Archiwum

Uchwała Senatu nr 1/28.11.2016

  • access_time Listopad 28, 2016
  • person Aneta Wojcik
  • printer

W sprawie: zniesienia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Uchwała Nr 1/28.11.2016

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

z dnia 28 listopada 2016 r.

W sprawie: zniesienia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn zm.) oraz zgodnie z § 55 ust. 1 lit.g Statutu Uczelni Senat postanowił, co następuje:

§1

W Uczelni znosi się kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, realizowany na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, w obszarze sztuki, dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie sztuki piękne, prowadzony przez Wydział Sztuki.

§2

Od roku akademickiego 2017/1018 zaprzestaje się rekrutacji na studia na kierunku, o którym mowa w § 1.

§3

1.Studenci, realizujący naukę na zniesionym kierunku, kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według dotychczasowego programu kształcenia. 2.Studia będą funkcjonowały do czasu ich ukończenia w normalnym toku przez studentów aktualnie odbywających studia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 28.11.2016 01:00