wniosek członków tego organu nie może przypadać później niż w czternaście dni od daty złożenia wniosku.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący organu kolegialnego może z własnej inicjatywy zwołać posiedzenie nadzwyczajne tego organu bez zachowania wymagań określonych w pkt. 4, 5 i 6.
 9. Przełożenie obrad nad nie wyczerpaną częścią porządku obrad nie jest uważane za ich zakończenie, lecz za przerwę w obradach. Czas trwania tej przerwy określa organ kolegialny.
 10. Poszczególne sprawy są referowane przez tych członków organu kolegialnego, którzy wnosili o ich umieszczenie w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje przewodniczący organu kolegialnego lub osoba przez niego wskazana.
 11. Uchwały, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 20, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 12. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
 • w sprawach osobowych,
 • na wniosek przewodniczącego,
 • na wniosek członka organu kolegialnego, poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/5 członków tego organu obecnych na posiedzeniu.
 1. Uchwała obejmująca więcej niż jedną decyzję może być głosowana łącznie, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.
 2. Do podjęcia uchwały organu kolegialnego konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków tego organu, jeżeli przepis szczególny nie wymaga wyższego kworum.
 3. Organ kolegialny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
 4. ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
 5. Ilekroć w statucie jest mowa o podjęciu uchwały zwykłą większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały musi być więcej głosów za kimś/czymś niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.
 6. Ilekroć w statucie jest mowa o podjęciu uchwały bezwzględną większością

głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały liczba głosów za kimś/czymś musi być większa od sumy głosów przeciw

 1. wstrzymujących się.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa o podjęciu uchwały względną większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały liczba głosów

za kimś/czymś musi przewyższać liczbę głosów oddanych na rzecz kogoś/czegoś innego, ale nie musi przekraczać połowy ogólnej liczby głosów.

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o podjęciu uchwały kwalifikowaną większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędna jest przekraczająca połowę większość głosów wyrażona określoną wielkością, np. ułamkiem (3/4) albo procentem (60%).
 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się głosowanie na odległość, bez zwoływania zebrania.
 3. Członkowie organów kolegialnych mają prawo występowania z interpelacjami do przewodniczących tych organów.
 4. Przewodniczący organu kolegialnego lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek odpowiedzieć na interpelację na najbliższym posiedzeniu danego organu.
 5. Organ kolegialny może – z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego organu kolegialnego – powołać zespół do zbadania sprawy będącej przedmiotem interpelacji.
 6. Organ kolegialny powołuje komisje stałe i doraźne.
 7. Organ kolegialny określa zadania i uprawnienia komisji stałych i doraźnych.
 8. W skład komisji mogą wchodzić, poza członkami organów kolegialnych, także inne osoby zatrudnione w Uczelni, przy czym przewodniczącym komisji jest członek organu kolegialnego.
 9. Komisja przyjmuje do rozpatrzenia sprawy skierowane do niej przez organ kolegialny lub jego przewodniczącego.
 10. Przewodniczący komisji informuje organ kolegialny o wynikach pracy komisji i przedstawia jej stanowisko. Na najbliższym posiedzeniu komisji referuje przebieg dyskusji i decyzję organu kolegialnego w danej sprawie.
 11. Każdy członek komisji ma prawo żądać przedstawienia komisji materiałów, dokumentów lub wyjaśnień związanych ze sprawą będącą przedmiotem pracy komisji.
 12. Obrady organów kolegialnych są protokołowane.
 13. Uchwały i protokoły obrad organów kolegialnych są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej Uczelni.
 14. Nie mogą być udostępnione części protokołów obrad objęte tajemnicą państwową lub służbową, jeżeli osoba domagająca się do nich dostępu nie posiada niezbędnych uprawnień.

Wykaz stałych komisji senackich

senacka komisja budżetowa

senacka komisja ds. nauki

senacka komisja dydaktyczna

senacka komisja ds. kadry naukowo-dydaktycznej

senacka komisja ds. statutu Uczelni

senacka komisja ds. regulaminów studiów

senacka komisja ds. etyki

senacka komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich senacka komisja dyscyplinarna dla studentów senacka komisja dyscyplinarna dla doktorantów senacka komisja ds. jakości kształcenia odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wielkość czcionki
Kontarst