www.bip.gov.pl header
header
[09.07.2014]
konkurs usługi gastronomiczne
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POD ZAPLECZE GASTRONOMICZNE, CATERING OFERTY SĄ PRZYJMOWANE DO 30 WRZEŚNIA 2014r. do godz. 15.00
wiecej >>
[09.12.2013]
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Biura Funduszy Unijnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Biura Funduszy Unijnych/Koordynatora projektu
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownika Biura Funduszy Unijnych/Koordynatora projektu w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została wybrana Pani Daniela Pogorzelska.
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka Daniela Pogorzelska posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Została wysoko oceniona podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ponadto posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną odpowiednie dla tego stanowiska.
Ogłoszenie o naborze >>
wiecej >>
[26.04.2010]
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na wyłonienie partnera projektu w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu zamkniętego nr 2/POKL/4.1.1/2010 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) z późniejszymi zmianami, ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu.
wiecej >>
[19.07.2016]
Ogłoszenie o Otwartym Naborze Partnerów
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE JAKO WNIOSKODAWCA (PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE) W RAMACH DZIAŁANIA 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020– KONKURS NR 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 OGŁOSZONY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA OTWARTY NABÓR PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU PRZYGOTOWANEGO W ODPOWIEDZI NA WW. KONKURS.
KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA >>
wiecej >>

Design by M.Muchacki